Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1168. Sognepræster i Thisted og Tilsted,

Hundborg Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

V. 63; A. H. N.; M. S. III.; L. P. B. 504; E. M.; M. Nr. 497; Lkm. 4/271;
P. M. 135; Vahls M. 37; S. i Tilsted K.; Kbg. 1649 (÷ 1697).
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra litteraturlisten nedenfor.]
———————————

1. 1546. Oluf . . . ; maaskee liig O. Libbert el. Libbertsen i Sjørring-T., see Nye khist. Saml. 5/552.

2. (1546). Thomas . . . ; boede i det Gildehuus, som Kong Chr. III. forærede Byen til et Raadhuus.

3. (1555. 58). Rasmus Olufsen; Pr. (57. 58), tillige over Hassing Hrd. 57.

KS 6:2 (1936-38), s. 460; HiThi 1936 (H. Laursen: Præsterne i Vestervig og Agger).

4. (1568. 74). Anders Nielsen; Pr. (72. 74); [levede endnu 29/1 1574].

KS 3:3 (1881-82), s. 424.

5. 1575. Mag. Jørgen Lauritsen Riber af Ribe Dk. (F. Mag. Laurits Nielsen, blev Biskop over Vendelbo St., der blev Aalborg St.); St. Ribe t. Wittenberg 72; Mag. ss. 73; Pr. 80; ~ Ribe 5/8 76 Elisabet Jensdtr. Grundet af Ribe Dk.; see N. P. Hemmingsen og K. Sørensen i Kjetterup-G.; [† 1602; fik (10/3 79) den Gd. som tilforn tilhørte Biskoppen i Børglum].

Helk I, s. 295; KS 3:3 (1881-82), s. 413 (Rørdams biografi over faderen); Hegelund I s. 94, 114, II s. 61.

6. 1608 [Harridslev-S.-R. 99] Jørgen Pedersen Klyne; maaskee r. Cap.* c. 96; Pr. (08. 10); ~ Anna Jespersdtr.; 2 ~ Etm.; [† •/1 1613; underskrev sig selv 1609 Jørgen Pedersen; gik fra Kaldet i Harridslev, fordi Fru Ingeborg Skeel til Voergd., der var Lehnsmand over Seilstrup Lehn, satte ham haardt efter; Kirken forsynet med Orgel 10].

KS 5:2 (1903-05), s. 546; 3:3 (1881-82), s. 734 (Rørdam: »Mester Christen Hansen«); KlitVen s. 106.

7. k. 25/1 1613 [Rtr. Aalbg. 08] Mag. Palle Knudsen af Gjøl; Mag. Kbh. 15/10 10; ~ F. E.; [† c. 1616].

F-P s. 252 (»Palladius Canutius«); KS 3:3 (1881-82), s. 744; 3:3 (1881-82), s. 734-35 (Rørdam: »M. Christen Hansen«); KlitVen, s. 92.

8. 1616 [Rtr. Aalbg. c. 14] Mag. Sveder Poulsen Kitting, f. Aalbg. c. 82; St. Aalbg. . . ; St. i Braunsberg 04, i Wittenberg 08; Mag. 5/4 09; C. i Kbh. . . ; Pr. 16; ~ 17 Barbara Nielsdtr. Rosenberg, f. c. 98, † 2/5 60; F. N. Hansen R., Bgr. i Aalbg.; M. Karen Thøgersdtr.; 2 ~ Peder Madsen til Ørum Slot, Ridefoged, Tolder i Thisted; see J. Olufsen, r. Cap. her; [† 5/7 1643; Pg. br. 20; W. 1/529; N. 309; I en Fortegnelse over Rektorerne ved Katedralskolen i Aalborg hedder det om ham: „Magister Svederus Paulsen Kitting fra Aalborg var i sine Ungdomsaar af et noget flygtigt Sind og var i Udlandet i nogen Tid knyttet til et Jesuitterkollegium, men vendte dog senere tilbage til en noget fornuftigere Tankegang“; Eptph.].

Helk I, s. 276; KS 3:3 (1881-82), s. 744 (samt note 11); EM IV, s. 413; DanKir bd. 12, s. 50-52 (se nedenfor).

