Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 958. Ryslinge og indtil 1631 Ellested,

Gudme Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

J. M. 177; M. S. 2-a/73; F. M.; B. M. 92; Lkm. 2/243; St. M.; L. S. v. W.; Kbg. 1717.
Anm. Sognet var 1625-1646 Annex til Gislev; senere i nogen Tid til Herrested.
———————————

1. 15 . . Mag. Johan Palæmonsen Lyscander, f. Svendborg; synes at have tilhørt den catholske Tid; skal foruden Ryslinge og Ellested have forestaaet tre andre Sogne (hvilke vides ikke); om ham fortælles fast utrolige Ting, idet han siden skal have appliceret sig til det Verdslige, være bleven Skriver paa Visby Slot paa Gulland (Gotland); derefter prof. lingvæ hebræicæ i Rostock, hvor han skal have gjort et anseeligt Giftermaal; reiste saa derfra til Frankrig og gav sig i Krigstjeneste; endeligt kom ham tilbage til Danmark, blev lector theologiæ et lingvæ hebræicæ i Malmø, siden i Roesk.; tilsidst af Kong Chr. III. beskikket til Befalingsmand over Skovkloster, hvor han kort efter døde; meget kyndig i Hebræisk, Syrisk og Chaldæisk; besad et særdeles ypperligt Nemme; W. 1/644; N. 359.

2. (1545). Hans . . . ; see S. Hansen her.

3. (1556). Niels Jensen; ~ Marine Stryg, vistnok f. Od. c. 19; 2 ~ Etm.; [† c. 1570; Kullerup synes at have været Annex i hans Tid, eller ogsaa var han selv P. til Kullerup-V., førend han kom her].

4. k. 9/9 1571. Sone Hansen, f. her c. 45; St. 69; Pr. 78; 1 ~ F. E.; u. B.; 2 ~ Dorthea Nielsdtr.; 2 ~ Etm.; 1 S.; see M. Sonesen i Ø. Skjerninge-H.; [levede 1608; „parvæ staturæ, calvus fere, prudens; sonora vox; bene docens“(1) (J. M. l. c.); Pg. br. 1602].

FS nr. 750 (»Zeno Johannis«).

5. c. 1614. Jørgen Olufsen Pop; tillige Gislev fra 1625; ~ 23/6 15 F. E.; [† •/3 1631].

BHMD, s. 25 (15/4 1628: »Her Jørgen i Gislev«), 25, 26, 30, 65, 69, 73.
———————————

6. E. f. B. 15/10 1646 [r. Cap. Herfølge-S., o. 25/3 45] Mathias Davidsen Reutze, f. Stettin c. 14; F. Dr. th. D. R., Hofp. hos Fyrsten af Stettin og Superintendent over Pommern; St. i Rostock og Greifswald (32); St. i Kbh. 42; Pr. 25/2 75; 1 ~ . . . Mogensdtr.; F. M. Sørensen, Foged i Salling H., Eier af Peirupgd., V. Aaby S.; 2 ~ Od. 2 Adv. (9/12) 66 Hedvig Henriksdtr. Ascania af Blidstrup, f. c. 42; 8 B.; 2 ~ Etm.; see H. P. Plesner og C. C. Drachart i Skjellerup-E.; Henrik M. R. i Velling; Thomas M. R., r. Cap. i Vigerslev-V.; O. H. Guldberg i Hvirring-T.-H.; (M. Reutze i Landet-B.); [† 17/6 1690; „vir græce et hebræice doctus; mathematicus insignis“].

KUM I, s. 125 (»Mathæus Reutse Stetinensis, ex academia Rostochiensi, depositus Grypsvaldiæ anno 1632«); KS 3:5 (1884-86), s. 135 (»Matthæus Reutze Stetinus-Pomeranus«, 32 år gl.); Danske kancelli: Ansøgning om kapellan og successor; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 38; Svendborg amt, Vindinge hrd. nr. 21; i Frederiksborg amt, Kronborg len nr. 7; FWDP 958,6.

