Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1212. Tved (St. Laurentii K.),

Mols Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

K. 4/132; P. 35; M. S. III.; Lkm. 5/268; L. S. v. W.; Kbg. 1692.
Anm. Knebel og Roelse vare 1533 Annexer og bleve fraskilte ved Hr. Christens Død.
———————————

1a. 15 . . Jens Andersen.

L. J. Bøttiger: Æbeltoft og Omegn, Aarhus 1893, s. 173-174.

1 (b). (1533). Christen Rasmussen; [1551 Knebel-R.; see der; „boede i Tved til 1551 da Tved blev ham frataget, og flyttede saa samme Aar til om Paaske til Roelse Pg. og siden betjente Knebel og Roelse Sogne“].

L. J. Bøttiger: Æbeltoft og Omegn, Aarhus 1893, s. 174.

1c. 1551. Ebbe Pedersen; [vist Knebel-R. c. 1571].

L. J. Bøttiger: Æbeltoft og Omegn, Aarhus 1893, s. 174.

2. c. 1572. Gert Dominicussen, i 40 Aar; [var her endnu 1610, fmtl. † før 1616].

KS 3:2 (1877-80), s. 207; 5:2 (1903-05), s. 553.
3. 15 . . 16 . . [Rødding-L.-P. 15 . .] Søren Jensen Klimp; [1606 Vibg. Graabrødre K.-A.-T.; see der. Efter L. S. v. W. var han Cap. her. Ligeledes nævnes som Cap. Søren Lauritsen, som siges, at være kommen til Agri-E., men findes ikke der].

4. (1616). Jacob Mortensen, maaskee identisk med neste.

KS 6:3 (1939-41), s. 175 (Rettertinget).

4b. (1620) [vist p. Cap.* 09] Jacob Pedersen (Mariager?); [† •/2 1623; maaskee Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1609].

KS 3:2 (1877-80), s. 756; 3:2 (1877-80), s. 748 (Jacobus Petri Mariagrius), 6:3 (1939-41), s. 175 (Rettertinget).

5. 24/3 1623 [Rtr. Ebeltoft c. 22] Christen Jensen Sundbye; [maatte 1630 begive sig til Vedersø, efter at være falden i Øvrighedens Ugunst; see der].

6. 1630 [Vedersø 16 . .] Thue Pedersen Friis, f. Veile; St. 13, Bacc. 18; see Etm.; [† 9/5 1647; var 1648/49 i Proces med Aarhus Domkapitel, der krævede en Afgift af Pg., men han vandt Sagen 19/6 49].

KUM I, s. 13 (»Tusanus Petri Wellejus«), s. 33 (»Tusanus Petri Frisius«), 6:3 (1939-41), s. 175 (Rettertinget).

7. o. 10/6 1647. Christen Rasmussen Gjern af Gjern-S., f. c. 23; St. Vibg. 43; ~ F. D. Anna Thuesdtr. Friis; see R. C. Fog i Bjerring-M.; L. T. Aabye i Vorning-K.-H.; [† 1662; habil i alt hans Embede, saa at hans Eftermæle varede endnu i Pr. Windings Tid til megen Æreminde for ham].

KUM I, s. 178 (»Christianus Erasmi Giern«); Sixhøj nr. 143; P-Aarh. f. 12b, opsl. 15; KS 6:3 (1939-41), s. 175 (Rettertinget); FAaW s. 13.

8. o. 19/6 1662. Thomas Christophersen Helsinge af Holbæk-U., f. c. 33; St. Aarh. 52; ~ Vibeke Jensdtr. Thorsager af Thorsager-B.; 5 D.; 2 ~ Etm.; see C. J. Hutfeld her; N. J. Hutfeld i Holme-T.; [† 1681; Pg. br. 77].

KUM I, s. 236 (»Thomas Christophori Helsingus«); P-Aarh. f. 19a, opsl. 21 (29 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers Amt, Mols hrd. nr. 8, 9, 19; Rougsø hrd. nr. 2.

9. 19/3 1681 [Skp. . .] Christen Mogensen Querndrup af Kverndrup; St. pr. 61; ~ F. E., Skifte 28/7 22; u. B.; [† 1690].

KUM I, s. 304 (»Christianus Magni Qverendrup«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers Amt, Mols hrd. nr. 19.

