Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 785. Marslev og Birkende,

Bjerge Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

J. M. 153; M. S. 2-a/32; L. S.*; L. P. B. 305; B. M. 478; Lkm. 2/151; St. M.; Kbg. 1677.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra G. Strøm, se nedenfor.]
———————————

1. (1531. 40). Knud Wernersen; St. 94; [var her endnu 23/11 1540, da Marslev-B. blev lagt til Odense Hospital, maaskee til 1544].

FS nr. 214 (»Canutus Verneri«); DKR s. 151-152.

2. (1568). Peder Algudsen.

(3. o. 26/1 63 til p. Cap.*. Anders Hansen).

4. mel. 1569–75. Peder Nielsen Møller, f. Od. 43; maaskee St. 65; 1 ~ . . . . . ; 14 B., hvoraf 11 levede 90; 2 ~ Mette Jørgensdtr. Kotte, f. Od. 58, † Od. 1/12 39; F. J. K., Bgmstr.; M. Kirsten Pedersdtr.; mindst 4 B.; [† 1619; „nihil accomodat, non movet; nimis præceps loquendo“(1) (J. M. l. c.); Ligst.; Hustrus Lgst. i Od. Frue K.].

FS nr. 704 (»Petrus Nicolai«); DanKir bd. 9, s. 1165-66 (Odense Vor Frue Kirke).

5. o. 9/9 1619 [r. Cap. Vigerslev-V. s. A.] Ole Lauritsen, f. 82; St. 01; p. Cap.* (10); ~ Karen Eriksdtr. Pontoppidan, f. Brobygd.: (Sstr. t. Henrik E. P. i Veile-H., t. Knud E. P. i Halsted-A., t. Laurits E. P. i Utterslev, t. Jacob E. P. i Dannemarre-T. og t. Erik E. P. i Kjøge-Ø. og t.); F. E. Knudsen, Forv. v. Brobygds. Gods og Geværfabrik ss.; M. Anna Lauritsdtr. af Espe-V.; 4 S.; 2 ~ Etm.; see Erik O. Marslev, r. Cap. i Snøde-S.; D. O. Marslev i Ryslinge; [† 1646 el. 47; da hans Kone i St. M. kaldes Anna Pontoppidan, har han maaskee først været gift med den ene Søster (ikke omtalt G. 2/2 224), siden med den anden].

FS nr. 643 (»Olaus Laurentii«); F-P s. 177; KS 3:5 (1884-86), s. 116 (»Olaus Laurentii«, 37 år gl.).

6. o. 23/12 1643**. Peder Rasmussen Nyborg, f. Od. 11; St. Od. 37; 1 ~ F. E.; levede 52; vist u. B.; 2 ~ Od. Frue K. 9/12 55 Anna Iversdtr.; F. I. Andersen, Gdfstr. af Nonnebogden. i Birkende, en Tid Forp. p. Hindemae; M. Else Pedersdtr. Gaas; mindst 2 S.; [† 29/1 1673; blev kaldet „Peder Vendeport“, fordi han flyttede Porten (paa Kirkemuren?), som da førte ud til Landeveien, og anbragte den bag Kirken. Leed meget under Svenskekrigen; Pr. br. 60; var endnu i 63 ikke opbygget; Pg. br. vist ogsaa 65. Da han 63 tilligemed Kirkeværgen gik omkring i B., for at tage Tiende af Sviin, kom han i Strid med en Bonde, som efter hans Mening ikke vilde tiende rigtigt. Hr. P. sagde til ham: „Du est en schjelm“; men Bonden svarede, at det skulde Præsten selv være, indtil han lovligt kunde overbevise ham. Hr. P. løftede sin Stok, Bonden tog en Vognkjep; men Jacob Degn løb imellem, og der skete ingen Skade (see F. S. 5/318)].

KUM I, s. 139 (»Petrus Erasmi Neoburg«); KS 3:5 (1884-86), s. 133 (»Petrus Erasmi Fionus«, 32 år gl.); PT 11:6 (1945), s. 48 (Poul Danchels Optegnelser).

7. o. 26/3 1673 (med aldersdispensation af 13/3 s. A.), Mag. Hans Jensen Bormann (Bornemann), f. Kbh. 1/6 53; (fmtl. Bdr. t. Søren J. B. i Lønborg-E.); F. J. Sørensen B., Renteskriver; St. Kbh. 68(?); C. 71, h.; Mag. Kbh. 12/5 75; ~ 74 (bev. 4/8) Margrethe Hansdtr. Storch, f. c. 60, b. Hors. 17/10 31; 10 B.; [† 5/6 1690, 37 Aar gl.; „vir excellentis ingenii, sed vita nimis dissoluta“(2) (B. M.). „Han beskrives som et ypperligt Hoved, men ikke saa regelret i sit Levnet, der fortælles Meget om ham, som ikke Alt var til hans Ære“; Eptph.].

KUM II, vedlæg sidst i netudgaven (»Dn. Johannes Joannis Borrnannus, Pastor Ecclesiæ Marsloviensis et Birchindensis in Fionia«); PT 1:4 (1883) s. 297 (Jens Bircherods Dagbøger); 6:5 (1914), s. 132; DanKir bd. 9, s. 4353 (se nedenfor).

