Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1392. Ørbæk og til 1554 Svindinge,

Vinding Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

J. M. 87; M. S. 2-a/39; L. S.*; L. P. B. 241; B. M. 53; H. M.; Lkm. 2/206; Kbg. 1645.
Anm. Svindinge siden et Pastorat for sig.
———————————

1. (1550. 68). Niels Pedersen; ~ Anna . . . , f. Nybg.; 2 ~ Etm.; [† 1578].

2. 1578 [p. Cap. Søllinge-H. c. 67] Niels Jørgensen, f. Maderup, Særslev Sogn, c. 24; Huslærer hos Henrik Friis t. Ørlundegd. i 5 Aar; ~ F. E., „valde corpulenta“(1); 3 D.; [† 1589; „valde indoctus; vox satis firma“(2) (J. M. l. c.)].

3. 1589. Christen Mortensen Hemmeth*; ~ Marine Nielsdtr. fra Jydld., levede 46; mindst 1 D.; see Etm.; (J. T. Hasebard, K. J. Føns og S. Thomsen i Balslev-E.); [† 1635; Familien blev ved kaldet i 119 Aar.].

4. k. 12/2 1635, o. 10/5, Niels Clausen Juul, f. c. 08; St. Od. 31; ~ 17/7 36 F. D. Karen Christensdtr. Hemmeth, b. 21/4 59; 3 S., 6 D.; see 2 Etm.; [† 9/1 1659].

KUM I, s. 105 (»Nicolaus Claudi«); KS 3:5 (1884-86), s. 127 (»Nicolaus Claudii Julius«, 27 år gl.); Kbg. Ørbæk (1645-1813) opsl. 21 (enkens begr.); PT 4:5 (1902) s. 74 (Juul).

5. k. 2/2 1659, o. 11/2, Niels Mortensen Almontan, f. Albjerg •/8 29; St. Od. 49; C. 51; Huslærer for adelige Børn i 8 Aar; ~ 27/1 61 F. D. Maren Nielsdtr. Juul, f. 43, † 29/7 08; 8 S., 5 D.; 2 ~ Etm.; see Corfitz N. A. i Strø; [† 1/3 1688].

KUM I, s. 217 (»Nicolaus Martini Almontanus«); KS 5:3 (1905-07), s. 725; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Vindinge hrd. nr. 23; PT 4:5 (1902) s. 74-75 (Almontan).

6. 1/5 1688 [Rtr. Assens 80] Christen Michael Christensen Luja, f. Od. 19/6 60; (Halvbdr. t. C. N. Mule i N. Broby); F. Dr. med. C. Henrik L., Cons.-Assr. og Landphys.; M. Karen Clausdtr. Mule; St. Od. 79, Bacc. 80; C. 81, n.; ~ Ørbæk 27/11 88 F. E., † 29/7 08; u. B.; 2 ~ 26/6 09 Anne Marie Jørgensdtr., f. Faabg. 5/12 67; F. J. Thomsen, Handelsmd.; M. Anna Dorthea Henningsdtr. Achthonia af N. Broby; 1 D.; 2 ~ Etm.; see I. K. Assens i Gamborg; [† 26/9 1710; talede i sin Dimisprædiken baade Dansk og Latin; Sagnet melder, at han var et Dobbeltgjænger og gik igjen; skjænkede i Anledning af sit andet Bryllup en Messinglysekrone og en Viinkande].

KUM II, s. 91, 99 (»Christianus Michaël Luja«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Vindinge hrd. nr. 23, 24; Kbg. Ørbæk (1645-1813) opsl. 47 (1. vielse).

7. 30/10 1710 [Rtr. Faabg. 05] F. Søstersøn Rasmus Pedersen Winther* af Føns-Ø., f. 16/7 80; St. pr. 95; C. 30/9 97, h.; Pr. 40; ~ 3/6 11 F. E., † 14/1 57; 3 S., 2 D.; see Etm.; Peder J. R. W. i Harring-S.; M. A. Eeg i Søllinge-H.; (R. J. Faaborg i Ollerup-K., R. J. S. Winther p. Sydstrømø); [† 5/12 1767. Efter Sagnet var hans Ægteskab i de første Aar lidet lykkeligt, da Hustruen altid talede om „sin salig Mand“; men, da Præsten en Aften kom kjørende hjem med det ene Hjul bag i Vognen og sin værdige Formand under Axelen i Hjulets Sted, blev Madamen ligesaa blid og føielig, som han før havde været stiv og vrangvillig, og nævnede siden aldrig „sin salig Mand“. Dygtig Forretningsmand, men stiv og tør].

KUM II, s. 213 (»Erasmus Petri Winther«); E. Brejls skifteuddr.: Assens byfoged nr. 867.