7. 13/9 1681**. David Olsen Marslev af Marslev-B.; St. Od. 63; (Strynø 20/7 71, men uden at tiltræde); ~ F. E., † Skjellerup 17/2 08; u. B.; [† •/1 1706].

KUM I, s. 313 (»David Olai Marslovius«); Danske kancelli: Kaldsbrev til Strynø, der blev henlagt, fmtl. p.g. af, at embedet allerede var besat, kaldsbrev til Ryslinge; formandens ansøgning, hvor det fremgår, at han har været »studiosus« i 18 år, dvs. fra 1663; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Vindinge hrd. nr. 21.

8. 20/3 1706. Christen Jørgensen Herrested af Herrested, f. 71; St. Od. 93; 1 ~ Margrethe Hansdtr. af Aunslev-B., Skifte 8/10 10; 2 D.; 2 ~ Christine Marie Knudsdtr. Dan af Steenløse-F., Skifte 12/2 15; 3 S.; 3 ~ Maren Kirstine Jensdtr. Faber af Gislev-E.; 2 ~ Etm.; [† 1717].

KUM II, s. 195 (»Christiernus Hærestadius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 27, 33; Nyborg byfoged nr. 528.

9. 22/4 1717 [p. Cap. S. Høirup-G. . .] Poul Rasmussen Haagerup; [31/3 1730 Gislev-E.; see der].

10. 21/4 1730, o. 12/5 [Aman. Od. 28] Hans Arentsen Steenstrup; [20/11 1761 Kverndrup; see der].

11. 18/12 1761 [p. Cap. Gislev-E. 25/5 53, o. 15/6] Jens Broderus Poulsen Haagerup af Gislev-E., f. her 8/3 23; St. Od. 41, Bacc. 42; C. 2/9 45, h.; ~ Ringe 15/6 62 Mariane Jørgensdtr. Lundt af Ringe, † her 8/11 97; 2 S.; [flyttede 1773 til Dalshuse; † 25/1 79].

KUM III, s. 12, 18 (»Ianus Broderus Haagerup«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 63, 90, 117.

12. 18/2 1769*, 16/6 69**, o. 7/7, Jacob Christian Fischer Frederiksen Marstrand af Simmerbølle, f. 33; St. Od. 50; C. 20/11 59, n.; ~ Cathrine Margrethe Rønnow, f. c. 3/3 57, † Søllinge 25/7 21; F. Peder R., Birkedommer i Ulriksholm og Østergd. Birker; M. Cathrine Marie Jochumsdtr. Handberg; [† 17/5 1793].

E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 4102; Kbg. Søllinge (1813-52) opsl. 14 (enkens død).

13. 2/8 1793, o. 24/8, Andreas Philip Sevel af Idestrup, f. Roholte 19/5 64; St. pr. 81; C. 5/4 85, n.; (p. Cap. Pjedsted-G. 3/5 93); ~ Ørslev 28/6 94 Vilhelmine Christiane Adamine Juliane Rasmussen, f. p. Tybrind, d. 27/4 73, † Skorup 15/2 56; F. Rasmus R., Forp.; 6 S., 6 D.; see Frederik J. S. i Fruering-V.; [† 17/3 1828].

14. 20/5 1828 [Aggersø-O. 17/1 20] Ole Cosmus Beck; [20/8 1834 Landet-R.; see Ørslev-S.].

15. 31/10 1834, o. 9/1 35, Hardenack Otto Conrad Laub; [25/1 1845 Brahetrolleborg-K.; see der].

16. 5/4 1845 [Cat. Skjelskør 12/12 32] Jacob Jørgen Lambert Hvalsøe af Allerup-D., f. 13/9 02; St. Od. 20; C. 24/10 28, l.; p. Cap. Ballerup-M. 25/9 29, o. 8/10; Dalby-S. 9/5 32; O.; [† 12/11 1848].

Strøm 3, s. 52.

