Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 374. Halsted og Aunede,

Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Lolld.-Falsters Stift.

Rh. 1/192; M. S. 2-b/7; L. P. B. 20; S. i K.; F. M.; Lkm. 2/692; Kbg. 1658 (÷ 1709-19).
———————————

1. 1515. Jens (Hans) Fuell (Fugl); [† c. 1547; havde været Abbed(1), i 1530 den første Abbed i Halsted Kloster; kaldtes endnu »Abbed i Haldsted Kloster« 25/11 1542].

KB bd. 2 (1556-60) s. 441; DanKir bd. 8, s. 603 (se nedenfor); .

2. (1570). Peder Hansen; maaskee St. 64; see Etm.; [† 1576. En Discipel af Melanchton(2) i Levnets og Lærdoms Strenghed].

FS nr. 687 (»Petrus Johannis«).

3. 1576. Christopher Jørgensen; Pr.; ~ 76 F. D.? Marine H. Pedersdtr., † 11/4 95; see J. el. H. Christophersen i Ballerup-M.; P. Christophersen i Gloslunde-G.; [† 15/12 1616; var meget prægtig i sin Klædedragt; Konen endnu mere, hvilket siges at have givet Anledning til Befalingen paa Od. Synode 77, at Præstekonerne ikke maatte bære Kjoler af Kamelot(3), Damasces Peltse, Silkekraver eller høie, krumme Kraver, Præsterne ikke bruge dobbelte Kruser i deres Halskraver under 4 gamle Dalers Straf (Rh. 1/32); paa Skriftestolen staar at han blev kaldet 1576; hans Navn paa Kirkeklokken i Aunede 1596; Lgst.].

SB s. 109 (nr. 116); DanKir bd. 8, s. 609, 616, 447 (se nedenfor).

4. 1616 [p. Cap.* i mange Aar] Jens Lauritsen, fmtl. af Espe-V.; maaskee St. 91; [† 1624].

FS nr. 444 (»Johannes Laurentii Svenburg.«); F-P s. 114.

5. 1624 [p. Cap.*, o. 27/9 20] F. Sstrsøn Knud Eriksen Pontoppidan, f. Brobygd. 31/3 99; (Bdr. t. Henrik E. P. i Veile-H., t. Laurits E. P. i Utterslev, t. Jacob E. P. i Dannemarre-T. og t. Erik E. P. i Kjøge-Ø.); F. E. Knudsen, Forv. p. Brobygd. og sammes Geværfabrik; M. Anna Lauritsdtr. af Espe-V.; St. Od. 19; Pr. 34; 1 ~ Anna Christensdtr. (vistnok Sstr. t. Jørgen C. i Dannemarre); 12 B. (hvoraf 10 dødfødte, hvilket Bønderne udlagde som Straf, fordi han ikke vilde kaste Jord paa deres dødfødte Børn); 2 ~ 13/11 59 Margrethe Pedersdtr., der overlevede ham; 1 D.; see Christian K. P. i Utterslev; [† 22/5 1662; W. 2/202; N. 464; Eptph.].

KUM I, s. 36 (»Canutus Erici Otthoniensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 117 (»Canutus Erici«, 22 år gl.); Rho-Friis I, s. 192-193; DanKir bd. 8, s. 615-16 (se nedenfor).

6. 15/8 1662, o. 27/8, Mag. Johan Jørgensen Rasch, f. 34; F. Canonicus i Lund; St. Lund 52; Mag. 80; Pr. 84; ~ Sara Hansdtr. Færø af Sydstrømø, Fær., † •/4 11; 9 B.; see Etm.; Hans H. R. t. Nestved St. Peters K.; [† 25/11 1684. Tilnavnet Rasch fik han af Kong Fred. III. paa Grund af hans raske, bestemte Optræden ved given Leilighed. Var tillige snu. Smukt Eptph.].

KUM I, s. 236 (»Iohannes Raschius«); KS 5:3 (1905-07), s. 738; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 13 (Skifte e. hustruens barnløse broder); DanKir bd. 8, s. 616 (se nedenfor).