9. 1643 [Rtr. Varde 27/6 s. A.] Mag. Anders Nielsen Heeboe*; (Bdr. t. Ingeborg N. H. ~ N. H. Arensberg t. Varde St. Jacobi K. og Fdr.bdr. t. Anna N. H. ~ H. N. Paludan i Aal og t. Maren N. H. ~ H. S. Winther i Janderup-B.); F. N. Andersen, Eier af St. Hebo, Janderup S. og Rdmd. i Varde; M. Anne Nielsdtr.; St. Ribe 38; Mag. Kbh. •/6 47; 1 ~ Anna Hansdtr. af Ribe Cathr. K., b. 25/5 82; 3 D.; 2 ~ Maren Sørensdtr., f. 34, b. Aalbg. 10/5 12, E. e. 1) Laurits de Hemmer, Rdmd. i Aalbg. (2 S., 2 D., see S. A. Aspach t. Aalbg. Frue K.), 2) Jens Christensen, Rdmd. i Aalbg. (u. B.); F. S. Madsen, Slotsskrvr. i Aalbg.; M. Birgitte Thomasdtr.; u. B.; [b. 28/11 1692; stridig, trættekjær, egensindig og selvraadig; idelige Processer med Under-, Lige-, og Overmænd; straffet for Slagsmaal 56; undlod 71, at bede for Kongen; afsat 29/4 74 for sit Forhold mod Capellanen, men ved Høiesteret 28/9 s. A. forlod Kongen ham dog for dengang hans Forseelse; idet Hele otte Gange anklaget; var uartig mod alle tre Biskopper i hans Embedstid; hans Enke gik fra Arv og Gjæld; see C. H. Hjortvang i Nørhaa].

KUM I, s. 143, 203 (»Andreas Nicolai Heboæus«); KS 6:3 (1939-41), s. 173 (Rettertinget); KR nr. 7226, 7239 ; PT 2007, s. 47-48, 2008, s. 37-40; E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 693, 1177, 332, 1167, Gejstl. sk. i Ribe amt, V. Horne hrd. nr. 1, i Ålborg stift nr. 105; Kbg. Thisted (1675-96) opsl. 258 (begr.); Nygaards sedler: Rektor; T-N s. 138-141 (2. hustrus ægtemænd), 83-84 (2. hustrus ophav).

10. 19/11 1692, o. 15/2 93, Mag. Oluf Jensen Bjørn, f. Frederikshald (Halden i Norge) 1/5 48; F. J. Sørensen B., Kbmd.; M. Anna Olufsdtr. Dorph af Frederikshald; St. Christiania 66; C. 23/6 70, l.; D. p. C. . . ; Crtr. Aalbg. 70–85; fungerede nogen Tid som Rtr. Aalbg., men tog eller fik sin Afsked; Mag. 8/6 71; [susp. 1696 og afsat 26/2 98 ved Høiesteret formedelst den bekjendte Besættelseshistorie(1); sendt i Fængsel paa Bornholm (16/4 s. A.), men befriet næste Aar paa Vilkaar, at han skulde rømme Kongens Riger og Lande; reiste til Sverrig og Tydskland, hvor han døde; Hevngjerrighed skal have forledet ham til disse Excesser og han bedrev Uteerlighed med de efter Foregivende besatte Kvinder; Mag. H. Schandorf fungerede under hans Suspension; See Bkrd. Dgbg.; O. Wolfs Journal, Octbr. 1801].

KUM I, s. 335 (»Olaus Biørnonis«).

11. 26/2 1698, o. 15/4, Mag. Sixtus Adamsen Aspach; Pr. 10/10 03; [17/3 1705 Aalbg. Frue K.; see der].

12. 17/3 1705, o. 20/5 (synes at have faaet Succession 21/5 04), Mag. Johannes Hansen Dauw; [25/7 1707 Hersted Ø. og V.; see der ].

