Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (3)

No 256. Fensmark og Rislev,

Tybjerg Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

Hertz 9/18; M. S. 1-a/118; L. S. 2/2; K. M. 198; Lkm. 1/637; M. 101; Kbg. 1735.
———————————

1. (1529. 34). Bør (Børge?) Madsen; [† 1547].

2. 1547. Laurits Hansen; [† c. 1565].

3. 1560**. Niels Pedersen*, f. c. 20 i Rislev Pg.; ~ 97 Anne Pedersdtr.; F. P. Jacobsen, Byskrvr. i Nestved; [† 1612; boede 1584 i Nestved; hans Navn paa Alterkalken i Rislev K. 1561 og paa en Stol i Fensmark K. 1605].

KS 2:4 (1867-68), s. 406; 2:5 (1869-71), s. 151; DanKir bd. 6, s. 638, 642-43 (se nedenfor).

4. 1612 [p. Cap.* c. 95] Knud Jensen, f. Nestved; [afsat 21/6 1620 for Simoni(1), han havde (efter eget Vidnesbyrd) for Spøg og i Drukkenskab sagt til sin Stiffader Hans Duerich i Nestved, at han gerne vilde give Bgmstr. sst. 100 Rdl. for et Kald (formodentlig Nestved St. Peters der var ledigt i 1619), men efter et Tingsvidne fra Nestved Byting 8/ 19, synes der at være tale om forsøg paa Bestikkelse; blev Organist i Nestved, hvor han ogsaa blev afsat for bespottelige Ord mod Gud].

KS 6:2 (1936-38), s. 468.

5. i. 1. Adv. (3/12) 1620 [r. Cap. Vordingbg.-K. c. 19] Isak Hansen Wordingborg; St. i Kbh. (01); see Etm.; [† 1634].

F-P s. 172 (»Isaachus Johannis Vording.«).

6. o. 21/4 1634. F. S. Niels Isaksen, f. Præstø; St. Slag. 27; [† 1/5 1635].

KUM I, s. 84 (»Nicolaus Isaaci Præstø«); PT 8:6 (1927), s. 192.

7. 1635 [r. Cap. Fodby, o. 8/5 1622] Hans Christophersen Falstring; St. Kbh. 19; ~ . . . . , † før 45; (mindst) 1 S., 1 D.; see C. H. Fenningsmark t. Roesk. Frue K.; [† 1665].

KUM I, s. 36 (»Iohannes Christophori Falstriensis«); PT 8:6 (1927), s. 187; Kopskatten 1645, opsl. 67 (enkemand).

8. 28/5 1665 [p. Cap.*, o. 2/5 62] Oluf Olufsen af Roesk. Frue K., f. Roesk. 27; St. Roesk. 50; 1 ~ F. D. Maren Hansdtr.; 2 D.; 2 ~ Dorthe Johansdtr.; 1 D.; 2 ~ c. 72 Gabriel Rull, Degn i V. Egede; [† 1669; Eptph.].

KUM I, s. 224 (»Olaus Olai Roschildensis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Tune hrd. nr. 13; DanKir bd. 6, s. 638 (se nedenfor).

9. 30/9 1669 [r. Cap. St. Hedinge, c. •/2 1669] Peder Arrildsen Friis; [1/4 1677 Skamstrup-F.; see der].

10. 31/3 (!) 1677. Johan Jensen Guldsmed; [26/3 1679 Rønnebæk-O.; see der].

11. 26/3 1679. Søren Pedersen Wiborg af Østerø, Fær.; ~ Martha Svane fra Østerø, Fær., f. c. 51, † Nestved St. Mort. 7/10 37; 2 ~ 06 Erik Randrup, Degn i Aversi; [† c. 1705].

12. 8/6 1705. Christen Mogensen; [† c. 1723].

13. 16/4 1723. Peder Gjødesen; [8/3 1727 Skibby; see der].

14. 14/3 1727. Henrik Olsen Jüdicher; [17/9 1736 Vollerslev-G.; see der].

