Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 749. Lyderslev og Frøslev,

Stevns Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/85; K. M. 163; L. P. B. 178; Lkm. 1/554; M. 140; Nye khist. Saml. 5/175; Kbg. 1764.
———————————

1. (1573). Siger Ingelsen el. Seyer Ingitsen; [var her endnu 1584; havde en Datter, som blev besoven, myrdede sit Barn og halshuggedes; hans Navn paa Alterkalken, uden Aar].

KS 2:4 (1867-68), s. 405; 2:5 (1869-71), s. 175, 176 (se nedenfor); DanKir bd. 6, s. 442 (se nedenfor).

2. (1580**). Jacob Grønbech (Grønnebæk).

3. (1591. 1610). Knud Rasmussen; see Etm.; [† 1619; gik engang, (1617) iført Messeklæder, fra Alteret ud af Kirken, da Sang og Messe var begyndt, og gik op i Klokketaarnet og styrtede sig selv ned af Lydhullet og lemlæstede sig; hans Navn paa Alterkalken i Frøslev K. 1591].

DanKir bd. 6, s. 450 (se nedenfor); KS 2:5 (1869-71), s. 150; 2:5 (1869-71), s. 175, 176 (se nedenfor).

4. 16 . .**. Niels Jacobsen; maaskee St. 14; ~ F. D. Karen Knudsdtr., vist 2 ~ Etm.; [† 16 . . , hastigt; meentes, af sin Hustru at være forgiven. Saaledes i et Haandskrift paa det kgl. Bibl. Andre Fortegnelser kjende ikke Noget til ham].

KUM I, s. 16 (»Nicolaus Iacobi Hafniensis«).
(Udgår her, var måske p. kap.) 5. 1612. Mogens Hansen, f. 66; [† 1623].

6. o. 3/11 1619, Niels Rasmussen, f. Kjøge; vist St. Roesk. 16; ~ F. E. . . . ; [† 5/9 1635. Dræbt af sin egen Kone og hendes Elsker, Laurits Jørgensen, en Bondekarl el. Avlskarl i Faxe, den Dag, paa hvilken de havde været til Alters; begge bleve steilede(1). „1635 blev Hr. Niels Rasmussen, P. i L., ynkelig formyrdet af sin egen Hustru og sin Avlskarl Laurits Jørgensen, som med hende laa i Horeri, med 2 dybe Knivslag, et i det tynde Liv, det andet for Hjærtet. Derefter lagde de over, at ville kaste ham i Bagerovnen og forbrænde til Aske, men finge strax et andet Sind og kastede ham paa Hovedet i Brønden. Hvorpaa fulgte tilbørlig Straf“; (Rostgaards Saml. II; eft. Nye khist. Saml.); Efter en Anden Berettelse havde Præsten en tidlang været meget svag, var tidvis ganske fra sin Fornuft, og havde selv givet sig tvende Knivstik, hvorpaa han var sprungen i en Brønd; Lgst.].

KUM I, s. 26 (»Nicolaus Erasmi Coag.«); PT 8:6 (1927) s. 186; KS 2:5 (1869-71), s. 175-76, 176-77; 6:3 (1939-41), s. 160; DanKir bd. 6, s. 446 (se nedenfor).

7. o. 13/11 1635. Mag. Christian Madsen Tausen; [1640 P. t. Christiansborg Slot; see Kjøge].

8. o. 8/1 1640. Mag. Johan Damianus; [1643 P. t. Christiansborg Slot; see Herlufsholm].

9. E. f. B. 8/4 1643 [øverste Cap. Kbh. Holmens K. c. 28] Søren Christensen Aalborg, f. c. 91; St. Aalbg. 16; p. Cap. i Aalbg. c. 20; ~ Kbh. Holmens K. 5/10 28 F. E. i Kbh. Holmens K.: Karen Hansdtr., f. Kbh. 02, † Lyderslev 57; mindst 3 S., 2 D.; see 2 Etm.; J. S. Lydersløff i Houlbjerg-G.; [† 1654; en Datter lod sig besove af en Skolediscipel; Lgst.].

