Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1355. Voldum og Rud,

Galten Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

L. S.*; L. P. B. 462; P. 10; K. 4/442; M. S. III.; Aarh. M.; L. S. v. W.; Lkm. 5/465; Kbg. 1734.
———————————

1. 15 . . Jens Lauritsen; see L. Jensen i Gjerrild-H.; [† c. 1583].

2. 1583. Hans Jensen Bruun, f. c. 61; ~ Maren Christensdtr. Blichfeldt af Aarh. Frue K., f. 72; 1 S.; 2 ~ Etm.; see Jens H. B. i Virring-E.; [† 28/8 1592].

3. 1592. Laurits Pedersen, f. c. 52; ~ F. E., † 22/7 18; 5 S., 2 D.; [† 25/9 1618; i hans Tid revnede Voldum K. en Søndag under Gudstjenesten og faldt derpaa ned om Natten; den blev igjen opført af Peder Brahe og Frue Dorthea Gjøe samt deres Svigersøn Otto Marsvin, hvis Navne i Jern med Aarstallet 1606 staaer paa den østre Ende af Kirkemuren (Pont. Atl. 4/420–21].

4. c. 1620. Søren Andersen; vist St. Aarh. 15; [afsat 15/7 1635, men blev vistnok siden benaadet; maaskee Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1618].

KUM I, s. 22 (»Severinus Andreæ Gronovius«); KS 3:2 (1877-80), s. 751 (»Severinus Andreæ Grenovius«), her var ingen præst i 1619: KS 3:2 (1877-80), s. 756; 6:3 (1939-41), s. 179 (Rettertinget), bd. 38 f. 66a; KR nr. 4962; Viborg Landstings Dombog B, 16/1 1630 (f. 21-29, 35-42), 3/10 1630 (f. 205), 28/2 1635 (f. 82-84), 18/7 1635 (f. 123).
[Her mangler een Præst i alle Beretninger; men, saafremt J. Christensen er kaldet 1642 (Lkm.) og P. A. Bøgvad i Gjedsted-F. er født i Voldum Pg., maa Faderen Anders Bøgvad være den manglende; Administrators kommentar: Wiberg har nok forvekslet Voldum med Uldum-L., som på den tid blev skrevet Woldum, Wuldom, Voldom osv. Dér var Anders Nielsen Bøgvad præst på det tidspunkt].

5. 1642 (37?) [Gjerlev-E. 33] Jens Christensen, f. 93; Rtr. Rand. c. 31; ~ . . . ; [† 17/6 el. 16/6 1666].

6. k. 16/5 1660**, o. 29/5 [Fp. . .] Knud Jensen Smerup, f. Smerup v. Roesk. ell. i Hvidbjerg S., Refs H.; vist St. Vibg. 51; Pr. 27/6 78; 1 ~ Clausholm 24/6 60 (trol.) Elisabeth Knudsdtr.; 3 S.; 2 ~ 14/1 74 Margrethe Jensdtr. Kane; 10 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see J. K. Aagaard i Taarup-K.; P. K. Schalstrup i Houlbjerg-G.; J. K. Friis i S. og N. Kongerslev-K.; J. Knudsen i Fausing-A. (må være forkert pastorat); [† 1688].

KUM I, s. 234 (»Canutus Iohannis«); P-Aarh. f. 18a, opsl. 20; Sixhøj nr. 254.

7. 1688, o. 19/4 89, Mag. Laurits Rasmussen Schalstrup, f. v. Roesk.; St. Roesk. 83; Mag. 98; var tillige P. t. Clausholm Capel; ~ F. E., † c. 20; u. B.; [† 1720].

KUM II, s. 124 (»Laurentius Erasmi Scaldstrup«); P-Aarh. f. 58b, opsl. 62.

8. 28/6 1720 [Søby-S.-H. 8/8 96*, o. 4/12 s. A.] Laurits Lauritsen, f. Rørbæk Sogn; St. Aalbg. 92; 1 ~ Maren Jacobsdtr., f. c. 68, † 05; 2 ~ Mette Jacobsdtr., vistnok af Hornslet, † Daugaard 53; 2 D.; see C. L. Søbye i Harte-B.; J. J. Aarestrup i Søby-S.-H.; [† 1722].

KUM II, s. 190 (»Laurentius Laurentii«).

9. 24/7 1722 [Kold. Hosp. 31/3 19] Mag. Christian Vilhelm Jensen Lund, f. N. 93; F. J. L.; M. Anna Marg. Saabye; St. Kold. 13; C. 9/6 16, l.; D. p. C.; Mag. 22; ~ Kold. 16/10 21 Dorothea Mikkelsdtr., d. Kold. 17/8 04, (Moster t. Maren H. ~ J. M. C. Lund i Grundfør-S.); F. M. Danielsen, Rdmd.; M. Karen Terkildsdtr.; 2 ~ Etm.; see Jens M. C. L. i Grundfør-S.; C. L. M. Sundt i Saxild-N.; [† 7/5 1733; brav; W. 1/626; N. 353].