7. 13/12 1684 [r. Cap. Nykjøb-S. 21/5 s. A.] Mag. Simon Pedersen Aarhuus, f. Aarh. 16/10 44; F. P. Simonsen, Bgr.; M. Maren Jensdtr.; St. Aarh. 66; Dekan ved Communitetet; C. 68; Mag. Kbh. 17/6 80; V.-Rtr. Nykjøb. p. F. 78; Rtr. ss. 79; ~ 25/6 85 F. D. Anna Margrethe Johansdtr. Rasch, f. 23/10 70, † i Barselseng 23/10 04; 8 S., 3 D.; see Peder S. A. i Horbelev; Anders S. A. i Gloslunde-G.; Gustav S. A. i Ebeltoft-D.; H. H. Bødtker i Vaalse; Johan R. S. A. i Asperup-R.; [† 14/2 1708. Var i høieste Grad sær. Talte Latin til sin Hest; ansaae det for en stor Tjeneste, at Bønderne kjørte Gjødningen fra hans Gd. paa deres egne Agre; brugte næsten altid en Pige til – Kudsk. Med alt dette brav, retsindig og godgjørende. Han var tillige streng. Naar hans Karl havde forseet sig, hedte det strax: „Løs mig den Synders Buxer“, og Pigerne gik det ikke bedre. Brugte endogsaa Hustugten mod sin ene Søn, efter at denne var bleven Student; hans Navn paa Alterkalken 1696; Lgst.].

KUM I, s. 336 (»Simon Petri Arhusiensis«), II, s. 99; DanKir bd. 8, s. 602-03, 618 (se nedenfor).

8. 10/3 1708. Mag. Rasmus Henriksen Lundt, f. Kbh. 8/10 81; F. H. L., Geheimeregistrator; M. . . . Rasmusdtr.; St. Kbh. 98, Bacc. 99; C. 16/9 06; Mag. 08; Pr. . .; 1 ~ Odense St. Knuds K. 17/7 08 Anna Christiansdtr. Luja, d. Od. St. Knuds K. 21/3 84, † 13; F. Dr. med. Christian Henrik Luja; M. Abigael Lauritsdtr. Hindsholm af kgl. Confess.; u. B.; 2 ~ Halsted 16/3 14 Dorothea Heerfordt fra Kbh., fmtl. af Hillested, b. Halsted 6/3 24, E. e. Amtsforv. Frederik Tidemann († 11); 3 ~ Nykjøb. p. F. 30/1 25 Bodil Marie Collin (Colding), d. Nykjøb. p. F. 27/3 05, † Stokkemarke 14/6 66; F. Mads Jensen Kolding, Rdmd. i Nykjøb p. F.; M. Abigael Jørgensdtr. Wiel; 2 ~ Nysted 27/9 29 Jacob Rahr, Tolder i Nysted og 3 ~ Nysted 23/2 41 Mag. P. J. Blicher i Stokkemarke; [b. 18/6 1728. En lærd Philosoph, lykkelig Poet, men i høi Grad forkjælet, saaledes at han kjørte i Kareth med Dyner i den, at betjene Syge, selv i Nærheden. Slæbte alle sine Dage paa et fortrædeligt Sind og et besværet Legeme].

KUM II, s. 236, 245 (»Erasmus Lund«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Nykøbing Falster byfoged, nr. 296; Nakskov byfoged nr. 746; Kbg. Od. Skt. Knuds k. (1698-1741) opsl. 15 (1. vielse); Kbg. Halsted (1720-36) opsl. 68 (2. hustrus begr.), opsl. 80 (3. vielse), opsl. 124 (begr.); PT 7:4 (1919), s. 108 (Tidemann); 1986, s. 178-179, 183; Brandts kirkebogsuddrag, Rigsarkivet i Odense, gengivet i uddrag af Birgit Djurhuus Wendelboe Jeppesen (1. hustrus dåb); Holm, Jesper: Stamtavle over slægten Luja, 2017, s. 6, 8, (pdf).

