Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1137. Søby, Skader og Halling,

S. Hald Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

K. 3/470; P. 62; L. S.*; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/358; L. S. v. W.;
Kbg. Søby 1705; Skader og Halling 1712.
———————————

1. 15 . . Mads Lirmand.

2. 15 . . Peder Madsen.

2b. (1584). Peder Rasmussen; [† c. •/12 1593].

KS 3:2 (1877-80), s. 209.

3. c. •/1 1594. Henrik Hansen Schultz, i 30 Aar; [† c. 1625; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarhuus c. •/1 1594: »Henricus Johannis meddeler Provsten [i Sønder Hald Hd.], at han af Lensmanden og Bispen er samtykt at succedere sl. Hr. Peder i Søby; begjærer derfor, at det maatte tilstedes ham at prædike i Søby Kirke næste Fastelavns Søndag, at Almuen kunde lære hans Gaver at kjende, og han siden forvente et lovligt Kald«].

KS 3:2 (1877-80), s. 740-41 (»Sevrinus Chiliani Saxildius«).

4. c. 1625. Mads Pedersen Krag, i 29 Aar, fra Kragelund; St. 12; see 2 Etm.; [† 1654].

KUM I, s. 6 (»Mathias Petrj Kragel.«).

5. o. 22/4 1654**. F. S. Eskil (Eske) Madsen Broch; St. pr. 49; [† 1665].

KUM I, s. 219 (»Escherus Matthiæ Broch Rhandrus.«), fmtl. opkaldt efter rigsråd Eske Broch; P-Aarh. f. 16a, opsl. 18 (»Escherus Matthiæ«).

6. o. 2/6 1665. F. Bdr. Jørgen Madsen, f. 34; St. Rand. 54; Pr. 95; ~ Maren Mogensdtr. Schov, f. Rand. 45, † 82; (Sstr. t. Mag. N. A. Holms Hustru i Aalbg. Frue K. og t. Margrethe M. S. ~ A. Regel i Aaby-H.); F. M. Mogensen S., Bgmstr. og Kbmd. i Randers; M. Mette Akselsdtr. Aand; 5 S., 2 D.; [† 1696].

KUM I, s. 249 (»Georgius Matthiæ Søbyensis«); P-Aarh. f. 19b, opsl. 22 (»Georgius Matthiæ Søeby«); E. Brejls skifteuddr.: Viborg byfoged nr. 277.

7. 8/8 1696*, o. 4/12, Laurits Lauritsen; [28/6 1720 Voldum-R.; see der].

8. 31/7 1720, o. 4/10, Jens Jacobsen Aarestrup, f. Vibg. 4/5 91; F. J. Clemmensen A., Skræder i Vibg.; M. Dorethe Pedersdtr. Holmsgaard; St. Vibg. 14; C. 9/6 16, n.; ~ F. D. Else Lauritsdtr. af Voldum-R., † 5/2 39; 5 S., 4 D.; [† 4/8 (b. 24/8) 1762; han havde været forlovet med en Præstedtr. fra Ribe St., blev indstevnet for Tamperetten i Aarh. og maatte betale 500 Rdlr. Hans Levemaade blev siden uordentlig, og han maatte afstaae Embedet mod en liden Genant aarligt; „Sognepræsten Hr. Jens Aarestrup prædikede det bedste af ham kunde forventes, thi han er baade legemlig og aandelig (v)arm, sidder med mange moderløse Børn og i slet Tilstand, har endogsaa meget maadelige Naturens Gaver. Det blev ham derfor injungeret, for det første at see sig om efter en veloplyst og christelig Student, der kan være ham behjælpelig o.s.v.“ (Biskop Hygoms Dom, see J. H. 3/384].

KUM II, s. 385 (»Ianus Aarestrup«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 855.

9. 15/10 el. 19/10 1753** [p. Cap. Voldum-R. 18/10 48, o. 7/2 49] Jens Michael Christensen Lund; [5/9 1760 Grundfør-S.; see der].

