Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1236. Ugilt og Taars,

Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 35; M. S. III.; E. M.; M. Nr. 497; Lkm. 4/166; P. M. 78; Vahls M. 167; Kbg. 1715.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1. (1527. 37). Niels Jensen; klagede 32 over, at Biskop Styge Krumpen havde frataget ham Ugilt og Taars Sogne og Ugilt Præstegaard og indstævnedes derfor for Kongen af Biskoppen.

FR s. 416, 481.

2. (1540. 53. 68). Peder Knudsen; hans Bibl., optalt af Biskop O. Chrysostomus, udgjorde det temmeligt betydelige Antal af 16 Bøger; havde 1567 Lars Mørk som Capellan.

3. (1571). Jacob (Jochum) Christensen; ~ Karen Sørensdtr.; B.; [levede endnu 1576].

4. (1582) [Cap.** (76)] Peder Olufsen; Pr. (84); [† c. 1588].

KS 2:6 (1872-73), s. 621.

5. 1588 [Hør. Aalbg. og Degn t. Bud. K. ss. 85–87] Frants Christophersen*, f. Thisted 59; Pr. (10); 1 ~ Ingeborg Villadsdtr.; 2 ~ Anne Steffensdtr., † før 39; med begge 1 S., 2 D.; see Etm.; C. Frantsen i Torslev-L.; (Frants P. Kønig i K. Helsinge-D.); [† 9/3 1639; Lgst.].

6. 1639 [p. Cap.* 35] Mikkel Christensen, f. Sæby c. 10; F. C. Mikkelsen Riber, Kbmd. og Rdmd.; M. Dorthea Johansdtr. Borchorst; St. Slag. 22; Pr. 39; ~ 26/6 31 F. D. Kirsten Frantsdtr.; 1 S. kendes; see F. M. Vogelius i Aasted-S.; [† 1662; han er Stamfader til Familien Vogelius; bekostede 36 staffering af Prædikestol, Døbefont og Krucifiks; Lgst.].

KUM I, s. 55 (»Michaël Christierni Sæboanus«).

7. k. •/2 1662 [p. Cap.* 59] Mogens Madsen af Tversted-U.-B., f. c. 32; St. Helsing. 53; ~ 14/9 62 Anne Christophersdtr. Thorsleff af Torslev-L., f. c. 35, † eft. 92; 2 S., 6 D.; see M. M. Vogelius i Hjardemaal; C. S. Hortulan i Broust-S.; (M. N. Toftum i Flade-G.); [† 24/4 1692; „vir, si quis alius, ab omnibus mundanis curis remotissimus“ (Bkrd. Dgbg. 251); Man har det Mundheld om ham: „Han veed ligesaa Meget deraf som Hr. Mogens“].

KUM I, s. 242 (»Magnus Matthiæ Tuersted«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 103, 177.

8. 10/5 1692**, o. 22/6, Pors Jacobsen Hammer, f. Roesk. 58; F. J. Mikkelsen H. i Roesk. (Bdr. t. Peder M. H. i Rorup-G.); M. Mette Porsdtr.; St. Roesk. 80; C. 9/12 85, illum.; Huslærer i Aalbg.; 1 ~ (14) Karen Jensdtr. Elstrup, f. c. 54, b. 22/7 17; u. B.; 2 ~ Ugilt 20/9 18 Maren Graversdtr. af Ø. og V. Assels, b. Skive 20/1 62; 1 S.; [b. 6/8 1734; (1702) „en svær tynd Forsamling“ (Bkrd. Dgbg. 413)].

KUM II, s. 101 (»Porsenna Jacobi Hammerus«); KS 6:3 (1939-41), s. 175 (Rettertinget).

9. 12/7 1732*, o. 31/7 33**, Just Ulriksen Schandorff, f. Skanderborg 05; (Bdr. t. Frederik U. S. i Kattrup-Ø.-T., t. Christian U. S., r. Cap. i Skanderborg-S.-S. og Halvbdr. t. Cecilie Marie U. S. ~ L. Bertelsen i Assens-Kj.); F. U. Christian S., Amtsforv.; M. Charlotte Amalie Justsdtr. Hilchen; St. pr. 25; C. 16/10 27, h.; ~ Skanderbg. 10/10 36 Kirstine Marie Lauritsdtr. Harlev (Herbst) af Bjerregrav-Aa.-T., f. 31/8 16, † Ugiltgd. 5/8 96; 3 S., 3 D.; see Etm.; [b. 24/4 1759].

KUM II, s. 470 (»Iustus Scandorphius«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Nim hrd. nr. 29; Nygaards sedler: Vielse, børn.

10. 13/7 1759, o. 29/8, Hans Hansen Boye, f. Vreilevkloster 23/10 33; F. H. Nicolai el. Nielsen B., Forp.; M. Maren Rasmusdtr. Frausing; St. pr. 50; C. 5/11 54, n.; Pr. 16/10 76; Cons.-Rd. 15/9 79; ~ 25/7 60 F. D. Helene Charlotte Justdtr. Schandorff, f. 20/3 42; 1 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see Hans Boye her; [† Aalbg. af Forraadnelsesfeber 4/6 1780; Eier af Hvidstedgd. el. Mølgd.].

11. 4/10 1780, o. 20/10, Erik Jessen Trap, f. Aalbg. 10/8 56; F. Jstrd. Gottfred Christiansen T., Hospforst.; M. Sophie Christine Jessen; St. Aalbg. 73; C. 24/11 78, n.; Cons.-Rd. 82; ~ 19/7 82 F. E., som havde kaldet ham, † Rand. 22; u. B.; [† Hvidstedgd. 25/4 1804].