17. 8/2 1849 [S. Omme-H. 25/10 40] Schøller Parelius Vilhelm Birkedal (Birchedahl), f. p. Aalebækgd. p. Møen 7/12 09; F. Ludvig Harboe B., Insp.; M. Agathe Johanne Husum af Vigersted-K.; først i Apothekerlære; St. Chrhvns. Bgdsk. 29; C. 21/10 34, *l.; ord. Cat. Ringkjøb. 31/1 37, o. 17/3; R.* 6/10 56; ~ 4/4 37 Emilie Christiane Meyer, f. Kbh. 11/3 15; F. Cpt. Joh. Fred. M., Urtekrmr.; M. Conradine Ditlevine Aug. Beyer; 4 S., 10 D.; see M. T. Bredsdorff i Jernved; C. N. Lorenzen her; L. L. G. Nyegaard i Aadum; [allerhøist entlediget, dog med Pension, 22/9 1865 formedelst sin Optræden imod Regjeringen i Rigsdagen; stiftede derpaa en Frimenighed i Ryslinge (Nazareth Kirken); hans Valg stadfæstet 1/8 68. Ordinerede 30/7 74 paa Askov Høisk. Cornelius Appel fra Rødding til Præst; R. Lund fra Mors (St. Ansgarii Frimenighed) holdt Skriftetalen; M. Meelby fra Asperup Indgangsbønnen; Sveistrup fra Veien intimerede; Clausen fra Ryslinge holdt Slutningsbønnen. Foruden disse lagde Helveg (Od.), Lange (Nybg.), Knudsen (Leirskov), Conradsen (Hvirring), Wagner (Almind) og F. Vincens (Winsnes?) fra Norge Hænderne paa ham. Tilstedeværende uden Ornat: Terkildsen fra Malt, Feilberg fra Brørup og Heiberg fra Faaborg i J., Topsøe fra Heils. Ved Provsteretsdom 30/7 75 dømtes Birkedal og Sveistrup til, at bøde hver 400 Kr.; de øvrige Tiltalte hver 200 Kr., samt Sagens Omkostninger, at udrede halvt af de to Nævnte, halvt af de Andre. Ved Høiesteretsdom 18/4 77 blev Mulkten for B. og S. nedsat fra 400 Kr. til 200 Kr., og for de Andre fra 200 Do. til 100 Do.; overordentligt begavet Taler og har derfor et meget stort Partie for sig; E. 1/156 og S. 1/136].

18. 8/1 1866 [p. Cap. Steenmagle-S. 27/4 58, o. 12/5; c. Fp. 26/2 64; Hjelpep. i Veilby s. A.] Johan Carl Emil Clausen af Veilby i F., f. Adslev 20/4 32; St. Nykjøb. 51; C. 22/6 57, h.1; ~ 3/5 61 Birgitte Sophie Magdalene Petersen af Gjerslev, f. Borum 27/3 37; (68) 2 S., 1 D.; [24/9 1877 N. Lyndelse-H.; ogsaa en overordentligt begavet Taler og meget ivrig for den indre Mission].

19. 26/11 1877 [Cap. p. p. Gislev-E. 5/10 63, o. 11/11] Claus Nicolai Lorenzen, f. Løgumkl. 27/7 35; F. Volle L., Postholdr. og Gdeier; M. Chr. Nicolaisen; St. Flensbg. 56; C. 20/1 63, l.; 1 ~ 30/6 65 Joachimine Marie Knudsen af Gislev-E., f. Agernæs 27/8 37, † 3/4 74; 1 S., 2 D.; 2 ~ 24/9 75 Agathe Johanne Birkedal, en Dtr. af Nr. 17, f. S. Omme 12/1 46, † 15/1 84; (77) 1 S.; [1885 N. Lyndelse-H.; † Snekkersten, Tikjøb S., 11/8 1905].

Achelis II, nr. 10106.
———————————

Noter:

(1) »parvæ staturæ, calvus fere, prudens; sonora vox; bene docens« = lille af Vækst, omtrent skaldet, klog; klangfuld Stemme; prædiker godt.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991, s. 25, 26, 30, 65, 69, 73, 83.