Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 139. Brahetrolleborg og fra 1606 – 20/2 1801, samt atter fra 8/9 1809 Krarup (Kragerup),

Salling Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/63; J. M. 270; L. P. B. 363; B. M. 219; Lkm. 2/317; S. M.; Kbg. 1766.
Anm. Kirken (St. Nicolai) er oprindeligt Holme Klosterk.; i J. Madsens Tid kaldtes Gaarden Ransholm; Haagerup og Fleninge Kirker vare allerede dengang afbrudte, hvilket skete 1569. Kirkernes Nedbrydelse var tilladt ved Klemmebrev 9/1 1555; men er formodentligt først foregaaen 1569. Præsten boer i Haagerup.
———————————

1. (1516). Marquard . . . ; see J. Marquardsen i Krarup; A. Marquardsen i Vindeby.

2. (1589). [r. Cap. Od. St. Hans K. c. 73] Hans Hansen Stage, f. Kbh. 49; ~ Mette Andersdtr.; mindst 1 S., 5 D.; 2 ~ Jørgen Nielsen, Hospitalsmstr. i Od.; see Etm.; P. B. Bokkelmann og J. H. Must i Allested-V.; [† c. 1624].

3. 1624 [p. Cap.* Tranekjær-T., o. 29/1 23] Rasmus Hansen Smed*, f. Humble c. 98; St. Od. 19; Rtr. Bogense 21/1 21; 1 ~ F. D. Anna Hansdtr. Stage, † 10/8 26; 2 ~ Anna Simonsdtr. Sass af Dreslette, f. c. 00, † 7/1 65; [b. 21/7 1682; Eptph.; Lgst.].

KUM I, s. 37 (»Erasmus Iohannis Smedt«); KS 3:5 (1884-86), s. 139 (»Erasmus Johannis«), s. 119 (»Erasmus Johannis«, 26 år gl.); DanKir bd. 10, s. 3443-44 (se nedenfor).

4. 1682 [p. Cap.*, o. 7/3 76] Henrik Predbjørnsen Schurmann el. Langsted (skiftet Navn fra Langsted til Schurmann mel. 76 og 82), f. Langsted, Verninge S., 24/4 45; (Bdr. t. Hans P. L. i Nyker og t. Claus P. L. i Nexø-B.); F. P. Hansen, Ridefgd. ved de svenske Bjelkers og Banneres Gods i Fyen og paa Langeland; M. Johanne Clausdtr. (2 ~ R. Olufsen, r. Cap. t. Fred. Trin. K.); St. Od. 66; ~ Martha Lauritsdtr. Friis; 6 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see J. H. Tage i Flødstrup-U.; Frederik H. S. i Besser-O.; Laurits H. S. i Frørup; Corfits H. S. til Kbh. Holmens K.; B. Didriksen i Føvling-H.; [† 1695; »Om årsagen til navneskiftet har sognepræsten i Vester Åby, Claus Pedersen Reenberg, i en udateret notits i sognets Liber Daticus I s. 190, oplyst at "Hr. Hendric Langsted med sine Sønner tiltog sig det Navn Schurmann imod en wisse foræret Arvepenge". Det har ikke været mig muligt at finde ud af, hvem den arvelader var, der således købte sig til sit slægtsnavns fortsættelse.«; Begr. i K.].

KUM I, s. 335; Villads Villadsen: Langstedstudier I, PT 2001, s. 89-91, 97-99; AaDB s. 35 og 134; DanKir bd. 10, s. 3446 (se nedenfor).

5. 14/9 1695 [p. Cap.* 87] Anders Rasmussen Svitzer af Lumby, f. 60; St. Od. 80; C. 85, illum.; ~ F. E., † Flødstrup 25/5 30; 4 B.; [† 16/5 1713; høist agtværdig og nidkjær; Folk betragtede ham som en Prophet; Lgst.; Begr. i K.].

KUM II, s. 100 (»Andreas Erasmi Suitzerus«); DanKir bd. 10, s. 3444, 3446 (se nedenfor).

6. 10/7 1713. Frederik Henriksen Schurmann; [24/10 1783 Besser-O.; see der].

7. 21/11 1738 [Jordløse-H. 30/4 25] Poul Jensen Thoring, f. Borupgd., Aarh. St., 24/4 99; F. J. Christensen; M. Kar. Jensdtr. Toften; St. pr. 15, Bacc. 16; C. 17, n.; ~ Od. St. Knuds K. 4/5 27 Anna Maria Thomasdtr. Flensborg, d. Od. 18/11 06, † Tølløse 82; (Sstr. t. Mette C. T. F. ~ H. J. G. Zimmer i Tranderup); F. T. Hansen F., Kbmd.; M. Kirsten Nielsdtr. Gorm (han ~ 2 Cathrine M. M. Lucoppidan, E. e. P. F. Rauberg, r. Cap. i Faaborg-D.); 3 S., 2 D.; 2 ~ Knud Pedersen Lund, Degn i Hagested-G.; see Jens P. T. i Veierslev-B.; Thomas C. P. T. i Horslunde-N.; [† 23/3 1748; meget stort Bibl. (1000 Bind)].