13. 25/7 1707 [Meirup 15/5 05] Frederik Christian Ulriksen Schnell af Sønderup-N., f. 70; St. Sorø 90; P. paa Guinea, o. 17/9 98; ~ Margrethe Christensdtr. Wibroe; 1 S., 4 D.; see Ulrik C. F. S. i Serup-L.; [† 10/10 1728; Biskop Thestrup havde megen Fortræd af ham; mulkteret 15 paa 66 Rdlr. 4 Mk., som legeredes til Thisted Skole; Han havde en svag Stemme og havde Vanskelighed ved at tale tydeligt, saa ingen kunde høre hans Prædiken, hvorfor han stadig havde Konflikt med Menigheden og Biskoppen, der uden Held søgte at faa ham forflyttet; W. 2/346; N. 357].

KUM II, s. 176 (»Fridericus Christianus Snellius/Schnellius«); SB s. 215.

14. 12/11 1728, o. 22/12 [Hør. Aalbg. 25] Peder Nielsen Cortsen (Curtz), f. Aalbg. 27/11 01; F. N. Sørensen, Kbmd.; M. Anna Pedersdtr.; St. Aalbg. 18; C. 5/8 21, n.; Pr., i. 27/5 39; ~ Aalbg. 26/7 29 Sophie Charlotte Sixtusdtr. Aspach af Aalbg. Frue K., f. 27/3 06, † 17/6 54; 5 S., 6 D.; see Søren J. P. C. i Tversted-U.-B.; H. J. M. Koefoed i V. og Ø. Hassing; (C. M. Asbach i Veilby i J.); [† 18/2 1761; skjænkede 43 et Huus med Eiendom til Tilsted Skolevæsen (Hfm. 4/446)].

KUM II, s. 417 (»Petrus Schurtz/Churtz«, 17 år gl.); FWDP, nr. 12b,(11); Nygaards sedler: Børn.

15. 15/5 1761 [Klim-T.-V. 10/9 51, o. 17/11] Christian Riise Brodersen Brorson av Ribe Dk. (F. blev Biskop i Aalbg.), f. Medolden 2/5 26; St. Aalbg. 46, Bacc. 47; C. 17/5 49, n.; Aman. Aalbg. . .; Pr. 61; ~ 20/10 52 Dorothea Christine Andreasdtr. Winding af Vestervig-A., f. 30/5 33, † 65; 4 S., 3 D.; blandt Sønnerne var Prof., Jstrd. A. W. B., Rtr. ved Hlh. Sk.; [† 12/3 1765].

KUM III s. 63, 71 (»Christianus Riese Brorson«, 20 år gl.); Achelis II, nr. 5853.

16. 7/6 1765 [Pedersborg-K. 11/9 50, o. 28/10] Johannes Nicolaisen Brorson af Kbh. Nic. K., f. Bedsted, Aabenraa Amt, 21/8 23; St. Kbh. 42, Cat. Kbh. Nic. K. 12/6 44; C. 17/5 49; Steenmagle-S. 28/2 49*; 1 ~ Sophie Christine Fabricius; vist 2 S., 1 D.; 2 ~ Frederikke Sophie Frederiksdtr. Quist af Lynge-B.; 2 S.; (see N. K. Bechmann i Hunseby); [† 24/4 1772; hæderligt Eftermæle].

17. 16/7 1772 [Ønslev-E. 7/6 60] Johan Georg Pedersen Smith, f. Kbh. 14/2 22; (Bdr. t. Christine P. S. ~ J. G. Kinast i Fr.berg-H.); F. Jstrd. P. Laursen S., Committeret i Kammer-Collegiet; M. Karen (Cathrine) Knudsdtr. Haagensen; St. Helsing. 42; C. 27/6 46, l.; Skp. 15/9 45, o. 16/9, men kom kun til Bergen; Sp. Ærøskjøb. 26/7 54; Cons.-Rd. 23/2 80; ~ 54 Marie Sophie Hansdtr. Ziervogel, Kammerjomfru hos Prindsesse Louise 50, f. 23/12 19, † Kbh. 8/5 04; F. Sigismund Z., Lieut. i Sjælld.; M. Christiane Charlotte Laroche de Gallichon; u. B.; [# 31/10 1789; † p. Gden. Ulstrup 13/3 91; Han har i Kirkebogen skrevet mange oplysende Noter, der giver Bidrag til Byens Historie. Hans svækkede Helbred var Aarsag til, at han tog Afsked fra sit Embede 1789. Eptph. i Tilsted Kirke].