8. 11/10 1743*, o. 15/6**, F. S. Mathias Rasmussen Winther, f. 9/2 20; St. pr. 36; Bacc. 37; C. 8/8 40, l.; Pr. 67; ~ 56 Ida Kirstine Hansen; F. Niels H., Fgd.; M. Mette Cathr. Brolund; 1 S., 2 D.; [† 15/5 1791. Benyttede efter Sagnet sit Slægtskab med Fogden p. Ørbæklunde og med Landmaaleren til, ved Udskiftningen at udvide Pgdens. Jorder paa Herremandens og Bøndernes Bekostning, idet der til Pgden. hører ligesaamegen Jord som til 2 Bøndergde. Til Straf maae de Alle gaae igjen. Fogden manedes ned i en Sump bag Herregdens. Have. Landmaaleren pusler med sine Kjæder, og Præsten flytter Skjællene med Hovedet under Armen. Madamen ivrede stærkt mod den hos hendes Piger, som hele Almuen i Almindelighed, herskende Tro paa en Forudbestemmelse. Derfor, lød Folkedommen, gik det hende Børn saa daarligt (Sønnen gav sig i Ledtog med en bekjendt Forbryder, Peer Lotsen, 2 Døttre sværmede forvildede omkring). Det var Skjebnens Hevn].

KUM II, s. 570, 580 (»Matthias Winther«, 16 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Assens byfoged nr. 867.

9. 8/7 1791 [Nordstrømø, Fær., 20/3 89] Johan Henrik Colding; [8/3 1799 Gislev-E.; see der].

10. 5/4 1799 [p. Cap. Gislev-E. 95, o. 9/9] Villads Knudsen Lange, f. Nybg. 69; F. Laurits Rasmussen L., Kbmd., siden Eier af Ørbæklunde og Cclrd.; M. Mette Kirstine Knudsen; St. Nybg. 87; C. 6/5 94, h.; ~ 14/7 99 Elisabeth Cecilie Mossin, f. Kbh. 20/11 70, † Svendbg. 3/10 37; u. B.; [† 18/3 1834; han og Hustru benyttede deres lykkelige oeconomiske Stilling til, at sørge for Sognets mange Fattige].

11. 4/6 1834 [p. Cap. Stege 2/1 22, o. 18/1] Frederik Villiam Webster, f. Helsing. 6/9 96; F. Wiccardt W., Skræder; M. Cathrine Lovise Rudolphsdtr.; St. Helsing. 14; C. 18/7 20, l.; O.; [† 7/8 1836; Udm. dygtig. Først vakte det Utilfredshed, at han ikke vilde gaae med til Gilderne, men i det Sted saae til Bønderne under deres daglige Gjerning; men, da de lærte ham nøiere at kjende, blev han elsket, og der var almindelig Sorg ved hans Død. (Meddelt tilligemed Mere af Sklrr. Jørgensen i Kistrup)].

12. 25/10 1836 [Vinding-B.-V. 4/1 28, o. 9/5] Hans Peter Engelbreth af Lyderslev-F., f. 30/3 00; St. Roesk. 17; C. 23/10 22, l.; Pr. 8/6 49 – 23/10 65; ~ 28/10 28 Margrethe Henriette Helmers, f. i Holsteen 29/11 06, levede c. 70 som Enke i Kbh.; F. senere Forp. p. Bonderup; u. B.; [# 11/7 1868; † Kbh. 31/7 s. A.; meget godgjørende].

13. 29/9 1868 [Vaalse 30/10 60] Harald Valdemar Dahlerup, f. Hillerød 24/5 15; (Bdr. t. Frederikke L. D. ~ J. V. Bang i Stenløse-V. og Farbdr. t. Emily D. ~ O. Hohlenberg, o. Cat. t. Kbh. Garn. K.); F. Hans D., Veifiskal, Hospforst. og Postmstr.; M. Vilhelmine Mar. Birch; St. Fdbg. 33; C. 4/7 39, l.; Lærer ved Døvstumme-Inst. 17/9 s. A. – 18/11 49; udenlands 45; anlagde 50 et privat Inst. for Døvstumme i Kbh.; c. Fp. 16/7 50, o. 19/7; Sp. Ærøskjøb. 8/7 51; 1 ~ 28/9 43 Sophie Charlotte Laurenze Lorenzen, f. Kbh. 2/2 17, † 7/1 45; F. Thom. Bendixen L., Grossr.; M. Mar. Marg. Fich; 4 S.; 2 ~ 18/9 51 Louise Borgen, f. 11/7 23; F. Major Dav. B., Grossr. og Kæmner i Kbh.; M. Vilh. Paludan af Asminderød-G.-F.; 4 D.; [E. S. 1/349].

———————————

Noter:

(1) »valde corpulenta« = meget korpulent.
(2) »valde indoctus; vox satis firma« = meget ulærd; hans Stemme er kraftig nok.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Jørgensen, S.: Historisk-topographiske Efterretninger om Ørbæk Sogn. Samlinger til Fyens Historie og Topographie, bd. 6, udg. af Fyens Stifts litterære Selskab, Odense 1873, s. 209-247 (Præsterne s. 242-247).