9. 19/5 1727*. Hans Christiansen Jessen, f. Nakskov 00; F. C. J., Kbmd.; M. Margrethe Holm; St. Kbh. 21, Bacc. 22; ~ 7/9 29 Dorothea Lorentsdtr. Bildsøe af Kjettinge-B.; 1 S.; 2 ~ F. F. Støedt i Horslunde-N.; [† 14/1 1731].

KUM II, s. 436, 422 (»Iohannes Christiani Iessenius«, 22 år gl.); Danske Kancelli: Kaldsbrev som succ. Sp., ansøgning; PT 8:5 (1926), s. 22-30.

10. 2/3 1731, o. 30/3, Jacob Jensen Tvede (Tved), f. Tved p. Mols 02; F. J. Hansen, Degn ss.; var først Skriverkarl; St. Aarh. 21, Bacc. 22; ~ 22/5 39 Anna Elisabeth Hansdtr. Trojel af Kbh. Frelsers K., E. e. V. L. Lindberg i Vesterborg-B. og 3 ~ Thomas Christ. Rennemann, Kmrd. og Amtsforv. i Nakskov, samt † 48; [† 21/11 1741. Virksom. Tog sig med Iver af Ungdommens Underviisning og opbyggede Pg. fra Grunden af].

KUM II, s. 438, 442 (»Iacobus Twed«, 21 år gl.).

11. 22/12 1741 [r. Cap. Skovlænge-S.-G. 4/5 31] Knud Pedersen Müller, f. Nykjøb. p. F. c. 04; F. P. Hansen, Skomgr.; M. Anna Cathrine Bille; St. Helsing. 23; ~ 23/2 42 F. Søster Elisabeth Jensdtr. Tvede, f. c. 98, † 69; u. B.; [† 19/8 1755; hans Navn paa Altertavlen i Aunede 1749].

KUM II, s. 455 (»Canutus Petri Møller«, 20 år gl.); DanKir bd. 8, s. 444-445 (se nedenfor).

12. 14/11 1755 [Haarslev 21/3 49] Hans Christian Nielsen Schiern, f. Od. 6/5 05; F. N. Hansen S., Degn t. Od. Hosp. og Pårup; M. Anna Pedersdtr. Møller; St. Od. 26; C. 31, h.; p. Cap. Nakskov-B. 2/9 35, o. 21/10; Sp. Vetterslev-H. 6/11 39; Guldbjerg-S. 3/5 43; ~ 41 Cathrine Margrethe Berntsdtr. Suhr af Kjøbelev-V., f. 17, † Maribo 91; 9 S., 6 D.; see Etm.; M. Rasmussen p. Bogø; (E. C. Broager i Gadstrup-S.; E. J. Paludan i S. Kirkeby-A.; J. Dorph i Vigersted-K.;) [† 21/7 1764. Viste en alvorlig Flid og havde en fyndig Prædikemaade; blev i Nakskov anseet som en Paulus; W. 2/335; Portrait i Kirken].

KUM II, s. 480 (»Iohannes Schiern«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 51; Skovby hrd. nr. 33; Maribo amt, Musse hrd. nr. 244; DanKir bd. 8, s. 610 (se nedenfor).

13. 26/10 1764, o. 16/11, F. S. Niels Schiern*, f. Vetterslev 15/3 42; St. Nakskov 59; C. 64, h.; (efter at han var kaldet); Pr. . .; Apr. 17/6 14; ~ 7/10 67 Anna Cathrine Thestrup, f. p. Øllingesøgd. 46, † 15/2 25; F. Kmrd. Frants Mathiesen T. af Dalby-S.; M. Marg. Andreasdtr. Riegelsen; 2 S., 1 D.; see H. G. Clausen til Kbh. Frue K.; Gustav L. S. i Ousted-A.-L.; [# 21/1 1818, † Ousted 19/5 19. Dygtig og velstuderet. Ved Arv og Giftermaal meget rig; men blev meget fattig, da han vilde føre et ligesaa fornemt Huus som de to Lehnsbesiddere i Pastoratet. Klog af Skade, holdt han senere bedre tilraade. „Han var en mærkelig Præste-Typus fra det 18de Aarhundrede, navnligt for Herskabspræsternes Klasse, endskjøndt han ganske vist stod over den store Fleerhed. Paa Herregaarden yderst devot(4) forsmaaede han selv ikke Haandkys hos de halvvoxne Comtesser; i Præstegaarden øvede han Eneherskerens Myndighed, uden at bruge mange Ord; som Sogneherre forstod han at holde Sognefolkene til Kirken, omendskjøndt han prædikede i saa hurtigt Tempo og med saa svag Stemme, at i de senere Aar Ingen kunde høre, hvad der blev talt“. See Clausen Optegnelser S. 429; Portrait i Kirken].