KUM II, s. 394, 397 (»Paulus Iani Toring«, 16 år gl.); Kbg. Od. Skt. Knuds K. (1698-1741) opsl. 5 (hustrus forældre), opsl. 109 (hustrus dåb), opsl. 54 (vielse); E. Brejls skifteuddr.: Fåborg byfoged nr. 317, Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 90.

8. 14/6 1748 [Laurbjerg-L. 7/4 46] Mag. Jacob Sparre Thomsen Galskjøt, f. Holbæk 2/8 13; (Bdr. t. Ottilia Birgitte T. G. ~ O. N. Westphal, r. Cap. Kolding); F. Th. Mikkelsen G., Byskriver; M. Johanne Gurie (Gjørvid) Lund; St. Kbh. 35, Bacc. 38; C. 21/10 37, l.; Skp., o. 4/9 43; Mag. 48; ~ Inger Margrethe Martinsdtr. Braëm af Raarup, f. 7/6 15; 2 S., 2 D., † Kolding 11/6 86; see Thomas M. B. G. i Hyllested-V.-H.; [† 14/2 1752].

KUM II, s. 560, 569 (»Jacobus Sparre Galschøtt«, 22 år gl.); KoldStud nr. 145, 146; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 104, 105; Vejle Amt, Brusk hrd. nr. 53; Viborg byfoged, nr. 1012, . Hun var ikke »2 ~ O. N. Westphal, r. Cap. Kolding«, se Kbg. Kolding Skt. Nik. K. (1751-1815), s. 454, opsl. 206, hvor hun ved sin begr. 17/6 1786 kaldes »Sal. Mag. Jacob Sparre Galskiøtts Enke«.

9. 7/4 1752 [Laurbjerg-L. 5/7 48] Henrik Jørgen Didriksen Finchenhoff; [18/4 1755 Sengeløse; see der].

10. 6/6 1755 [Laurbjerg-L. 2/2 52] Jens Olsen Oxenbøll, f. Oxenbøl i Vestervig S. c. 17; F. O. Larsen; M. Karen Jensdtr.; St. 38; C. 40; Degn, og fra 28/12 43 tillige p. Cap. Vestervig-A., o. 1/4 44; 1 ~ 44 Ane Cathrine Lauritsdtr. Als af Seierslev-E.-J., † 25/9 58; 6 D.; 2 ~ Kirstine Jensdtr. Aaboe, † Ditlevslyst, V. Aaby S., 22/6 11; (Sstr. t. A. Høyer i Vindum); F. J. Andersen, Forv. p. Bidstrup; M. Ingeborg Andersdtr. Høyer; 5 S., 1 D.; [† 2/10 1775; lærd og duelig; Enken blev Huusholderske paa Brahetrolleborg].

KUM II, s. 596 (»Ianus Oxenboel«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 165, 271.

11. 16/11 1775, o. 15/12 [D. p. C. 73] Carl Christian Laurentius Birch; Pr. •/11 96; [3/1 1800 Assens-Kj.; see der].

12. 2/1 1801, o. 6/2 [Cat. Kbh. Holmen 25/7 98] Børge Henrik Knap, f. Kbh. 21/1 75; F. Jstrd. Ludvig Christian K., Brygger; M. Ernestine Albertine Lemvigh; St. pr. 91; C. 15/1 91, l.; Meddirect. for Trolleborg Sem. 5/6 04; tillige P. t. Krarup 8/9 09; R.* 28/1 13; ~ Kbh. 4/7 07 Kirstine Sophie Prætorius, d. Kbh. 12/3 87, † 24/11 54; F. Etrd. Jeppe P., Gross.; M. Elisabeth Vilhelmine Lemvigh; 1 S., 1 D.; [# 5/12 1844; Cons.-Rd. 4/1 45; Eier af Aalykkegd. v. Od.; † 12/11 50; særdeles begavet; godgjørende; rig; Pg. br. 24/3 1819; Beredetøiet fandtes ubeskadiget i Asken af Præstens Bøger og af den gamle uerstattelige Kirkebog; fik 1805 tilladelse til at sælge tekster fra det gamle og det nye testamente i forbindelse med sine prædikener for at kunne gøre disse ‘mere frugtbare’; N. 313; E. 2/38 og S. 2/57; B. D. G. 1/174].

DanKir bd. 10, s. 3315 (se nedenfor).

13. 25/1 1845 [Ryslinge 31/10 34, o. 9/1 35] Hardenack Otto Conrad Laub af Frørup, f. 6/8 05; St. Roesk. 24; C. 12/1 30, l. egr.; Alumnus p. Borchs Coll. 20/2 30 – •/12 33; R.* 6/10 54; ~ Frørup 22/5 35 Susanne Charlotte Hedvig Johanne Tostrup af Saxkjøbing, f. Od. 14/8 07, † 26/11 54; 2 S., 3 D.; see G. S. F. Schepelern i Kbh. Trin. Søndresogn; E. J. J. Jespersen i Ørum-G.; [7/11 1854 Biskop over Viborg Stift, o. 26/12; D.-M. 6/10 56; C.* 26/5 67; # 17/11 77 (1/5 78); † Kbh. 27/5 1882; Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet bemyndigedes til, at tilkjendegive Biskoppen Hs. Majestæts Beklagelse af den Nødvendighed, hvori Biskoppen har seet sig, til at fratræde den biskoppelige Embede, som han i en saa lang Aarrække har beklædt med en Værdighed, Dygtighed og Nidkjærhed, der har vundet Hs. Majestæts Paaskjønnelse; see Nat. Tid. 575; † Kbh. 27/5 1882; særdeles agtet og afholdt baade som Præst og Biskop; E. 2/116 og S. 2/167].