KUM I, s. 25 (»Severinus Christiani Alburgius«); KS 2:1 (1857-59), s. 508; s. 177-78 (se nedenfor); Kbg. Kbh. Holmens K. (1617-39) opsl. 59 (vielse), 172 (datter), 177 (søn); Kopskatten 1645, opsl. 65; DanKir bd. 6, s. 445 (se nedenfor).

10. k. 15/10 1654, o. 8/12, F. S. Christen Sørensen Lydersleff, f. c. 31; St. Helsingborg 51; ~ Helsingbg. 28/10 55 Anna Pedersdtr. Broch; F. P. Thomsen B., Sp. i Kropp, Skaane; 7 B.; [† 24/2 1669. „Blev meget tribuleret(2) af Svensken og længe arresteret, fordi han blev beskyldt og overbeviist, at have med adskillige Personer paa de omliggende Herregaarde havt Raad, at oprøre Herredsbønderne mod Svensken, hvilket er for vidtløftigt at skrive. Han maatte med store Summer Penge løse sig og efterlod sine mange Børn i Armod“; hans Navn paa Kirkeklokken i Frøslev K. 1665; forsvundet Eptph.].

KUM I, s. 235 (»Christiernus Severini«); DanKir bd. 6, s. 446, 451 (se nedenfor); KS 2:5 (1869-71), s. 178-79 (se nedenfor); PT 14:3 (1961), s. 124; Caw. III, s. 409.

11. 25/2 1669 [r. Cap. St. Hedinge, k. 17 Trin. (21/9) 62] F. Bdr. Søren Sørensen (Lyderslev), f. c. 34; St. Helsing. 56; ~ 17/6 63 F. E. i St. Hedinge: Margrethe Rasmusdtr.; 2 ~ Birgitte Marie . . . ; 3 ~ Maren Madsdtr., som overlevede ham; [† 1692].

KUM I, s. 266 (»Severinus Severini Lyderslovius«); KS 2:5 (1869-71), s. 179 (se nedenfor).

12. 2/4 1692. Mag. Jørgen Jørgensen Sorterup af Sorterup-O., f. 62; St. Kbh. 83; Mag. Kbh. 28/5 90; V.-Pr. 11; Pr. 13; 1 ~ 1/9 93 Anna Cathrine Christensdtr. Hjorth, f. 8/9 74, † i Barselseng 17/9 94; F. C. Gjertsen H., Boghandler i Kbh.; M. Anna Cathrine Andersdtr. Klingenberg; 1 D.; 2 ~ Birgitte Frederiksdtr. Lorentzen, f. 10/9 77, † 1/8 52; (Sstr. t. Anna L. ~ O. Alter, ty. Cap. t. Kbh. Vor Felsers K.); F. Friederich L., Bgr. og Kbmd. i Flensbg.; M. Birgitte Gothardsdtr. von Lutten; 10 B., hvoraf 5 S., 1 D. vokste op; [† 4/10 1723; var Digter; lidenskabelig, myndig, egenmægtig; „bonorum omnium existimationi infensus, adeoque bonis omnibus invisus“(3) (Brask: Vemmetofte 3/20); „en Mand med udmærkede Evner, Kundskaber og practiske Indsigter og med en energisk, virksom og uforfærdet Charakteer, nidkjær for Dygtighed, Dannelse og Kundskab, for sin Stands Agtelse og for Oplysning i sit Kald; men nærig“ (Brask); Han bortbyttede til Kong Fred. IV. en Gaard i Lille Hedinge, der stod for 10 Tdr. 5 Skp. 3 Fdk. 1 Alb. Htkn. og af hvilken svaredes 9 Tdr. Byg i aarlig Landgilde, mod 2 jordløse Gadehuse, uden nogensomhelst Tilgift (Brask 2/86). W. 2/401; N. 567; Gav c. 1711 Lysekrone til Kirken, til Minde om Datteren af 1. Ægtesk., der døde i Kbh. 24/8 1711, og hendes Moder; Lgst.].

KUM II, s. 122, 173 (»Georgius Georgij Sorterupius«); E. Brejls skifteuddr.: Københavns hofret nr. 254; Gejstl. sk. i Præstø amt, Stevns hrd. nr. 47; DanKir bd. 6, s. 444, 445 (se nedenfor).