KUM II, s. 371 (»Christianus Wilhelmus Iani Lundius«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Kolding byfoged nr. 421, 487, 654; Heilesen, Henning: Randers Klosters historie. Randers 1958, s. 206-207.

10. 18/7 1733 [Ringe 6/2 s. A.] Niels Nielsen Schive, tillige Dronning Anna Sophies Confessionarius, f. Skive 20/8 94; F. N. Nielsen Didriksen, Dreier; M. Sidsel Nielsdtr. Brøndum (Hesselberg); St. Vibg. 13; C. 28/10 27, h.; r. Cap. Viborg Dk. 19/11 27, o. 28/12; P. t. Rand. Hosp. 23/11 31; ~ 34 F. E., † 30/6 64; 3 S., 2 D.; see H. G. Sidelmann i Eiby-D.; (J. S. Wedel i Tise); [† 5/5 1764; blev kaldet hertil af Enkedronning Anna Sophie, over hvem han holdt Ligprædiken 43; antoges, at kunne mane; gaaer i Folkemunde under Navnet Hr. Kjeld. „Sognepræsten, Hr. Niels Schive, prædikede med stor Veltalenhed og Eftertryk, thi han er en duelig Arbeider og fremfor mange mægtig til, at formane formedelst den sunde Lærdom, den han og selv pryder i alle Stykker“. (Biskop Hygoms Dom 1744; see J. H. 3/381); W. 2/339; N. 530; Pg. br. 37].

KUM II, s. 372 (»Nicolaus Dieterici«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 843; EM VII, s. 225-26; Nygaards sedler: Børn; Heilesen, Henning: Randers Klosters historie. Randers 1958, s. 206-207.

11. 22/6 1764 [r. Cap. Vibg. Dk. 27/2 61, o. 15/4] Mathias Pedersen Mohr, f. Storvorde 27/2 20; F. Cpt. P. Mathiesen M. af Storvorde-S.; M. Elisabeth Juul; St. Aalbg. 38; C. 17/9 43, h.; Chordegn og Aftensangsp. i Hobro 54; ~ 10/11 52 Magdalene Margrethe Pedersdtr. Brøchner af Karby-H.-R., d. 17/11 28, † Mygind 97; 5 S., 2 D.; see T. Fritz i Mygind-K.-S.; Peter M. i Ødum; Peter Fred. M. i Reisby; [fandtes † eller besvimet paa Locumet 14/12 1795; meget svær].

12. 22/1 1796 [p. Cap. Ormslev-K. 92, o. 16/1 93; p. Cap. her 95] Laurits Christian Buhmann, f. Hors. 24/12 61; F. Theno? Christ. B., Sporemager; M. Maren Christensdtr.; St. Hors. 81; C. 25/4 87, n.; ~ 97 Inger Marie Thygesen, E. e. O. B. H. Søegaard i Harridslev-A., † 1/12 10; 2 S., 2 D.; [† 8/3 1832].

13. 15/6 1832 [Serup-L. 8/8 06] Anton Frederik Christian Lauritsen*, f. Skanderbg. 25/2 77; F. Hans L., Amtsfuldmægtig; M. Marie Dorthea Høver; St. Aarh. 97; C. 25/7 00, h.; (Sp. Ø. og V. Alling 9/5 06, o. 23/5); Cons.-Rd. 29/4 56; ~ 22/8 06 Christine Christensen, f. Østergd., Fjellerup S., 2/4 88, † Aarslev 4/11 62; F. Rasmus C. til Vedø; M. Elisabeth Thorbjørnsen; 4 S., 4 D.; (see V. S. Flensborg i Ferslev-D.-V.); [† 22/4 1860].

14. 5/7 1860 [Torning-L. 24/4 50] Nis Christian Kattrup, f. Ribe 31/12 10; (Bdr. t. Søren K. i Tamdrup); F. Rasmus Sørensen K., senest Toldkassr. i Hjerting; M. Maren Brorsen; St. Ribe 30; C. 30/4 38, l.; Cat. Skjelskør 30/6 45, o. Od. 24/9; ~ 25/9 45 Sara Vilhelmine (Minna) Christiane Krüger, f. Od. 2/6 19; (Sstr. t. Pouline E. D. K. ~ J. C. Balslev i Haarslev); F. Fred. Theod. K., Apoth.; M. Christiane Lovise Lassen af Kverndrup; 6 S., 3 D.; [† 6/9 1869].

Elvius s. 597

15. 20/11 1869. Hans Lyder Roed Müller; see Alslev-H.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.