KUM III s. 19 (»Iohannes Georgius Smit«, 21 år gl.); Kbg. Kbh. Helligånds K. (1713-28 F) opsl. 148 (dåb); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 647, Københavns borgret nr. 503A; DanKir bd. 12, s. 368 (se nedenfor).

18. 31/12 1789 [Sæby 4/6 84] Christian Ehrenfried Carstensen* af Tønning-T., f. Nordborg 23/2 49; St. Hors. 70; C. 31/5 75, l.; r. Cap. Mariager-H.-S. 10/6 78, o. 7/8; Pr. 91, Apr. 10/7 12 – 4/12 30; R.* 28/10 17; ~ Nim 28/10 79 Anna Marie Schytte, d. 10/10 49, † 5/2 18; (Sstr. t. Mogens J. B. S. i Borum-L.); F. Peder Jørgensen, Kleinsmed i Od. (Bdr. t. H. J. Schytte i Nim-U.); M. Christiane Mogensdtr.; 5 S., 3 D.; see Jørgen P. C. i Raarup; Christian B. C. i Boddum-Y.; J. V. Steenstrup i Skelund-V.; N. B. Lund i Ø. Tørslev; [† 12/6 1831, efter kun faa Dages Sygeleje. Han var en dygtig Administrator og udfoldede stor Nidkærhed i sine Embedsforretninger. Saaledes styrede han paa fortrinlig Maade Kirkens Pengesager under de uheldige Pengeaar under Krigen 1807–14 og de følgende Aar. Stor Fortjeneste indlagde han sig ogsaa, da Skoleordningen 1814 skulde føres ud i Livet. – Som en ægte Søn af sin Tid var han Rationalist, og hans Dannelse var udpræget klassisk, hvad der dog ikke paa nogen Maade hindrede ham i at vise Interesse og Deltagelse for de mange Mennesker, hans Embedsvirksomhed førte ham i Forbindelse med. Embedsbøgerne førte han med stor Nøjagtighed, og de var i en fortrinlig Orden. Ikke sjældent finder man i Kirkebogen ret udførlige Vedtegninger om Oplysninger, der indeholder udmærkede kultur- og personalhistoriske Oplysninger, selv i meget knappe Notater. En Øjenlidelse, der i hans senere Aar for det ene Øjes Vedkommende førte til Blindhed, hemmede betydeligt hans senere Embedsvirksomhed].

E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 4572; Kbg. Od. Skt. Knuds K. (1742-97) opsl. 29 (hustrus dåb); Nygaards sedler: Hustrus død; Odensedatabasen.

19. 14/9 1831 [r. Cap. Kold. og Sp. t. Alminde 19/5 24] Jacob Samuel Hertel; Pr. 14/9 31; [13/5 1837 Aalbg. Frue K.-T.; see Eltang-V.].

20. 25/7 1837 [Cat. Nakskov 28/7 30] Marcus Christian Vilhelm Michelsen af Kbh. Holmens K. 1 r. Cap., f. Kbh. 1/4 04; St. pr. 20; C. 25/10 24, l.*; Alumnus p. Borchs Coll. 11/11 24 – 11/11 29; Cat. Kbh. Garn. K. 25/9 29, o. 8/10; Pr. 21/10 37; Amtsraad 42; 1 ~ 31 Frederikke Vilhelmine Faber, f. Marstal 18/2 10; sep. (skilt) 37 (2 ~ Vice-Consul, Gross. Alfred Anton Hage); F. Chr. F., dengang Sognedegn i Marstal, siden Toldcontr. i Ærøskjøb., tilsidst Kgrd., Fyrinsp. ved Nakkehoved; M. Fred. Lauritsen; 1 S., 2 D.; 2 ~ V. Vandet 11/5 41 Marie Amalie Hansen, f. 2/12 15; levede 68; (Sstr. t. Anton C. H. p. Fuur); F. Anker Christ. H., Apoth. i Frederikshavn, siden Teglværkseier; M. Anna Green; 4 S., 2 D.; see Anker P. V. M., Cand th. 68/1; [† 20/6 1855, efter flere Aars Svaghed; Under hans Virksomhed blev oprettet en Realklasse ved Borgerskolen, og Faartoft og Tingstrup Byers Skolevæsen blev fraskilt Købstaden. Kirken fik indvendig Dekoration. Han indviede1/6 1841 det gamle Børneasyl, var fra 1838 Meddirektør for Snedsted Seminarium, og 1842 tilforordnedes han af Cancelliet til Medlem af Thisted Amtsraad. – Planer om en ny Præstegaard, da den gamle efterhaanden var meget medtaget og laa paa et for Byens Forretningsliv noget uheldigt Sted, var under hans Virksomhed kommet frem. Men en Flytning oplevede han ikke].