13. 22/10 1723. Christopher Nicolai Bøyesen, f. Spydeberg, Christiania Stift, 12/5 97; F. Peter B., Sp. ss.; M. Karen Christophersdtr. Stockfleth; St. pr. Christiania 16; C. 30/6 18, h.; ~ Margrethe Langhorn, f. i Danmark, b. Gran 9/3 64; 4 S., 2 D.; [1730 Gran, Aggershuus Stift, † 25/11 38].

KUM II, s. 404 (»Christophorus Nicolaus Boyesenius«, 19 år gl.); OST, s. 52; PT 2:5 (1890), s. 171.

14. 24/2 1730, o. 29/3, Joachim Nicolai Crondal; [22/7 1746 Nyborg; see der].

15. 16/9 1746 [p. Cap. Faxe 27/4 42, o. 6/6] Niels Randrup, f. Torp 4/6 16; (Bdr. t. Birgitte R. ~ A. N. Ursin i Kyndby-K.); F. Frederik Jørgensen R.; M. Maren Nielsdatter Brandt; St. Fdbg. 32, Bacc. 33; C. 2/6 37, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 40–42; ~ Kbh. Nic. K. 3/10 42 Anna Schaltz, f. 10/4 19, † 6/11 76; F. Lars Pedersen S., Kornmaaler i Kbh.; M. Anna Pedersdtr.; 4 S., 1 D., hvoraf 1 S. overlevede Forældrene; 2 ~ 4/11 72 Brandmajor Kaj Fred. Mentz i Kbh.; see Frederik R. i Bregninge-B.; [† 3/6 1750].

KUM II, s. 536, 543 (»Nicolaus Randrup«, 18 år gl.); Borchs K. nr. 228; Richter I, s. 78; Kbh. Adresseavis 11. nov. 1776; E. Brejls skifteuddr.: Københavns stadsret nr. 207; Gejstl. sk. i Præstø amt, Stevns hrd. nr. 70.

16. 1/4 1752*, o. 14/7, Mag. Jørgen Albrecht Johansen Ratenburg af Fred. Mich.K.-E. r. Cap., f. 21/8 16; St. Fred. 39; C. 13/2 45, h.; 1 ~ 14/2 54 Edel Margrethe Rudolphsdtr. Bagger af Hellested, d. 14/6 26, † 63; 1 S., 2 D.; 2 ~ Soderup 5/8 64 Anna Margrethe Horrebow, f. Kbh. 16/12 30, † Slangerup 04; F. Prof., Dr. med. Peder Nielsen H.; M. Anna Marg. Rossing; 1 S.; [b. 13/7 1787; Pg. br. 11/5 el. 10/5 64].

KUM II, s. 599 (»Georgius Albertus Ratenburg«, 23 år gl.); OST, s. 52; PT 2:5 (1890), s. 171.

17. 14/9 1787 [Spjellerup-S. 29/1 62] Niels West Buch, f. Vibg. 21/9 20; St. Ribe 40; C. 4/12 45, n.; Miss. Snaasen, Trondhj. St., 52; r. Cap. Skanderborg-S.-S. 25/3 57; Sp. L. Hedinge-H. 9/9 60; Pr. . . ; ~ 8/5 67 Dorothea Maria Find, d. Spjellerup 24/6 46, b. sst. 3/10 80; F. Johan Christian Mikkelsen F. fra Holstebro, Degn her; M. Anne Marie Mariager; 3 S., 2 D.; [† 4/5 1795; Kisteplade i Spjellerup K.].

KUM III, s. 3 (»Nicolaus West Buch«, 20 år gl.); SjDegn s. 179; Kbg. Spjellerup (1727-1814) opsl. 18 (hustrus dåb), opsl. 67 (hustrus begr.); Nygaards sedler: Hustrus fars dåb; PT 16:4 (1976), s. 18, 20; NRA: Prost F. Schiørns Samling: "Den norske Kirkes Embeder og Præster 1700-1900", Snaasen; DanKir bd. 6, s. 504 (Spjellerup kirke).

