Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 820. Nim og Underup,

Nim Herred, Aarhuus (før Skanderborg) Amt og Stift.

M. S. III.; Aarh. M.; L. S.*; L. P. B. 245; K.; P. 36; L. S. v. W.; Lkm 5/106; Kbg. 1748.
Anm. Nim og Underup hørte efter Reformationen til Hvirring-H.-T. Nim blev et eget pastorat før 1566 og fik Underup som Annex i 1566.
———————————

0. (1566). Stephan Nielsen, vanfør og skrøbelig i 1584; fik Underup som Annex 1566.

KB bd. 4 (1566-70), s. 117; DanKir bd. 16, s. 5178 (se nedenfor), s. 5226 (Hvirring kirke).

1. 15 . . Peder . . .

2. (1608). Poul Michelsen; see N. P. Nim i Vollerslev-G.; [fmtl. † c. 1617].

KS 5:2 (1903-05), s. 553.

3. 1617. Christen Svendsen Barmer af Sebber-L.; St. 13; see Etm.; Holger E. B. el. Nimb i Østbirk-Y.; [† 1652; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1617].

KUM I, s. 11 (»Christianus Svenonis Aarhusiensis«); KS 3:2 (1877-80), s. 755; 3:2 (1877-80), s. 751 (»Christianus Svenonius Barmer«).

4. k. 30/5 1652, o. 24/6 [Hør. Aarh. . .] F. S. Svend Christensen Nim; St. Aarh. 40; blev 1650 valgt til r. Cap. i Horsens, men Valget blev omstødt som ulovligt; ~ 16/3 53 . . . . ; [† 13/4 1689; blev 1650 valgt til r. Cap. i Horsens, men Valget blev omstødt som ulovligt;; nidkjær; udstod meget i den svenske Krig; en Pest bortrev 1659 120 Mennesker af 426].

KUM I, s. 157 (»Sveno Christierni Nim«); P-Aarh. f. 15a, opsl. 17; KS 6:2 (1936-38) s. 475; 6:3 (1939-41), s. 162.

5. 12/9 1681** [p. Cap. Ring-F. 22/4 74**, o. 13/11] Niels Nielsen Bang af Ring-F., f. 49; St. Skanderbg. 70; ~ Sidsel Clausdtr., f. c. 34, b. 1/2 97; 2 ~ Marie Hansdtr. Klein, der overlevede ham; 1 S., 4 D.; see Etm.; J. J. Thorup i Ring-F.; Sønnen Nicolai Fred., f. 04, blev 13/8 1734 Præst p. St. Thomas, o. 1/10; [b. 12/2 1712].

KUM II, s. 28 (»Nicolaus Ring.«); P-Aarh. f. 52b, opsl. 56; E. Brejls skifteuddr.: Skanderborg rytterdistrikt nr. 923; Nygaards sedler: Begr..

6. 20/2 1712 [p. Cap. Hvirring-T.-H. . .] F. S. Erik Nielsen Bang, f. Ring c. 79; St. Hors. 97; p. Cap. her, o. 8/4 07; ~ Nim 11/11 02 Cathrine Dorothea v. d. Lieth, f. c. 75, † 43; 4 S.; [b. 11/1 1732].

KUM II, s. 230 (»Ericus Nicolai Bangus«); E. Brejls skifteuddr.: Ginding hrds. gods, Estvadgård hospital nr. 18 (hendes søskende); Nygaards sedler: Vielse, børn.

7. 28/3 1732 [p. Cap.*, o. 20/5 23] Frants Hansen Toxverd, maaskee af Aarh. Frue K. r. Cap., f. •/11 97; St. Aarh. 14, Bacc. 15; C. 21/6 18, n.; ~ Christine Lygaard, f. c. 02, b. Tønning 1/10 71; 4 S., 3 D.; [† 15/6 1748].

