Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 870. Ollerup og fra 1644 Kirkeby,

Sunds Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

J. M. 224; M. S. 2-a/49; L. S.*; L. P. B.; F. M. 14/5 1755; Lkm. 2/784; Provst Bering: Provster i
Sunds Herred og Præster i Ollerup o.s.v.; Kbg. 1680.
Anm. Kirkeby havde tidligere Lunde til Annex.
———————————

1. 1504. Anders Ingvardsen.

2. 15 . . [p. Cap.* 36] Jørgen el. Gregers Pedersen; [afsat c. 1574 for Forsømmelighed. Fik Disput med Sognemændene, som ikke vilde have ham, men 3 Søndage lukkede Kirkedøren for ham. Nogle mene, at det skete efter Fru Gjertrud Pasbergs(1) Tilskyndelse, fordi hun vilde have en Skov og noget Jord fra ham; vist er det, at han, for at faae hende paa sin Side, maatte af med det Halve af Pgdens. Avling].

3. c. 1574. Jens Hansen; [1577 Assens-Kj.; see der].

4. (1584. 89). Niels Knudsen, f. Kollerup i Jydld. c. 34; ~ Margrethe . . . , f. Haderslev; 2 B.; [† 1591; „bonus concionatur, clamitans nonnihil(2); flinskallet; hafver bygt Gorden aff ny“ (J. M. l. c.); havde Proces med Frue Sophie Lunge(3) til Nielstrup om Gaardens halve Avling (see ovenfor); men blev den fradømt].

5. c. •/2 1591. Jens Rasmussen Bredal, vistnok af Vinding v. Veile; ~ . . . . . .; 4 B.; [† 1628; „sonora vox; indigens“(4) (J. M. l. c.); kaldes 1602 „kødelig Broder“ til hr. Peder i Egense].

BJMV s. 190, 202, 212 (se nedenfor).

6. o. 7/12 1628. Anders Pedersen Arreboe (Arrhensis) af Tranderup, f. 10/1 02; St. Od. 22; ~ Else (Elisabeth) Andersdtr.; see Etm.; E. Christensen og M. G. Nyborg i Ø. Skjerninge-H.; [† 1657; hans Hustrus Initialer p. en Præstekonestol i K.; Søns Lgst. m. Forældrenes Navne].

KUM I, s. 58 (»Andreas Petri Areboë«); Achelis I, nr. 1553; KS 3:5 (1884-86), s. 123 (»Andreas Petri Arrhensis«, 26 år gl.); DanKir bd. 10, s. 2038, 2051-52 (se nedenfor).

7. 1657 [p. Cap.*, o. 25/7 55] Peder Jensen Zeuthen af Od. St. Knuds K., f. Rosenholm 17; St. Od. 40; ~ F. D. Maren Andersdtr. Arreboe, f. c. 37; 7 B.; 2 ~ Etm.; see Anders P. Z. i Svindinge; Christen P. Z., r. Cap. i Grenaa; Henrik P. Z. i Allested-V.; E. R. Svitzer i S. Høirup-G.; Jens P. Z., r. Cap. til Od. Frue K.; C. J. Achthon i Herringe; (J. R. Lang i S. Høirup-G.); [† 19/10 1680; Henrik Gyldestjerne søgte 1653 forgæves at faa ham valgt til Sp. i Vigerslev-V.; »Under svenskekrigene 1657-60 holdt han en salvegarde (vagtpost), men alligevel blev præstegården plyndret gentagne gange«].

KUM I, s. 156 (»Petrus Ioannis Zeuthenius«); KS 5:3 (1905-07), s. 713; 6:3 (1939-41), s. 163; DanKir bd. 10, s. 2006 (se nedenfor).

8. 2/12 1673** [p. Cap.* 70] Laurits Jacobsen Achthon af Østrup-H., f. 41; St. pr. 61; ~ F. E., † 18/11 05; u. B.; [† hastigt 8/2 1709; indrettede og udsmykkede 98 en Gravkrypt under Kirketaarnet; gav 94 Kalk og Disk; Eptph.].

KUM I, s. 299 (»Laurentius Iacobi Achtonius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sunds hrd. nr. 21; DanKir bd. 10, s. 2005, 2006, 2014, 2020-21, 2024, 2031, 2047, 2053 (se nedenfor).

