Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 435. Herredskirke (Karleby) og fra 1691 Løitofte (Lille-),

Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Lolld.-Falsters Stift.

M. S. 2-b/3; Rh. 1/201; F. M.; Kbg. 1817.
Anm. Indtil 1691 var Sognecapellanerne i Nakskov tillige Sognepræster i Lille-Løitofte.
———————————

1. 1535. Laurits Rasmussen.

2. 1551. Peter Nielsen.

3. (1570. 84). Rasmus Muus (Mysøn); hans Navn paa Kirkeklokken 1584.

DanKir bd. 8, s. 582 (se nedenfor).

4. (1608. 10). Jacob Jørgensen; [† c. 1641].

5. 1641 [r. Cap. Stokkemarke, o. 26/3 39] Hans Nielsen Bogense, f. 10; St. Od. 33; ~ (41) Mette . . . ; [† 1656].

KUM I, s. 119 (»Iohannes Nicolai Bogonianus«); KS 3:5 (1884-86), s. 130 (»Johannes Nicolai Bogonianus«, 29 år gl.); PT 11:6 (1945), s. 52 (Poul Danchels Optegnelser).

6. 1656 [p. Cap. Vesterborg-B., o. 30/6 50] Laurits Mikkelsen, f. Jydl. 19; St. Kbh. 41; [† 1679 el. 80; som Cap. i Vesterborg-B. Slagsmaal i Kirken; under Prædiken i Løitofte Juledag 1660 styrtede en Bjælke lige over Prædikestolen ned, men den faldt på langs i Gangen, så ingen kom til Skade, og næste Aar faldt overdelen af Kirken ned, så Præsten maatte prædike paa Kirkegaarden].

KUM I, s. 164 (»Laurentius Michaëlis«); KS 3:5 (1884-86), s. 137 (»Laurentius Michaelius Cymb«, 31 år gl.); DanKir bd. 8, s. 586 (se nedenfor).

7. 12/1 1680 [p. Cap. Halsted-A. c. 60] Hans Iversen, f. Halsted; vist St. Kjøge 52; F. Bde.; ~ 65 Anna Pedersdtr., E. e. Bgmstr. Hans Rasmussen i Saxkjøb.; 2 S., 1 D.; [† 1691].

KUM I, s. 238 (»Iohannes Ivarj Neostadiensis«); Rho-Friis I, s. 193.

8. 9/6 1691, o. 1/1 91 [Hør. Od. 86] Hans Jacobsen Kjøbing, f., vistnok Ærøskjøb., 14/1 57; St. Od. 79; ~ Sidsel Kirstine Clausdtr. af Munkebo, † 08; [† 1708; deres 11 smaae Børn bleve sendte til Bedstefaderen i Munkebo paa en Have- el. Høstvogn (Ved.-Simonsen: Elvedgd. 3/75)].

KUM II, s. 92 (»Johannes Iacobi Rudkopius«); PT 1:4 (1883), s. 295 (Bircherods Dagbøger).

9. 13/4 1708. Erdmann Larsen Rhode af Vestenskov-K., f. 14/1 66; St. Nykjøb. 88; C. 19/6 91, illum.; O. [† 1711; ordentlig, exemplarisk, stille, gudsfrygtig og indgetogen(1); efter 2 Aars Tjeneste blev han urolig i Sindet og Sandserne ham berøvede (!)].

KUM II, s. 164 (»Erdtmannus Rhodius«).

10. 3/5 1712 [p. Cap.* c. 10] Edvard Beyerholm Pook, f. 77; F. Peder Pook i Amsterdam; M. Abigael Edvardsdtr. Beyerholm, (Sstr. t. Anders E. B. i Saxkjøb.-M.); St. Nakskov 00, Bacc. 01; C. 27/7 03, n.; d. Skoleholder i Nakskov; ~ Nakskov 19/8 11 Karen Jacobsdtr. Kjeldskov, d. Nakskov 26/7 85; F. J. Andersen K.; M. Maren Lauritsdtr.; [† 12/7 1745; et meget forunderligt Væsen; gik f. Ex. altid til Kirken med Kraven i Haanden; bespiste Biskop Lodberg(2) med Kaal og Flæsk, men gav Tjenerskabet Suppe, Steg og Viin; beviste engang Guds Godhed mod Menneskene saaledes for sine Tilhørere: „Tak, o Herre! Du giver os Korn, Du giver os Hvede og Ærter, og smaa Kalve og smaa Grise; Du spiller som en Fader med sit Barn, ja leger vel sommetider med os: Pip, Pip, mine Børn“; blev 25/6 37 fradømt Embedet, fordi han skulde have forsømt at tilmelde Provsten, at han havde døbt et uægte Barn; maa dog have beholdt det; gav 100 Rdlr. til fattige Disciple i Nakskov Skole (Fundats 23/4 27; Hfm. 6/113)].

KUM II, s. 261, 264 (»Eduardus Bejerholm«); E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 715; Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Nørre hrd. nr. 38; Kbg. Nakskov (1638-1707) opsl. 191 (hustrus dåb), (1707-57), opsl. 191 (vielse).

11. 23/7 1745, o. 13/8, Jochum Brochdorff Berntsen Suhr; [23/5 1749 Utterslev; see der].