10. 26/12 1760**, o. 10/4 61 [Degn her, i. 6/3 57] Mathias Lorentsen Bloch, f. Vibg. 22; F. L. Johansen B., Podemstr. i Vibg.; M. Marie Pedersdtr.; St. Vibg. 42; C. 11/3 54, n.; ~ Aarslev 25/9 61 Magdalene Holst, f. c. 25, † Ørsted 2/10 93; 1 D., død før Moderen; [† 6/4 1780].

KUM III, s. 22 (»Matthias Laurentii Blok«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 1070; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Randers amt, Rougsø hrd. nr. 54; Viborg byfoged nr. 653; Nygaards sedler: enkens død.

11. 31/5 1780, o. 5/7, Jacob Møller af St. Hedinge, f. Borum 12/4 52; St. Kbh. 70; C. 11/3 77, h.; (Nimtofte-T. 26/6 – 15/11 11); 1 ~ 16/10 80 Anna Lovise Balch, f. 59, † 24/6 89; 3 S., 3 D.; 2 ~ 25/1 90 Charlotte Emerentze Fischer, d. 18/8 69, † Segalt ved Grenaa •/7 39; F. Søren F., Degn her; M. Ane Marie Manicke; 3 S., 4 D.; [† 9/1 1813; i første Ægteskab formuende; men den talrige Børneflok og en forfalden Hustru bragte ham siden i stor Fattigdom; et Par Tvilligdøttre havde samtlige Gdmd. og deres Hustruer til Faddere].

12. 2/4 1813 [Nimtofte-T. 15/11 11] Niels Jacob Schou; [26/11 1830 Aarslev-H.-L.; see der].

13. 4/6 1830 [Cat. Fred. Trin. K. 14/2 23, o. 16/4] Hans Frederik Gøtzsche af Jyderup-H., f. 11/5 96; St. Hlh. 16; C. 23/4 22, l.; ~ 24 Anna Marie Sophie Overgaard, f. c. 06; sep. 36; levede 68 i Kbh.; F. Christ. O., Artillerielieut.; 1 S., 3 D.; [† 5/5 1839; begavet Taler; Enken har 66 underkastet sig Translateurexamen i Fransk og er meget intelligent; hun var uskyldig i Skilsmissen].

14. 6/8 1839 [Cat. Rønne 29/1 34] Anton Christopher Bertelsen; [8/2 1849 Taagerup-T.; see Kjøng i S.].

15. 16/4 1849 [Christiansø 9/8 41] Christian August Sparre; [6/8 1862 Kattrup-Ø.-T.; see der].

16. 15/10 1862 [Cat. Skanderborg 25/2 53, o. 15/4] Peter Christian Andreas Cornelius Erichsen, f. Od. 1/1 13; F. Jens E., først Forv. paa Kjærsgaard, senest Eier af Røilund v. Kold.; M. Mette Marie Cordt; St. Od. 33; C. 29/10 38, h.; Medopretter af et Drengeinstitut i Kbh. 40; Lærer ved Trin. Sogns Skole (fra 47 østre Betalingsskole) 5/10 47; ~ 6/11 40 Cathrine Marie Maarup, Pleiedtr. af Farver Siig i Kbh., f. Kbh. 18/10 08; F. Nicolai M., Tøihuusbøssemager; M. Cathr. Marie Dihm; 2 S., 3 D.; [† 15/5 1877].

17. 1/8 1877 [Hvidbjerg-Ø.-L. 8/6 74] Jens Geert Aagaard af Gjellerup-S., f. Hvidbjerg 8/7 42; St. Vibg. 63; C. 15/6 69, h1.; Cap. p. p. Hvidbjerg-L. 12/11 70, o. 14/12; ~ Fdberg. 5/4 72 Louise Casparine Jensen, f. Kbh. 18/9 43; F. Pet. Vilh. J., Kobbersmedmstr.; M. Vilh. Fred. Bolette Blom; (77) 2 D.; [† Kbh. 11/6 1929].

Sixhøj nr. 1792.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.