9. 27/4 1709, o. 31/5, Vitus Jensen Bering af Udby i F., f. 10/12 82; St. Od. 02, Bacc. 03; C. 26/10 05, n.; Pr. 35–49; 1 ~ Vita Bertelsdtr. Groth af Haarby, f. c. 91, † 19/12 41; 9 S., 9 D.; 2 ~ Anna Cathrine Hansdtr. Møller af Gudbjerg, E. e. P. A. Schytte i Bjerreby; u. B.; [† 24/7 1753; W. 1/102; N. 1/57; Begr. i K.].

KUM II, s. 276, 283 (»Vitus Beringius«, 20 år gl.); DanKir bd. 10, s. 2053 (se nedenfor).

10. 24/8 1753 [p. Cap. Kjølstrup-A. 12/8 48, o. 20/9] Thomas Mortensen Bredsdorff; [21/5 1773 V. Skjerninge-U.; see der].

11. 7/7 1773 [Dreiø 20/12 55, o. 2/4 56] Niels Pedersen Føns, f. Ølgod 9/11 18; F. P. Lauritsen F., Gdeier.; M. Lene Marie Listoe; St. Kold. 41; Hør. Kold. 44; C. 23/3 46, n.; 1 ~ Svendbg. Nic. K. 20/7 56 Nicoline Jørgensdtr. Wichmann af N. Lyndelse, f. Egense 21/5 26; 3 S.; 2 ~ . . . Basse; [† 19/4 1787].

PT 12: 1 (1946), s. 131.

12. 8/6 1787, o. 17/7 [Cat. og Klokker v. Od. St. Hans K. 83] Rasmus Jacobsen Faaborg, d. Høien 2/8 42; (Bdr. t. Henning J. F. p. Avernakø); F. J. F., Skoleholder; M. Johanne Henningsdtr.; St. Od. 64; C. 26/7 70, h.; ~ Od. St. Hans K. 25/6 83 Anne Marie Sophie Amalie Wamberg, f. Od. 24/2 53, † ss. 22/12 03; (Sstr. t. Niels N. W. i Gudbjerg); F. Niels Ovesen W., Klokker og Cant. v. Od. St. Hans K.; M. Karen Rasmusdtr. Winther af Ørbæk; 3 S., 4 D.; [† 13/5 1797].

E. Brejls skifteuddr.: Assens byfoged nr. 867; Gejstl. sk. Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 95; Odense amt, Odense hrd. nr. 231; PT 15:2 (1967-68), s. 209-217 (En slægt Faaborg).

13. 21/7 1797 [Dreiø 16/7 88, o. 24/9] Jacob Christensen, f. Kjøng 27/11 57; F. C. Rasmussen, Tømmermd.; M. Gjertrud Rasmusdtr.; St. Od. 79; C. 9/1 86, h.; Pr. 99; ~ Grenaa 89 Margrethe Christence Behr, f. Grenaa 26/9 68, † 27/4 39; F. Jstrd. Niels Erik B., Bfgd.; M. Christiane Sophie Magd. Weinigel; 2 S., 3 D.; see Niels E. B. C. p. Dreiø; [† 13/9 1821; »efter hans udkast, blev kirkegården 1822 forskønnet med planering og inddeling med gange«].

DanKir bd. 10, s. 2007, 2009 (se nedenfor).

14. 28/11 1821, o. 4/2 22, Thomas Christian Bredsdorff; [30/8 1838 Vissenbjerg; see der].

15. 25/9 1838, o. 9/11, Jens Sophus Brandt af Gamtofte, f. 3/1 12; St. pr. 29; C. 2/5 36, l.; R.* 15/11 88; D.-M. 20/9 98; 1 ~ St. Jørgens K. 28/12 38 Margrethe Eline Lange, f. 30/9 12, † 17/1 65; (Sstr. t. Morten T. L., r. Cap i Nyborg, t. Jensine Dorthea L. ~ C. N. Hansen i Kjerte og t. Ellen Kathrine L. ~ J. T. Kragh, r. Cap. t. Hyllested-V.-H.); F. Propr. Jens L. til Ødstedgd., Bredstrup S.; M. Marg. Dorothea Bredsdorff af V. Skjerninge-U.; 5 S., 2 D.; 2 ~ Ollerup 12/9 67 Alberta Christine Petrea Eilskov, f. Od. 12/5 37; F. Cclrd. Peter E., Insp. v. Od. Arbeidsanstalt; M. Edel Kirstine Nielsen; [† 15/12 1898; Grundtvigianer; Portrait i K. (med Copie i Kirkeby K.; Mindekrands i Kirkeby K.); E. S. 1/230].