12. 23/5 1749 [p. Cap. Maribo-H. 30/8 48, o. 18/10] Laurits Bertelsen Wichmann, f. Nykjøb. p. F. •/8 22; F. B. W., Kbmd. i N. og Eier af Engestofte; M. Bodil Cathrine From; Skriverkarl hos Amtsforv. p. Aalholm; St. pr. 42; Matros paa en Chinafarer; C. 46; 1 ~ 7/5 42 Marie Cathrine Hoffmann, † 54; F. Apoth. i Maribo; 2 ~ 21/8 54 Johanne Maria Dorothea Jensdtr. Kaalund af Tirsted-S.-V.; 3 B.; 2 ~ P. Rhode i Utterslev; [† 30/7 1764; grundærlig].

13. 2/12 1763** [p. Cap. Slemminge-F. 14/1 63, o. 23/3] Henrik Henriksen Hoffmann, f. Maribo 31/5 32; F. H. Nic. H., Apoth.; M. Elise Cathr. Johansdtr.; St. pr. 51; C. 55, n.; ~ 27/2 66 Anna Sørensdtr. Hjerrild, E. e. Skipper Niels Riis i Maribo; F. Forp. p. Rosenvold; [† 1/7 1791].

14. 18/11 1791 [r. Cap. Kjøbelev-V. 30/10 76, o. 13/12] Christian Gottlieb Schlegel, f. Nykjøb. p. M. 24/8 50; F. Henrik S., Bager; M. Anna Pagh; St. Vibg. 67, Bacc. 68; C. 28/10 72, n.; ~ 25/9 93 el. 8/1 94 Elisabeth Cathrine Jessen, d. 20/10 62, † 13/8 19; F. Georg J., Apoth. og Pstmstr. i Nakskov; M. Maren Sophie Seidelin; u. B.; [† 27/6 1810. Lever endnu i frisk Minde; især bekjendt for sin mageløse Distraction, der gik saavidt, at han i Boutikkerne puttede Alt i Lommen, hvad han fik Fingre paa; men hans forstandige Kone sendte det stedse tilbage. Hver Søndag kjørte han ligefra Kirken til Sæbyholm el. til Juellinge, hvor Greven(3) tog venligen imod ham, men ogsaa spillede ham mangt et Puds; saaledes, da han fik at vide, at Præsten ingen Beenklæder havde paa under Præstekjolen, naar det var varmt, befalede han sine Tjenere, at de pludseligt skulde trække ham Kjolen over Hovedet, ret som han traadte ind i et stort Selskab af lutter Herrer. Men undertiden hævnede S. sig; saaledes fik han engang Greven lukket inde i Gaasestien. Maden kom paa Bordet, og Ingen vidste, hvor Værten var; Man ledte og Man spurgte. Endeligt bemærkede Hr. S.: „Hr. Amtmanden er paa Synsforretning hos Gjæssene.“ Forresten en begavet Taler].

KUM III, s. 272, 282 (»Christianus Gottlieb Schlegel«); Sixhøj nr. 1324.

15. 15/3 1811 [Louns-A. 10/7 1801] Andreas Christian Thonning; [20/9 1820 Nakskov-B.; Pg. br. 18].

16. 22/12 1820 [p. Cap. Brøndby V. og Ø. og Lærer ved Sem. ss. 10/4 16, o. 3/7] Christian Carl Erhard Langhorn, f. Nakskov 27/2 90; F. Asmus Jac. L., Distrchir.; M. Anna Kirstine Rieffesthal; St. Nakskov 10; C. 16/1 16, h.; ~ 14/9 21 Cathrine Magdalene Høxbroe af Rødding-S., f. 3/7 01, levede 68 i Hors.; 7 S., 4 D.; [† 6/2 1864].

17. 6/5 1864 [Sørup i Flensborg Provsti 3/3 54] Immanuel Barfod af Faxe, f. Lyngby 16/7 20; (Halvbdr. t. C. G. la Cour i Helsinge-V.); St. Vdbg. 38; C. 26/10 43, *l.; Andenlærer v. Bgrskolen i Nykjøb. p. F. 3/7 45; Sp. Oversø, Flensborg Provsti, 16/6 51, o. 10/8; ~ Fuglebjerg 18/4 46 Johanne Christiane Frederikke Thomsen, f. p. Sandrugd. v. Fredensborg 9/2 25; F. Andreas T., Forp. p. Fuglebjerggd.; M. Frederikke Anna Gjertrud Birkedal; 4 S., 5 S.; [3/8 1874 Vaabensted-E.; Forf. af det bekjendte fortrinlige Skrift: „Den Falsterske Geistligheds Hist.“; E. S. 1/70].

18. 14/10 1870, Axel Andreas Gabriel Krebs; see Vindeby.

———————————

Noter:

(1) indgetogen (jfr. ty. eingezogen) = indesluttet.
(2) Biskop Lodberg = Jacob Lodberg, 1672–1731, Biskop over Fyens Stift 1718-31; se Kbh. Frue K.
(3) »Greven« = Frederik Carl Krag-Juel-Vind-Frijs (1753-1815), Greve til Frijsenborg, Ejer af Juellinge (det tidligere Halsted Kloster); Stiftamtmand over Laaland-Falsters Stift, Kammerherre.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1948. Herredskirke Kirke, s. 573-583, Løjtofte Kirke, s. 584-592.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Herreds Kirke-Sogn s. 266-272, Præsterne: s. 267, Lille Løietofte Sogn s. 272-273).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Herredskirke Sogn s. 201-205, 613-614, Præsterne: s. 201, 614-615; Lille Løitofte Sogn: s. 205-206, 614). PDF-udgave.