Borchs K. nr. 526; Elvius s. 16.

14. 24/2 1855 [Vissenbjerg 10/4 47] Frederik Vilhelm Bagger, f. Slag. 5/1 05; F. Rasmus Langeland B., dengang Cclrd. og Byfgd., siden Etrd. og 1ste Bgmstr. i Kbh.; M. Frederikke Gjersing; St. Kbh. 24; C. 23/4 29, l.; Lærer v. Søetatens Drengesk. 30; Overlærer ss. 32; Sp. Tanderup 3/10 34, o. 9/1 35; 1 ~ 16/9 35 Sophie Charlotte Birch af St. Hedinge-H., f. Vesterborg 25/9 07, † 18/11 43; 1 S., 2 D; 2 ~ Egense 27/1 46 Mariane Lovise Elisabeth Tofte, f. Ribe 6/10 08, † 11/8 48; F. Kmrd. Peter T., Toldforv., saavidt vides, i Ribe; M. Mariane Køppen; 1 S., 1 D.; 3 ~ Od. St. Knuds K. 4/1 56 Eleonore Elisabeth Johanne Sophie Nyegaard, f. Næsborg Pg. 16/4 18; F. Gottlieb N., Forp. ss.; M. Ingeborg Marie Engelstoft af Næsborg-S.-O.; u. B.; see Frederik Vilh. B. i Skjoldborg-K.; F. Zeuthen i Everdrup; [# 1/3 1877. Afsked Palmesøndag. Fik en massiv Sølv-Bordopsats og en Bakke af Elektroplet, Kaffekande, Flødekande og Sukkerskaal af Sølv tilligemed 12 smagfulde Theskeer, hvilket Altsammen stod opstillet paa hans Bord, da han vendte hjem fra Kirken. See Faaborg Avis 77/76; † 10/3 1884].

Elvius s. 71-72.

15. 11/5 1877. Marcus Thomas Wøldike; see Skivum-G.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 10, Svendborg amt, udg. af Nationalmuseet 2022. Brahetrolleborg Kirke, s. 3313-3486.
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 695. Krarup (Kragerup),

Salling Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

J. M. 271; Kbg. 1766.
———————————

1. (1555). Jørgen . . . ; Kongen gav 7/1 55 »Hr. Jørgen i Krarupe ½ Læst Byg«; [† 1562].

KB bd. 1 (1551-55) s. 357; DanKir bd. 10, s. 3497-98 (se nedenfor).

2. (1563). Jørgen Marquorsen el. Marcussen el. Marquardsen af Brahetrolleborg, f. Haagerup c. 36; ~ Cathrine . . . ; 3 B.; [† 1606; „graa, flinskallet (dvs. skaldet paa Forhovedet); ακολουθα. Indoctus. Multa ex libro docet“(1) (J. M. l. c.) „ipse surdaster, egit comministro, sed redditus exiles.(2) Sagde sig at vere echon 54 Aar; og da ieg slaa offuer met hannem, bekende han (tamen nesciens)(3), hand vaar 7 Aar, hand kom til Schole, var i Faaborg 7 Aar, i Suenborg Schole i 10 Aar, i Otthense Schole 3 Aar, i Roschilde 10 Aar (altsaa 30 Aar i skole), i Købnehaffn 1 Aar. Pastor 33 Aar. Er 71“ (J. M. 272). Det kan altsaa vanskeligt afgjøres, hvor gammel han var og naar han blev Præst; muligviis var han her allerede 1555].

DanKir bd. 10, s. 3498 (se nedenfor).

Ved hans Død Annex til Brahetrolleborg.

3. 20/2 1801, o. 13/3, Jacob Bang, tillige Lærer ved Trolleborg Seminarium 26/11 01; [17/6 1808 Horne; see der].

Derefter igjen forenet med Brahetrolleborg.

———————————

Noter:

(1) »ακολουθα [akoloytha]. Indoctus. Multa ex libro docet« = (Om hans Prædiken): Selvfølgeligheder. Ulærd. Prædiker meget ud af Bogen.
(2) »ipse surdaster, egit comministro, sed redditus exiles.« = Han er tunghør, trænger til en Medhjælper, men Indtægterne er kun smaa.
(3) »tamen nesciens« = dog uden at vide af det.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 10, Svendborg amt, udg. af Nationalmuseet 2022. Krarup Kirke, s. 3497-3542.
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995, s. 223, 250-51, 254.