DanKir bd. 8, s. 610 (se nedenfor).

14. 18/3 1818 [Cat. Nakskov 26/6 17] Hans Glud Clausen af Glud-H., f. 11/4 82; St. Hors. 05; C. 11/1 11, h.; p. Cap. her 22/3 11; ~ Frederikke Juliane Jørgensen, f. p. Vintersborg 11/12 98, † 20/8 65; F. Jørgen J., Eier af Søllestedgd.; M. Karen Margrethe Elisabeth Kølle; 2 D.; [† 10/12 1844. God Oeconom; besad stor practisk Sands og Dygtighed; B. D. G. 1/174; Portrait i Kirken; Monnument p. Kgd.].

DanKir bd. 8, s. 610, 619 (se nedenfor).

15. 9/2 1845, o. Ribe 26/3 [Forst. f. Rødding Bondehøiskole 7/11 44] Johan Jørgen Stiller Wegener af Gudbjerg, f. 3/8 11; St. pr. 31; C. 18/1 38, *l.; Folkethingsmd. 4/9 49 og 4/8 52 (Maribo A. 1 Valgkr.); ~ 7/10 45 Frederikke Malvine Theone Plesner af Humble, f. Longelse 18/12 18; 3 S., 6 D.; see Casp. Fred. J. W., cd. th. 76/2; [† 20/8 1883; E. S. 3/567; Portrait i Kirken].

DanKir bd. 8, s. 610 (se nedenfor).
———————————

Noter:

(1) Abbed = klosterforstander. Hans Fugl var abbed på Halsted Kloster. Klosteret, der oprindelig var krongods, blev anlagt ca. 1284 som et benediktinerkloster. Munkene overtog jorden og den gamle sognekirke fra 1100-tallet. Med oprettelsen af klosteret blev kirken udvidet, og der opførtes et firfløjet bygningskompleks. I 1510 blev klosteret nedbrændt af lybækkerne, men herefter genopbygget. Efter reformationen var klostret ikke længere tilknyttet kirken. Klostrets eneste kirkelige forpligtelse var at sørge for mad og tøj til de munke, der var blevet tilbage. I perioden 1721-1922 hed klosteret Baroniet Juellinge. Først i 1922 kom det til at hedde Halsted Kloster igen. Af selve klostret er kun kirken tilbage.
(2) Philip Melanchton, 1497-1560, tysk luthersk reformator, filolog, pædagog og teolog. Forskydningen i forhold til Luthers teologi udløste opgør mellem hans elever, filippisterne, og de, der var i overensstemmelse med Luther, og har helt frem til nutiden været omdebatteret. Men uanset de teologiske meningsforskelle opretholdt Luther og Melanchthon et nært venskab livet igennem.
(3) Kamelot = (fr. camelot, samme ord som kamel), lærredsagtigt vævet uldstof, opr. af kamelhår, nu oftest af angorauld.
(4) devot = underdanig, ydmyg.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1948. Halsted Kirke, s. 593-620, Avnede Kirke, s. 441-448.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Halsted Sogn s. 244-266, Præsterne: s. 256, Aunede Sogn: s. 339-340).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Halsted Sogn s. 176-199, 613, Præsterne: s. 192; Aunede Sogn: s. 199-200). PDF-udgave.