18. 12/6 1795. Dr. th. Wolf Frederik Engelbreth*, f. Kors. 11/4 71; F. Jstrd. Søren E., Amtsforv., siden Committeret i Rentekammeret og Generalrevisor v. Tallotteriet; M. Mette Teilmann; St. pr. 86; C. 20/7 90, h.; udenlands 91–95; Pr. 99–06; R*. 28/10 17; Cons.-Rd. 1/8 29; D.-M. 22/5 45; Æresdiplom som Dr. th. 10/6 s. A.; 1 ~ 24/7 96 Conradine Maria Lund, f. 73, † 22/5 98; F. Chr. Fred. L., Materialforv. v. Holmen; M. Margrethe Eleonore Schade; 1 D.; 2 ~ 18/1 99 Kirstine Maria Petersen, f. p. Engelholm 20/5 79, † L. Hedinge 4/6 68; F. Hans Peter P., Propr.; M. Inger el. Inger Marie Engell; 2 S., 5 D.; see Hans P. E. i Ørbæk; H. C. Rørdam i Hammer-L.; C. D. Fog i L. Hedinge-H.; (R. E. Scharling i Vallø; A. V. Holm i Gladsaxe-H.); [# 1858, † 22/5 62. „Havde paa sin Udenlandsreise, ved sin historisk antiqvariske Lærdom, vakt Opmærksomhed blandt Europas navnkundigste Mænd og dog bevaret en uskrømtet Hengivenhed for den gamle lutherske Dogmatik“; (see H. d. Khist. 2/304). N. 151; E. 1/373 og S. 1/411].

19. 4/3 1859 [Vollerslev-G. 26/4 36] Andreas Thaning, f. p. Vemmetofte 11/12 05; (Bdr. t. V. Thaning i Hunseby og t. C. Thaning i Karise-A.); F. Kmrd. Terkel Th., Godsforv. v. Vemmetofte Kloster; M. Elisabeth Dorothea Cathrine Lyngbye af St. Hedinge r. Cap.; St. Fdbg. 23; C. 22/10 28, l.; Lærer v. Søetatens Dgsk. . . ; Sp. Dragstrup-S. 4/6 34, o. 23/7; ~ 17/10 34 Henriette Vilhelmine Tønnesen, f. 21/5 10; F. Forv. p. Ringsted-Kloster; 2 S., 5 D.; see O. F. B. Hansen, r. Cap. t. Aalbg. Frue K. o.s.v.; [# 22/10 1877; boer i Kbh.].

20. 29/1 1878 [Østerø 29/3 62] Venceslaus Ulricus Hammershaimb, f. Laugstolgd. Steegaard (Steig) p. Vaagø 25/3 19; F. Jørgen Frantz de H., Lagmd.; M. Armgard Marie Egholm; St. Chrhvns Bgdsk. 39; Medlem af det islandske Bókmentafèlag 28/9 43; C. 15/1 47, h.; Reise til Fær. for at samle Folkesange 47-48; Medlem af det nordiske Oldskriftselskab 6/5 48; Lærer v. Frelsers Sogns Frisk. 49; ny Reise til Fær. i antiquarisk Øiemed 53; Nordstrømø 21/5 55, o. 18/7; Pr. 27/4 67; Medl. af Færøernes Lagting 66-78; R.* 26/7 74; D.M. 9/9 97; ~ Kbh. Hellig G. K. 10/8 55 Elisabeth Christiane Augusta Gad af Stouby-H., f. Thorshavn 16/12 29, † Kbh. 13/8 1908; 6 S., 2 D.; [# 15/11 1897; † Kbh. 8/4 1909; E. S. 1/661].

G-HF I, s. 676-678; DBL.
———————————

Noter:

(1) steilede = lagt på hjul og stejle; en vanærende straf, som blev brugt i forbindelse med henrettelser. Bøddelen parterede kroppen i i et antal dele, anbragte hovedet på en pæl og de parterede kropsdele på et hjul, der var anbragt vandret på høje pæle.
(2) tribuleret = plaget
(3) »bonorum omnium existimationi infensus, adeoque bonis omnibus invisus« = han foragtede den offentlige mening og var derfor afskyet af alle ordentlige folk.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Lyderslev Kirke, s. 437-446, Frøslev Kirke, s. 447-452.
Rørdam, Holger Fr.: Ulykkelige Præster i Lyderslev og Frøslev. Kirkehistoriske Samlinger 2:5 (1869-71), s. 175-179.