Borchs K. nr. 504.

21. 11/10 1855 [r. Cap. Aalbg. Bud. K. 1/5 47] Jens Paludan-Müller; Pr. 29/4 56; [12/1 1864 Marvede-H.; see der; Planerne om en ny Præstegaard fik sin endelige Løsning, og den nuværende bærer Aarstallet 1857. Den 17/11 1856 solgtes ved Auktion den gamle Gaard, der med Grund og Have var paa 4369 Kv.alen, i 3 Parceller for 18.050 Rdlr.].

22. 19/4 1864 [Møgeltønder 1/5 45, o. 2/7] Hans Christian Sonne, f. Nexø 16/8 17; F. Herman Jacob S., storbrittannisk Vice-Consul, samt Kbmd. og Strandingscomm.; M. Johanne Dorothea Saxtorph af Nexø-B.; St. Rønne 36; C. 29/1 41, *l.; Huslærer p. h. Grev Lerche p. Lerchenborg 41; Forligelsescomm. 6/2 50; R.* 2/7 68; Pr. Hundborg og Hillerslev HH. 24/6 72; ~ 19/4 49 Margrethe Caroline Rothe, f. p. Buderupholm 28/7 23, † 5/4 1912; (Halvsstr. t. i Vilhelm R. i Vemmelev-H.); F. Cfrrd. Chr. R., Commiteret i Rentekamret; M. Johanne Cathr. Marie Selmer; 9 S., 3 D.; [16/2 1875 St. og L. Fuglede; Pr. Arts og Løve HH. 23/7 79; † 26/1 1880; virksom for Huusholdningsforeninger, stiftede 1866 Thisted Arbeiderforening, der siden blev Danmarks første levedygtige Brugsforening; udgav 1867 det lille Skrift »Om Arbejderforeninger«, hvad der i væsentlig Grad bidrog til, at der rundt om i Landet opstod en Række lignende Foreninger; „Almindeligt agtet og i mange Retninger høit fortjent”. See D. T. 75/106; E. S. 3/225].

Arends II, s. 276: W. III. 309; M. 335; Elv. 132; Fr. B. I. 117; Ersl. S. III. 215; B.-L.; (Arends’ litt.forkortelser); Elvius s. 132; DR: Opdagelsen af Jylland: 5. De første brugsforeninger, TV-program 2014 (tilgængelig til 8. jan. 2022).

23. 26/4 1875 [Hundborg-J. 8/11 1867] Nicolai Vilhelm Rohde, f. Kbh. 19/5 24; (Bdr. t. Theodor R. i Finderup og t. Andreas P. R. i Mariager); F. Cclrd. Peter R., Bogholder ved Hof- og Statsrettens Skiftecont.; M. Johanne Holm; St. v. W. 41; Skllrr. v. Kbhs Almuesk. 1/6 48; C. 24/10 51, l.; Overlærer ved Nørre Allé Sk. 58, tillige Cat. Kbh. Trin. K. Søndresogn 27/1 59, o. 16/2; Pr. Hundborg og Hillerslev HH. 31/12 75; R.* 30/9 78; 1 ~ Fr.berg 30/6 58 Agnes Elisabeth Erdmodt Brusch, f. Kbh. 24/10 36, † Kbh. 18/5 67; (Sstr. t. Thora V. G. B. ~ A. P. Rohde i Mariager); F. Carl Friedr. B., Restaurateur; M. Johanne Margrethe Ulstrup; B.; 2 ~ Vesterbølle 27/6 68 F. Sstr. Christiane Friederiche Brusch, f. Kbh. 3/12 39, † •/12 1926; B.; [† Thisted 30/11 1892; „Takadresse 1/11 77 fra Lærerne for hans Bestræbelser for at virke til Forbedring i deres Kaar, for den særdeles hjertelige Deeltagelse, hvormed han omfatter dem og deres Gjerning, samt for den sjeldent venlige Færd, han som Foresat udviser”. See Nat. Tid. 568; „Har væsentlig bidraget til at skaffe Befolkningen i N. og S. Vorupør, to fiskelejer ved Vesterhavet i Hundborg S., en Kirke, som blev indviet 15/9 78”].