Elvius s. 382-83; G-HF I, s. 788-789; DanKir bd. 10, s. 2045, 2088, 2103, 2105 (se nedenfor).
———————————

Noter:

(1) Gertrud Tønnesdatter Parsberg (d. 1560), ~ Johan Bjørnsen Bjørn til Nielstrup. Begge begravet i Ollerup Kirke; Ligsten (DBL).
(2) »bonus concionatur, clamitans nonnihil« = god prædikant; råber noget.
(3) Sophie Iversdatter Lunge (1551-1614) til Nielstrup. Datterdatter af Gertrud Parsberg. ~ Ditlev von Qualen († 1605), der skænkede en altertavle og en prædikestol til sognekirken i Ollerup.
(4) »sonora vox; indigens« = (han har) en klangfuld stemme; (præsten er) fattig.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 10, Svendborg amt, udg. af Nationalmuseet 2019. Ollerup Kirke, s. 2005-2064, Kirkeby Kirke, s. 2065-2114.
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995, s. 190, 192, 202, 211-213, 217.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Rørdam, Holger Fr.: Bidrag til fynske Kirkers og Præstekalds Historie: VIII. Annekteringer af Stenstrup, Lunde, Ollerup og Kirkeby Sogne. Kirkehistoriske Samlinger, 4:3 (1893-95), s. 154-170.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 599. Kirkeby og Lunde,

Sunds Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

J. M. 219; B. M. 137; Bering: Provster i Sunds Herred o.s.v.; Kbg. Kirkeby 1680, Lunde 1678.
Anm. Efter F. S. 4/49 lagdes Pastoratet 25/4 1541 til Nicolai K. i Svendborg; maaskee vare altsaa de 3 sidste Præster Sognecapellaner.
———————————

1. 15 . . Olrik (Ulrik); [† 1541].

2. (1558. 81). Niels Juul; ~ Apollonia . . . ; see Etm.; T. N. Kirkebye i Langaa-Ø.; [fmtl. † c. 1589; hans Navn paa en Alterstage 81]

DanKir bd. 10, s. 2094 (se nedenfor).

3. 1589. Hans Lauritsen af Espe-V., f. c. 60; maaskee St. Od. 80; 1 ~ F. D. Magdalene Nielsdtr. Juul; B. see H. Mikkelsen og J. Pedersen i Longelse-F.; J. Hansen i Skeby-O.; 2 ~ . . . ; vist 2 ~ Etm.; [† 1619; „vox bona pro illa ecclesia; bene docet“(1). „Gorden meget arm“; see J. M. l. c.].

FS nr. 71 (»Johannes Laurentii«); F-P s. 96.

4. o. Hillerslev K. 16/10 1619. Claus Nielsen Juul, f. c. 78; vist St. 04; Pr. 26; ~ F. E.?; [† 1644].

FS nr. 254 (»Claudius Juul«); F-P s. 211; KS 3:5 (1884-86), s. 116 (»Claudius Nicolai«, 41 år gl.); 3:6 (1887-89), s. 357, 360.

Efter Beskikkelse 20/11 1637 blev Kirkeby 1644 Annex til Ollerup,
Lunde ligeledes til Steenstrup.

———————————

Noter:

(1) »vox bona pro illa ecclesia; bene docet« = god stemme til den kirke; prædiker godt.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 10, Svendborg amt, udg. af Nationalmuseet 2019. Kirkeby Kirke, s. 2065-2114, Lunde Kirke, s. 2187-2212.
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Rørdam, Holger Fr.: Bidrag til fynske Kirkers og Præstekalds Historie: VIII. Annekteringer af Stenstrup, Lunde, Ollerup og Kirkeby Sogne. Kirkehistoriske Samlinger, 4:3 (1893-95), s. 154-170.