8. 12/7 1690, o. 11/9, Jesper Hjerresen Juul, f. Od., d. 18/10 67; (Bdr. t. Ida Margrethe H. J. ~ H. A. Broholm i Ringe og t. Cathrine H. J. ~ C. J. Tommerup i Tommerup-B.); F. H. Jespersen, Kbmd. i Od.; M. Mette Jørgensdtr.; St. Od. 85; ~ 12/11 90 Elsebeth el. Elchen Frederiksdtr. von Pultz, en Søster af Generallieut. Løwenhjelms Stifdatters Mand, f. c. 66, b. 21/10 19; 5 B.; see Hjere J. J. i Oure-V.; Etm.; [b. 28/12 1713].

KUM II, s. 137 (»Casparus Hieræi Iulius«); E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 961; PT 1:4 (1883), s. 294 (Bircherods Dagbøger).

9. 19/1 1714. Hans Johansen Struch, f. Svendbg. 13/12 75; (Halvbdr. t. Johan L. S. i N. Næraa-H. og t. Maren J. S. ~ H. L. Hellevad t. Svendbg. Nic. K.); F. J. Petersen S., Rdmd. og Tolder; M. Bodil Hansdtr.; St. Od. 99; C. 15/1 14, n.; ~ 24/8 14 F. D. Ide Sophie Jespersdtr. Juul, f. 31/10 99; 10 B., hvoraf 2 S., 6 D.; see Frederik C. H. S. i Ø. Skjerninge-H.; N. C. Husum i Bregninge-S.; [† 8/1 1742].

KUM II, s. 247 (»Iohannes Struchius«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Svendborg byfoged nr. 47.

10. 23/2 1742, o. 30/3, Cosmus Christiansen Ramus; [13/2 1767 Assens-Kj.; see der].

(1767. Josias Holst; var kun 23 Aar gl. og blev nægtet Aldersdispensation; see Kollerup-S.)

11. 24/4 1767 [p. Cap. Bringstrup-S. 16/8 65, o. 9/10] Maurits Trap Friis af Astrup-R.-A., f. 9/12 36; St. Vibg. 52, Bacc. 53; C. 27/7 59, l.; Pr. 89; ~ Flødstrup 25/8 66 Johanne Margrethe Friis, d. Aunsø 28/3 48, † 21/4 36, var blind fra 72; F. Ulrik Knudsen F., Bfgd. i Ringsted; M. Bente Cathrine Lund; 8 S., 5 D.; see Etm.; Carsten F. i Allested-V.; A. C. Obel i Karby-H.-R.; (Otto E. F. i Kjølstrup-A.; M. N. Worm i Søndersø); [# 19/8 1808; † 7/10 s. A.; kummerfulde Vilkaar].

KUM I, s. 120, 133 (»Mauritius Friis«, 18 år gl.); Sixhøj nr. 1176.

12. 2/9 1808 [p. Cap.* 23/1 07, o. 8/4] F. S. Erik Friis, f. 10/10 76; St. Hlh. 95; C. 14/7 03, l.; ~ 12/11 09 Eleonore Catalina Marie Æreboe, f. 77, † Od. 60; F. Andr. Æ., dansk Consul i Marokko, siden Confrd.; 5 S., 2 D.; [† 15/6 1836; Pr. br. 20/5 36].

13. 26/7 1836 [Levring-H. 4/5 32] Frederik Oldenburg; [8/8 1848 Idestrup; see der].

14. 26/8 1848, o. 13/10 [Hjelpelærer v. Od. Cath. Sk. 1/4 42; c. Adj. ss. 23/9 43; Adj. ss. 26/1 44] Gollich Frederik Peter Strøm, f. Od. 3/4 19; F. Samuel Henrik S., Gjæstgiver; M. Bolette Elisabeth Læger; St. Od. 35; C. 7/5 40, l.; Landsthingsmd. for 6te Kreds 20/6 59; Medlem af Rigsraadets Landsthing for samme Kreds 29/3 64; Gjenvalg som Medlem af Rigsraadets Landsthing 23/6 66; R.* 26/5 67; Medlem af Kirkecomm. 18/6 68; ~ 18/5 49 Marie Christine Müller, f. Od. 29/9 30; F. Cclrd. Hans M. af Huusby-V., Kassr. og Bogholder v. Fyens Stifts Sparekasse; M. Marie Marg. Lütken af Lumby; (70) 4 S.; desuden en Adoptivdtr.; [Holdt 25 Aars Jub. 15/10 73; af Menigheden en Sølv-Viinkande med Bakke; af nogle unge Mennesker en Sølvpokal; see D. T. 73/282; E. S. 3/300].

———————————

Noter:

(1) »nihil accomodat, non movet; nimis præceps loquendo« = Han tilføjer intet [og] og gør intet dybere Indtryk; taler altfor hurtigt.
(2) »vir excellentis ingenii, sed vita nimis dissoluta« = en Mand med ypperlige Gaver, men ikke saa regelræt i sit Levnet.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Strøm, G.: Efterretninger om Præster siden Reformationen i Marslev-Birkende, Kjølstrup-Agedrup og Munkebo. Samlinger til Fyens Historie og Topographie, bd. 5, udg. af Fyens Stifts litterære Selskab, Odense 1871, s. 305-334.
Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2017. Marslev Kirke, s. 4317-4368, Birkende Kirke, s. 4369-4412.
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.