Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1127. Svindinge,

Gudme Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

J. M. 171; M. S. 2-a/70; B. M. 66; Lkm. 2/235; St. M.; Kbg. 1742.
Anm. Svindinge var til 1554 Annex til Ørbæk.
———————————

1. (1545). Hans Madsen; maa altsaa have været Cap.

2. 1554 el. 55 [p. Cap.* Ørbæk-S. 53 el. 54] Jørgen Jespersen, f. Od. c. 23; (Bdr. t. Laurits J. i Espe-V.); F. J. Lauritsen, først bonde i V. Aaby, siden Bgr. i Od.; St. Od. 51; ~ Maren . . . , f. her; 4 S., 5 D.; see M. L. Drucken i S. Broby; H. Hansen i S. Næraa-Aa.; J. Jørgensen p. Avernakø; C. Jørgensen i Torkildstrup; C. Jørgensen i Espe-V.; J. Hansen p. Dreiø; (efter St. M. var en Datter ~ P. Hansen, Sp. i Høirup, men en saadan er ei funden); [„10/4 1591 bleff Hr. J. Jesperßøn dømpt fra Kallet af mig oc Prousten Hr. Sone Hanß. i alle Herrits Præsters Neruerelße i Øxendorp Kirke, for hand haffde forglempt at læse offuer Børnen, nar de baris i Kirken, effter Ordinanzen; christnet dem for Thenesten vdi 1 eller 2 Fadders Neruerelße oc ville iche teffue(1) effter flere, oc iche gjort thet mellem Epistelen og Euang.; dog døbt dem i Naffn Faders, S. oc Hel. Disligieste iche lest Formaningen til dem, som vilde anamme Sacramentet, aff Manualen(2).“ (J. M. 173-74). Bad veemodig om, at maatte blive ved sit Brød, men der var ingen Redning, ingen Bønhøring. † Svendbg. 11/10 1609; Eptph. i Svendbg. Frue K.; „Cana barba; diues vir, usuram exercet“(3) (J. M. l. c.). Regnes af G. (2/2 148) blandt Jubellærerne; Eptph.].

F-P s. 29 (»Georgius Caspari«); BJMV, s. 165, 166, 171, 172, 187, 254; DanKir bd. 10, s. 370 (Svendborg Vor Frue kirke).

3. 1591. Mag. Simon . . . ; [† 1593].

4. 1593. Bendix Hansen*, f. Od.; St. Od. 90; 1 ~ Johanne Mouritsdtr., † 25/5 28; mindst 2 S.; 2 ~ . . . ; 2 ~ L. Rasmussen i Kullerup-V.; see C. Bendixen i Sønderby-H.; L. Bendixen i Verninge; [† 6/8 1652; Lgst.; Pg. br. 23/2 98].

FS nr. 6 (»Benedictus Johannis«).

5. o. 19/11 1645**. Mag. Johan Lauritsen (Alsius), f. Sønderborg; St. Od. 30; Hør. Od. . . ; udenlands: Leiden 37, Padua 41; Mag. Kbh. 20/5 45; 1 ~ Christine Christensdtr. Lyndesia, vistnok af N. Lyndelse, † 56; 8 B.; 2 ~ Johanne Christensdtr.; [† 16/2 1658; lærd; stærk i de østerlandske Sprog; Eptph.].

KUM I, s. 101, 193 (»Iohannes Lavrentius Alsius«); KS 3:5 (1884-86), s. 134 (»M. Johannes Laurentius Synderburgensis«); Achelis I, nr. 1741.

6. o. 21/4 1658. Mag. Frederik Nicolaisen el. Nielsen Brandt; [25/7 1676 Nykjøb.-S.; see der].

7. 4/10 1676 [p. Cap. Nybg. 25/9 74, o. 3/10] Anders Madsen Lerche af Nyborg, f. 47; i Sorø skole 64; St. Od. 69; St. i Kiel 69, i Wittenberg 70; (Nyborg 25/9 74*); ~ Ida Margrethe Bremer, f. i Holsteen; M. Marie Hedvig . . . (Sstr. t. den fmtl. 1. Hustrue til Johannes Christopher Andreæ, P. i Kappel i Slesvig: . . . Johannsdtr. Langemach); 3 D.; 2 ~ Etm.; see J. J. Berg her; [† 7/3 1689; beskyldt 81 for, at have kjøbt Kaldet; Pg. br. 83 el. 84 el. 85].

KUM II, s. 16 (»Andreas Matthiæ«); Helk II, s. 178; SB s. 198; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 2, 24, 31; Arends I s. 18.

8. •/4 1689 [p. Cap. Lyø, o. 27/1 89] Anders Pedersen Zeuthen af Ollerup-K.; St. Od. 80; Hør. Hlh. c. 81; (Lyø 30/7 87*); ~ F. E., † 7/3 07; 2 S., 2 D.; [† 2/2 1707; trofast].