15. 12/10 1736, o. 19/12, Jens Christensen Hersom; [20/6 1740 Rønnebæk-O.; see der].

16. 22/7 1740, o. 7/9, Niels Foss Nielsen Heining; [28/6 1754 Gladsaxe-H.; see der].

17. 3/8 el. 30/8 1754, o. 30/10, Peder Jacobsen Maar, f. Hillerød 21/6 25; F. J. Aagesen, Bgr. og Feldbereder; M. Christine (Kirsten) Pedersdtr.; St. Fdbg. 42; Huuslærer i Onsø Pg., Aggershuus St. 49; C. 47; ~ Else Hansdtr. Langemach af Skjævinge-G.; u. B.; [1775 Nittedal, Aggersh. St.; 78 Aurskog, s. St.; 88 Gausdal, s. St.; † 6/9 94].

NRA: Prost F. Schiørns Samling: "Den norske Kirkes Embeder og Præster 1700-1900"; Bastian Svendsens saml.: Gausdal; PT 2:1 (1886), s. 26; E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 1306A, 1306B; Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Voer hrd. nr. 30, i Holbæk amt, Tuse hrd. nr. 43, i København amt, Smørum hrd. nr. 43; Nygaards sedler: Hustrus søster.

18. 28/6 1775, o. 3/11, Holger Eggertsen Tryde; [6/2 1789 Birkerød; see der].

19. 24/4 1789, o. 5/6, Peter Vilhelm Lütken; [5/8 1791 Lumby; see der].

20. 9/9 1791, o. 21/9, Jørgen Lund Hertel; [28/12 1792 Rønnebæk-O., see Ballerup-M.].

21. 8/2 1793, o. 5/4, Hans Christian Winther; [22/5 1807 Ulsø-B.; see der].

22. 16/7 1807, o. 28/10, Eggert Christopher Tryde; [13/3 1812 Glumsø-B.; see kgl. Confessionarier].

23. 22/4 1812, o. 7/5, Christian Knudsen; [22/4 1835 Rønnebæk-O., see der].

24. 10/7 1835, o. 25/9, Gottfred Emil Gøtzsche af Jyderup-H., f. 15/3 09; St. Fredericia Institut 26; C. 4/5 31, h.; ~ 23/10 35 Elisabeth Vilhelmine Jacobine de Neergaard, f. Kbh. 13/12 14, † Fr.berg 25/9 89, b. Fensmark; F. Etrd. Peter Johansen de N.; M. Anna Elisabeth Henriette Schow; 2 S., 3 D.; [† 22/1 1872. „Den Afdøde havde i 36 Aar som Sjælesørger været knyttet til de nævnte Menigheder, hvis Agtelse og Hengivenhed han besad i fuldeste Maal, og ved sit vindende, elskværdige Væsen havde han erhvervet sig en talrig Mængde Venner. Den Afdøde var en Mand, der havde et aabent Blik for Viktigheden og Nødvendigheden af, at der blev gjort Skridt til Forbedring i den arbeidende Klasses Vilkaar, og han virkede derfor baade i Tale og Skrift. Han var Medstifter af og Formand for Foreningen til Forbedring af Husmands- og Arbeiderklassens Kaar i Præstø Amt, og han var tillige Redakteur af den nævnte Forenings Maanedsblad, der indeholdt flere værdifulde Artikler om Arbeidssagen fra hans Pen“. Efter Nestved Avis. Mindesteen i F. Kirke].

Kbg. Kbh. Frue K. (1813-22) opsl. 281 (hustrus dåb); Kbg. Fensmark (1883-91) opsl. 134 (enkens død).

25. 12/11 1872. Georg Anton Selmer; see Simested-H.-H.

———————————

Noter:

(1) Simoni = handel med kirkelige embeder og åndelige værdier; henviser til Simon Mager, der ville købe Helligånden af apostlene (Ap. G. 8,9-24).
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 6, Præstø amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Fensmark Kirke, s. 633-639, Rislev Kirke, s. 640-647.