12. 15/6 1804 [Laurbjerg-L. 6/5 96, o. 7/9] F. Sts. Hans Boye, kaldet af sin Moder, f. her 65; St. Rand. 84; C. 22/10 93, h.; ~ Thorsager 98 Elisabeth Cathrine Budtz, d. Rand. 11/5 65, † 7/8 15; F. Johan B., Kbmd. og Veiermstr.; M. Dorthea Kirstine Bering; u. B.; [# 26/8 1818; † Galten Pg. 15/9 33].

13. 3/3 1819 [Romdrup-K. 29/4 12] Andreas Listo Høeg af Hjermind-L.-H., f. 26/3 63; St. Aarh. 86; C. 1/5 97, h.; p. Cap. Høislev-D.-L. 21/12 98, o. 10/4 99; Sp. Rind-H. 12/7 05; ~ 30/5 06 Maren Jansen af Aarh. Dk. (F. blev Biskop i Aalbg.), d. Flade 10/1 81, † Aalbg. 18/10 55; 9 B.; [† 29/12 1844; „nidkjær og retskaffen Embedsmd., den Fattiges Forsvar“ (Gravskriften). Barfod derimod siger: „Skal i høi Maade have ladet sig paavirke af den ham omgivende Bondenatur“ (B. D. G. 1/176). Fremragende Taler].

PT 1982, s. 94-95 (Sletting).

14. 17/3 1845 [Flade-G. 31/3 30, o. 14/5] Peter Neergaard, f. Kaastrup Sogn i Thy 25/9 01; F. Pet. Christ. N., Eier af Munktoft (Neergd.); M. Johanne Bjerregaard; St. Aalbg. 22; C. 12/1 27, l.; Adj. Aalbg. 10/4 s. A.; Folkethingsmd. (Hjørr. A. I) 4/12 49; Formand for Huusmændenes Hoveriafløsning i Hjørr. A. 5/9 50 og 10/11 53; ~ 11/10 33 Julie Erasmine Christiane Eibe, Pleiedtr. af Etrd., Rtr. Tauber i Aalbg.; F. Julius E. til Billeshave; M. Hedvig Magd. Fabricius; 3 S., 3 D.; see F. V. E. F. T. Schjøtt i Ringkjøb.-R.; S. Schjøtt i Kollerup-S.-H.; [# 8/12 1861; † Kbh. 11/5 63].

15. 24/4 1862, o. 11/6 [Lærer Haderslev 23/8 51, 7. Lærer ss. 31/10 s. A., 6. Lærer ss. 15/12 53, Adjunkt ss. 6/7 54] Henrik Adolph Krøyer af Fol, f. 14/3 23; St. Ribe 42; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 23/12 44 – 11/6 49; C. 12/1 49, l.; var som Huuslærer på Møen med sin Elevs Familie 1 Aar i Schweitz og Italien; Lærer Ribe Latinsk. 1/10 49; ~ 23/6 55 Annathea Caroline Hedevig de Klaumann, f. Od. 6/1 33, † Faabg. 17/8 1902; F. Overkrigscomm. Sophus Christ. de K., Amtsforv. i Assens; M. Marie Cathrine Tvermoes; (67) 4 S., 2 D.; [12/5 1873 Tilst-K.; Afskedspræd. 13/7 s. A.; Gaver til Værdi af c. 300 Rdlr.; see D. T. 73/196; 30/8 1878 Taarnby; R.* 10/3 1903; # 1/8 06; † Kbh. 27/5 1910; E. S. 2/114].

Achelis II, nr. 9667; Borchs K. nr. 609; Elvius s. 509; G-HF II, s. 237-238.

16. 20/8 1873 [Sem. Lær. v. Jacobshavn, Grld., 6/2 52, o. 21/4; Miss. v. Julianehaab ss. 53; hjemme i Danmark 61–63; Miss. og Sem.-Forst. i Jacobshavn ss. 63–72] Ulrik Peter Christian Nissen, f. Kbh. 13/4 19; F. Christ. Fred. N., Søkrigscomm., senere Proviant-, Ammunitions- og Materialforv., samt Fyrinsp. p. Christiansø; M. Ane Cathr. Olsen; St. Kbh. 37; C. 11/5 49, h2.; ~ Kbh. 15/3 52 Sophie Hedvig Dorscheus, f. Kbh. 23/12 21; F. Oberstlieut. Fred. Immanuel Koefoed D.; M. Charl. Hed. Sophie Banner; 3 S., 3 D.

———————————

 

 

No 1237. Capellaner pro loco i Ugilt og Taars.

[Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift]

Anm. Capellanen boer i Taars.
———————————

1. 29/1 1864 [p. Cap.* 2/6 59, o. 13/7; Hjelpep. i Hals 62 el. 63] Gregers Gregersen; [26/11 1868 Øland].

2. 6/3 1869. Poul Martin Møller; [8/6 1672 V. og Ø. Vandet; see Hundstrup-Ø.-H., Cap. p. l.].

3. 13/9 1872 [Cap. p. p. Krummerup-F. 10/2 71, o. 18/2] Bernhard Lucian Paludan-Müller; [15/9 1876 Vadum; see der].

4. 27/11 1876, o. 26/1 77, Johannes Fog, f. Bannerslund v. Fdhvn. 2/4 46; F. Fred. Jørg. F., Propr.; M. Carol. Soph. Gøtzsche; St. fra Sk. p. Værnedamsvei 66; C. 21/1 73, l.; ~ 16/6 77 Agnes Christiane Frederikke Rohde, f. Kbh. 9/10 53; F. Niels Fred. Mart. R., Landskabsmaler; M. Emilie Johanne Carol. Brusch; (78) 1 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 325-330.