KUM II, s. 100 (»Andreas Petri Zeuthenius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 24, 31; PT 1:4 (1883), s. 292, 293 (Bircherods Dagbøger).

9. 1/3 1707. Jacob Johansen el. Hansen Berg, f. Waren i Mechlenburg 23/9 77; F. J. B., siden Brygger i Kbh; M. Elisab. Meltzin; St. Kbh. 00, Bacc. 01; Pr. 19; 1 ~ F. Stdtr. Anna Andersdtr. Lerche, † 17/5 25, Skifte 10/10 34; 3 S., 3 D.; 2 ~ Elisabeth Marie Brønner, f. Kbh.; 2 ~ . . . , Tobakspinder i Svendbg.; see Hans Henrik J. B. til Aalbg. Hosp.; C. J. Wedel i Munkebo; [† 15/3 1750; kyndig i Medicin og havde et stort Bibl.; men fik en fortrædelig Proces med Juul paa Taasinge, angaaende en Ost, fyldt med Juveler, som han skulde have lovet, at forære denne, for at han skulde give Sønnen et Kald; tabtes ved Høiesteret].

KUM II, s. 255, 263 (»Iacobus Berg«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 51.

10. 25/4 1750, o. 29/5, Poul Sørensen Kjerulf af Kjøng i S., f. 31/1 17; St. Roesk. 35; C. 21/6 38, h.; Pr. 73; ~ 24/2 51 Karen Friis Hansdtr. Fabricius af Rudkjøb.-S.; 4 S., 4 D.; see Poul K. i Taars; [† 4/1 1781].

KUM II, s. 561 (»Paulus Kierulf«, 19 år gl.); Fabricius, F. B. og L. P. Fabricius: Slægten Fabricius fra Faaborg, Kbh. 1913, s. 46-47.

11. 7/2 1781 [Skp. . .] Morten Anton Helm, f. Skjerstad i Nordlandene; F. Vincens Mortensen H., Vicepast. ss.; M. Birgitte Cathrine Friis; St. Bergen 69; C. 29/6 72, n.; p. Cap. Hedrum, Aggershuus St., 14/9 74; ~ 16/3 81 Vilhelmine Kirstine Eller, f. 9/12 53, † Gudme 29/7 25; F. Commandeurcpt. Hans Henrik E., M. Anna Marie Regelsen; 6 S., 2 D.; see Gebhard H. i Langaa-Ø.; [† 14/4 1817; W. 3/318; N. 329; E. 1/629 og S. 1/754].

12. 25/6 1817 [Langaa-Ø. 29/6 10, o. 5/9] Henrik Anton Brolund af Hørup, f. 31/10 84; St. pr. 01; C. 23/10 04, l. egr.; ~ 17/9 10 Frederikke Martine Behmann, d. Christiania 29/4 83, † 29/4 68; F. Henrik B., Contr. og Taxateur; M. Amalie Egeberg; 5 D.; [† 18/3 1848; E. 1/212 og S. 1/247].

13. 21/4 1848 [Langaa-Ø. 18/7 45, o. 24/9] Frederik Ferdinand Biering, f. Taarebæk paa Falster 21/6 13; F. Frederik Chr. B. af Aastrup, Propr., siden Møller ved Nestved, senest Insp. ved Sorø Amts Syge- og Fattighuus; M. Marie Koch af Horbelev-F.; St. Roesk. 32; C. 2/5 37, h.; 1 ~ 26/9 45 Anna Serine Bertine Beck, f. 24/9 12, † 9/10 58; F. Niels B., Kbmd. i Slag.; M. Ingeborg Christ. Hansen; (49) 2 S., 1 D.; 2 ~ 12/12 60 Hansine Clausen, E. e. Hans Dons, Forp. paa Mullerup; F. Mathias C. til Brudagergd.; M. Magdalene Møller; (68) 3 S., 2 D.; see Hans L. W. H. B. i Tyregod-V.; [† 31/12 1879; „Modtog ved sit 25 Aars Jub. 21/4 73 en særdeles smuk Sølv-, Bord- og Frugtopsats med passende Indskrift som Mindegave og et Tegn paa Sogneboernes Høiagtelse og Paaskjønnelse af hans Virksomhed baade som Sjælesørger og Bestyrer af Sognets Anliggender som Formand for Sogneraadet i de forløbne 25 Aar“. See D. T. 73/109].

———————————

Noter:

(1) teffue = tøve, måtte vente.
(2) manuale = Alterbog
(3) »Cana barba; diues vir, usuram exercet« = Graat Skæg, Rig Mand, bedriver Aager. (dvs. tager renter af udlånte penge. Enhver form for rentetagning blev regnet for åger.)
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995, s. 165, 166, 167, 171-173, 184, 202, 254, 255.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.