Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 30. Aarslev og Tilst,

Hasle Herred, Aarhuus Amt og Stift.

K.; Møllers Beskrivelse over geistl. Embeder 4/10; L. P. B. 262; P. 22; M. S. III; Aarh. M.; Kbg. 1692.
Anm. Aarslev blev 12/5 73 Annex til Braband, medens Tilst fikk Kasted til Annex.
———————————

1 (3). 1583. Mag. Hans Lauritsen Oldorph, Rector i Aarhuus; har maaskee været beneficeret med Indtægterne; cfr. Hertels Beskrivelse 2/470; [1593** Aarh. Frue K.; see der].

KS 3:2 (1877-80), s. 207.

2 (1). c. 1601. Kjeld Jensen, f. Viborg; St. i Kbh. (92); [var her endnu 1610; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarhus 1601].

KS 3:2 (1877-80), s. 744 (»Chilianus Joannis«); 5:2 (1903-05), s. 552; F-P s. 121 (»Chilianus Johannis Viburgensis«).

3 (2). 1620. Niels Mikkelsen Basse, f. Aarh. c. 93; F. M. B., Bgr.; St. Aarh. 15; see 2 Etm.; [† 1626].

KUM I, s. 18 (»Nicolaus Michaëlis Basse Arhusiensis«); KS 3:2 (1877-80), s. 758; E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 28; PT 2006, s. 192-93.

4. 1626. Clemens Madsen Etsing; St. Aarh. 23; ~ F. D. Anne Nielsdtr. Basse, f. c. 14; 1 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; [† 1647; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarhus 1626].

KUM I, s. 59 (»Clemens Mathiæ Etsingius, ex Arhusi.«); KS 3:2 (1877-80), s. 754 (»Clemens Matthiæ«); E. Brejls skifteuddr.: Kalundborg byfoged nr. 104.

5. k. 9 Trin. (15/8) 1647 [Hør. Aarh.] Rasmus Nielsen Friis; St. Aarh. 37 el. 40; ~ F. E., b. 3/1 03; 1 S., 1 D.; see Etm.; [† c. •/5 1672].

KUM I, s. 139, 158 (»Erasmus Nicolai Arhusius/Erasmus Nicolaj Arhusiensis«); P-Aarh. f. 12b, opsl. 15; PT 2006, s. 192-93 og 200; E. Brejls skifteuddr.: Kalundborg byfoged nr. 104, Århus byfoged nr. 28.

6. 10/6 1672, o. 7/8 [Hør. Aarh. (68)] Jens Sørensen Grenaa; St. Aarh. 57; ~ F. D. Sidsel Rasmusdtr. Friis, f. c. 53, b. 13/6 09; [† 1692].

KUM I, s. 273 (»Ioannes Severini Grenoënsis«); P-Aarh. f. 51b, opsl. 55; Danske Kancelli: Kaldsbrev; E. Brejls skifteuddr.: Kalundborg byfoged nr. 104; PT 2006, s. 200.
(28/5 1692. J. N. Mundelstrup; see Aaby-H.)

7. 16/7 1692, o. 12/8 [Hør. Aarh. 84] Mikkel Pedersen, f. c. 63; F. P. Mikkelsen p. Aalborggd.; St. Aarh. 80; ~ Aarh. 8/12 92 Anna Eriksdtr., E. e. Jesper Eschildsen Hjortshøj af Hjortshøi-E., Kbmd. i Aarh., og † ss. 23/9 30; 2 S., 3 D.; see P. M. Orsleff til Helsing. St. Olai K.; J. M. Orsleff i Strøby-V.; [† 5/9 1711; ordentlig og dygtig; levede anseeligen].

KUM II, s. 102 (»Michaël Petræus«); Nygaards sedler: Fader, børn; DanKir bd. 16, s. 905 (Århus Domk.).