KUM II, s. 385, 390 (»Franciscus Togsverd (Toxverd)«, 18 år gl.); PT 16:6 (1978), s. 203-204 (I. Carlsen: Nye opl. om slægten Toxværd).

8. 9/8 1748 [Hors. Hosp.-T. 29/3 48] Hans Jørgensen Schytte*, f. Od. 29/9 05; (Farbdr. t. Mogens J. B. S. i Borum-L. og t. Anna Marie S. ~ C. E. Carstensen i Thisted-T.); F. J. Rasmussen; M. Anna Maria Sørensdtr.; St. Od. 26, Bacc. 27; C. 29/5 31, l.; p. Cap. Lysabild 21/3 38, o. 9/4; Pr. 62; O.; [† 15/7 1789; æret og elsket].

KUM II, s. 479, 493 (»Iohannes Schytte«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 4572, 3981.

9. 19/8 1789, o. 29/10 [Cat. Kbh. Holmens K. 86] Christian Ohnsorg af Magleby-H., f. Holtug 24/10 53; St. Kbh. 75; C. 12/12 80, h.; ~ Nørup 16/9 91 Caroline Henriette Steenstrup, b. Langskov 2/3 41; F. Kmrd. Arent S., Bfgd. i Veile o.s.d.; M. Vilh. Marie Resen; u. B.; [# 22/7 1829; † Uldum 14/8 30; tog sig meget af Menighedssangen; duelig Ldmd.; solgte undertiden saameget Boghvede til Sæd om Foraaret, at der holdt Vogne i Gaarden som til et Marked].

10. 23/9 1829, o. 25/11, Christian Frederik West; [24/2 1844 Borre; see der].

11. 12/5 1844, o. 12/7, Carl Ferdinand Emil Engel; [24/9 1855 Udby, Tusse H.; see Høiby].

12. 14/12 1855 [r. Cap. Kattrup-Ø.-T. 19/3 49] Laurits Christian Bendz Fog; [31/8 1867 Skydebjerg-O.; see der; Pg. br. 57].

13. 8/11 1867 [Bjolderup 12/11 50; afsat af den t. R. 15/9 64; # af den d. R. 28/10 s. A.; Hjelpep. i Farup 66] Jørgen Erhard Mühlensteth, f. Kastrupgd. p. Amager 19/2 18; F. Jstrd. Joh. Andr. M., senest Branddrctr. i Ringkjøb. A.; M. Anna Joachimine Quistgaard; St. Hlh. 36; C. 4/11 41, h.; Lærer v. Korsør Realsk. 44; Cat. p. Kysten af Guinea 12/2 45, o. 9/4, – 6/10 50; ~ 4/1 51 Helene Jessen, f. 20/2 22; F. Henrich Andersen J., Brygger i Tønder, siden Eier af Roostgd., Arrild S.; M. Agathe Marie Clausen; 2 S.; [17/7 1875 Tved i J.; † Kolding 19/8 93].

Arends II, s. 89: M. 119; Elv. 537 f.; Fr. B. I. 240; L. & Wad. 231 f.; (Arends’ litteraturforkortelser).

14. 7/10 1875 [Cap. p. p. Sest 30/8 69, o. 24/9] Christian Frederik Leth af Horne, f. L. Hedinge 2/7 36; St. Sorø 56; C. 21/1 63, l.; frivillig Soldat; haardt saaret i Slaget p. Als; Lieut. 1/8 64; ~ 14/5 70 sit Sødskendeb. Louise Jacobe Rasmine Bredsdorff af V. Skjerninge-U., f. 19/10 42; (78) 2 S., 2 D; [9/9 1885 N. Jernløse-K.; Allerup-D. 16/4 92; Pr. Bjerge og Aasum HH. 22/9 1904; R.* 10/7 07].

G-HF I, s. 30-31.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1996-2002. Nim Kirke, s. 5177-5198, Underup Kirke, s. 5203-5224.