10. 15/4 1690, o. 6/6 i Biskoppens Stue, Christen Jespersen Hutfeld, f. Aarh. 30/3 64; (Bdr. t. Anne J. H. ~ J. C. Friis og N. P. Galthen i Feldballe-N., t. Ingeborg M. J. H. ~ J. Mundelstrup i Aaby-H., t. Anders J. H. i Braband-K., t. Niels J. H. i Holme-T. og t. Mette M. J. H. ~ C. B. Suhr og P. J. Poulsen i Saxild-N.); F. Ccl.-Ass. J. H., Landcomm.; M. Sidsel Christensdtr. Clementin; St. Aarh. 82; Pr. 3/5 24; 1 ~ Johanne Thomasdtr. Helsing, f. her, † 15/4 04; 3 S., 2 D.; 2 ~ Anna Mikkelsdtr. Storm, f. c. 78, † Aarh. 17/8 74; see Jesper C. H. i Todbjerg-M.; H. J. Mygind. r. Cap. i Ebeltoft; [† 12/2 1728].

KUM II, s. 119 (»Christiernus Caspari Hutfeld«); P-Aarh. f. 59b, opsl. 63; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers Amt, Mols hrd. nr. 9; PT 5:6 (1909), s. 168-69.

11. 27/3 1728. Christen Sørensen Bagge, d. Aarh. 17/11 02; F. S. Rasmussen B., Kbmd.; M. Karen Jensdtr.; St. pr. Aarh. 17, Bacc. 19; C. 29/8 19, h.; Pr. 14/10 50; 1 ~ Sidsel Nielsdtr. Hutfeld af Holme-T., † 22/ 5 34; 2 S., 2 D.; 2 ~ Aarh. Frue K. 1/7 38 Anna Marie Hansdtr. Stæhr., † 10/9 54; u. B.; 3 ~ Aarh. Dk. 7/11 55 Margrethe Benedicte Olufsdtr. Worm, f. Aarh. 12/2 26, † 10/11 90; F. Cons.-Ass., lect. th. O. W.; M. Karen Knob; 2 S., 1 D.; see Søren C. B. i Ousted-T.; den berømte Prof. O. Worm, Rtr. i Hors., var hans Søn; [† pludseligt ved Blodstyrtning 29/3 1772; besad en distingveret Færdighed baade i Præste og Provste-Embedet].

KUM II, s. 405, 423 (»Christiernus Bagge«, 16 år gl.); Nygaards Sedler: Dåb og forældre, 1. hustrus død; E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 901, 838, Gejstl. sk. i Århus Amt, Ning hrd. nr. 72.
(26/8 1857*. J. A. E. Dyssel; see Østofte).

12. 11/6 1772 [r. Cap. Vestervig-A. 15/7 68, o. 16/12] Johan Nicolai Winding* af Vestervig-A., f. 6/5 37; St. pr. 53; C. 23/9 58, h.; degn i Vestervig . . ; ~ 6/10 70 Sophie Magdalene Falck af Bedsted-G., f. 15/1 46, † 3/7 20; 3 S., 3 D.; see Ole F. W. i Tvede-L.; [† 10/6 1818; ualmindeligt duelig, strengt gudsfrygtig og accurat Embedsmand; meentes, at have overnaturlige Evner til sin Raadighed; noget myndig („Paven el. Erkebiskoppen paa Mols“)].

13. 14/10 1818 [p. Cap. Mørke-H. 5/5 10, o. 17/10; Hjelpep. Kristrup-H. . .] Andreas Bjørn Marcussen, f. p. Rask 82; F. Kmrd. Ole M. til Iisgd.; M. Helene Caroline Laurentia Bjørn; St. Aarh. 01; C. 18/7 06, h.; ~ Hagar Marie Ammitzbøll, f. 91, levede 68 i Vistofte; F. Cpt. A., Eier af Klags Mølle, Hornborg Sogn; 7 S., 3 D.; [† 20/10 1837; retskaffen og nøiagtig].

14. 23/1 1838 [Lemb-Ø. 24/9 23, o. 14/3 24] Folkmar Holm* af Dalby-S., f. 2/2 98; St. Od. 18; C. 18/10 22, h.; ~ 12/6 24 Helene Marie Linnich, f. 24/7 93, † 27/10 54; F. Hermann L., Kbmd. i Altona; M. Feodorovna Schleich; 3 S.; see Ascan C. H. i Tem; [# 4/5 1875; † her 31/10 s. A.; Halvtredsinstyve Aars Jub. i en lille Kreds af nærmeste Slægt og Venner fra Omegnen. See D. T. 73/262].

15. 17/7 1875. Jørgen Erhard Mühlensteth; see Nim-U.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.