8. 19/9 1711 [r. Cap. Skanderborg-S.-S. 12/12 91, o. 8/1 92] Anders Knudsen Toustrup*, f. Tostrup v. Aarh. 11/3 64; F. A. K., Snedker; M. Edel Thøgersdtr.; St. Aarh. 88; C. 92; ~ c. 91 Else Jørgensdtr. Seidelin af Skanderborg-S.-S., f. c. 69, † 21/11 37; 2 S., 5 D.; see Etm.; O. C. Lime i Hammel-V.-S.; Jørgen Seidelin A. T. i Vonsild-D.; H. J. Kjergaard i Haverslev-B.; [† 18/2 1750; „Tvende Ting kan regnes som mærkværdige i hans Levnetsløb: det første er, at vor Herre udi han 78de Aar, efterat han var kommen op af en haard Sygdom, i hvilken han var faldet af Sorg over sin Hustroes Død, benaadede ham paa ny med fire Ungdomskræfter; idet han gav ham 1. stille og faste Hænder istedenfor bævende og rystende. 2. En god og stærk Hukommelse istedenfor en svag og skrøbelig. 3. Stærke og klare Øyne istedenfor svage og dunkle. 4. Et langt kryllet og snee-hvidt Haar istedenfor et ganske skaldet Hoved. — Det andet hvoraf denne Mand er mærkværdig, er af den rare Oeconomiske Vittighed og Sparsommelighed, som fandtes hos ham, da han dog ikke i nogen Maade kunde beskyldes for Gjerrighed og Nidskhed; thi al den Løn, som han som Personel Capellan havde fortjent udi 20 Aar, hvilken i det høyeste kunde beløbe sig til 100 Rdlr. aarlig, havde han lagt op og ved Renter forøget, imidlertid havde han, ved sin Flittighed og det Brød han oppløyede af Jorden paa Annex-Gaarden i Stilling, levet og skikkeligen opdraget sine Børn. Og da Aarslev Kald er ikkun maadeligt og ringe af Indkomster, saa holdt han dog saa forsynlig Huus, at han efterlod sine Børn skikkelige Midler“; see T. 228; 1731 kjøbte han begge Kirker for 1400 Rdlr. og Tilst Kongetiende til samme Priis; eiede tillige Mesing Kirke 1703-1711; Lgst.].

KUM II, s. 163 (»Andreas Canuti Toustrupius«); E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 313; Danske kancelli: Kaldsbrev som kap. i Skanderborg, ansøgning; DanKir bd. 16, s. 1549, 1560 (se nedenfor), s. 3123 (Mesing kirke).

9. 25/3 1729*, o. 26/9 32, F. S. Knud Andersen Toustrup, f. c. 01; St. pr. 23; Cons.-Ass. 25/8 52; ~ 28/10 38 Elisabeth Cathrine Jensdtr. Harlev af Harlev-F., f. c. 20, b. 20/12 54; u. B.; [b. 7/11 1757; efterlod 10,000 Rdlr.; eiede begge Kirker].

KUM II, s. 454 (»Canutus Andreæ Toustrupius«, 22 år gl.); DanKir bd. 16, s. 1549 (se nedenfor).

10. 24/8 1753**. F. Søstersøn Anders Ottersen Toustrup (Hammel, Lime) af Hammel-V.-S.; [† 3/2 1758].

11. 1/4 1758 [Ulstrup-G. 5/7 37, o. 4/12] Thomas Pedersen Lillelund, f. Lundenæs v. Varde 9/4 12; (Bdr. t. Laurits L. i Jordløse-H.); F. P. Madsen L., Forp. p. Lundenæs, Skjern S., siden Eier af Ryberg, Velling S.; M. Ellen Thomasdtr. Lund; St. Ribe 31; C. 3/5 36, l.; 1 ~ c. 37 Ingeborg Kirstine Pedersdtr. Wedege af Glenstrup, f. c. 08, † 4/8 75; 2 S., 1 D.; 2 ~ Vindum 12/8 77 Marie Kirstine Rasmusdtr. Lihme af Tem, d. 16/2 35, b. Næsborg 6/1 97; u. B.; see C. Engelstoft i Næsborg-S.-O.; Christian L. i Ø. og V. Assels; Mads T. L. i Ramme; [† 15/6 1781; W. 3/446; N. 345; skjænkede et Exemplar af sin danske Kirkehistorie til hvert Kald i Landet; gav 8/11 48 100 Rdlr. til Gundersted Sk.; 1 Bibel til hver Gdmd. i Ulstrup-G. Pastorat; 100 Rdlr. til fattige Børn i Aarslev-T., cfr. Hfm. 3/493; Lgst.].

KUM II, s. 528 (»Thomas Petri Lillelund«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Lundenæs og Bøvling amter, nr. 602; Nygaards sedler: 2. vielse, 2. hustrus dåb, testamente, enkens død; DanKir bd. 16, s. 1560-61 (se nedenfor).

12. 8/8 1781, o. 23/8 [Capelp. p. Frijsenborg 79] Rasmus Winther Assens af Gamborg, f. 19/4 46; St. Od. 65; C. 25/9 71, h.; ~ Ovidia Sophie Hedvig Friis af Herrested, f. 10/6 63, † Aarslev 4/10 21; 7 S., 4 D.; see Etm.; Erhard C. A. i N. Aaby-I.; (R. W. A. Ferslev i Hylke); [# 19/4 1815; † 4/9 19; Lgst.; N. 22; E. 1/26 og S. 1/43].

Nygaards sedler: Børn; DanKir bd. 16, s. 1561 (se nedenfor).

13. 16/8 1815, o. 11/10, F. S. Villads Kasbjerg Assens, f. 12/5 85; St. Aarh. 05; C. 19/7 10, l.; ~ Lyngbygd. 5/11 20 Anna Elisabeth Kirstine Knudsen af Borum-L., f. 19/7 97, † 18/7 35; 5 S., 2 D., hvoraf 2 S., 1 D. voksede op; see M. R. G. Assens i Jerne-S.; [† 9/3 1854; Lgst.].

Nygaards sedler: Vielse; børn, hustrus fødsel, hustrus død; Kbg. Årslev (1814-44) opsl. 19, 21 (yngste sønner), 113 (den yngstes død); DanKir bd. 16, s. 1561 (se nedenfor).

14. 22/6 1854 [Fjellerup-G. 8/1 34, o. 14/3] Emil Ferdinand Hansen, f. Kbh. 9/12 97; F. Svend H., en bekjendt Gartner; M. Anna Dorthea Quist; St. Kbh. 17; C. 25/4 25, h.; 1 ~ 28 Anna Maria Løchte, † 20/12 49; 1 S., 1 D.; 2 ~ 30/4 52 Caroline Mathæa Zachariæ, f. •/7 14; F. Udskrivningschef i Sjælld.; [# 27/8 1871, † Kbh. 24/4 74].

Embedet bestyredes af Hjelpepræster, hvoriblandt E. J. T. Rose, † 3/9 72, tidligere Sp. i Skrydstrup, (see Christiansø), indtil Aarslev 12/5 73 blev Annex til Braband, medens Tilst fikk Kasted til Annex.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1976. Sønder Årslev Kirke, s. 1549-1564, Tilst Kirke, s. 1565-1591.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1179b. Tilst og Kasted,

Hasle Herred, Aarhuus Amt og Stift.

 

Anm. Tilst indtil 1873 Annex til Aarslev og Kasted ligeledes til Braband.
———————————

1. 12/5 1873. Henrik Adolph Krøyer; [30/8 1878 Taarnby; see Ugilt-T.].

2. 8/11 1878 [Skibet 29/6 72, o. 28/8] Dr. phil. Emil Ferdinand Koch, f. Kbh. 6/8 35; F. Ernst Bernh. K., Skrædermstr., senere Fyrbøder i Kbhs. Brandforsikkring; M. Mar. Regine Schwartz; St. Kbh. 53; C. 8/6 58, l.; (78) O.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1976. Tilst Kirke, s. 1565-1591, Kasted Kirke, s. 1592-1612.