Elvius s. 515; G-HF II, s. 252-53.

———————————

 

 

No1169. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende) i Thisted (uden Tilsted) og Sognepræster (fra 28/4 1680 og maaskee tidligere) til Skinnerup.

[Hundborg Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift]

M. S. III.; P. M. 133; E. M.; Lkm. 4/275; A. H. N.; Kbg. Skinnerup 1676 (÷ 1684-95).
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra litteraturlisten nedenfor.]
———————————

1. 155 . Kjeld Christensen; Rtr. og Cap.; Latinskolen oprettedes 1549.

2. (1555). Peder . . . , tillige Rtr.

3. (1568). Jens Poulsen, tillige Rtr.

4. (1571. 74). Peder Olufsen; omtales hæderligt; tillige Rtr.; Da P. O. 1574 vilde søge andet Embede, skrev Sognepræsten i Thisted i et Brev (29/1 1574) til Biskoppen, at Byen meget nødigt vilde miste P. O., som „havde skikket sig rettelig vel“, og han beder Biskoppen være behjælpelig med, at de endnu en lang Tid maatte beholde ham, „thi det kunde være vor Skole meget gavnligt og nyttigt i andre Maader“. Hvad Resultatet blev, vides ikke.

5a. (1584. 88). Oluf Nielsen, ved kglt. Brev 1/4 88 blev Rector-Embedet fraskilt.

KS 3:2 (1877-80), s. 202.

5b. o. 9/5 1594 Rasmus Nielsen (Aalborg); St. 92; see J. H. 5/2.

6. (1596. 98). Jørgen Pedersen Klyne, vist den samme som den af V. som Sp.* anførte J. P.

7. (1605). Oluf . . .

8. (1619. 25) Rasmus Nielsen; maaskee St. 12; Rtr. 28–37; udtaler sig i en Erklæring af 1649, at paa hans Tid og tidligere var Rektor og Hørere pligtige at bistaa Sp. og Cap. med Præstetjeneste i Thisted. Hørerne havde paa Skift Aftensangstjeneste. Rektor prædikede til Aftensang paa de tre store Helligdage, til Højmesse paa de tre store Højtiders Trediehelligdage og desuden til Højmesse paa ekstraordinære Festdage Aaret igennem.

KUM I, s. 4 (»Erasmus Nicolai f. Grenaavius«); KS 3:3 (1881-82), s. 744.

9. (1646. 60) Jens Olufsen; maaskee St. Aalbg. 24; vist 1 ~ . . . Svedersdtr. (Kitting) af Thisted-T.; 2 ~ Sidsel Jensdtr.; med begge 3 S., 2 D.; see S. J. Thisted i Øls-H.-D.; [† før 1689; i Thisted Kirkebog for 1689 meddeles: „Johanne Jensdatter, salig Hr. Jens Olufsens, begr. 18. Febr. 1689“. Enten maa Navnet Johanne være Fejlskrift, eller J. O. har været gift endnu en Gang].

KUM I, s. 69 (»Ianus Olai Sæbyanus«).

10. 30/3 1666 Anders Nielsen Lyngbye; [11/6 1675 Nors-T.; see der].

11. k. 24/11 1675 [Rtr. Thisted 20/9 72] Ole Jensen Juel, f. Lundforlund 24/2 34; F. J. Olsen Lund; M. Cathr. Jensdtr. Mathiesen; St. Slag. 54; C. 19/9 57, l.; Hør. Slag. 58; Bacc. 66; ~ Kirsten Pedersdtr. Galskyt, f. c. 46, b. Thisted 22/12 33, E. e. A. P. Kærup i Tømmeby-L., boede som Enke i V. Brønderslev, hvor hun eiede Galskytgd.; F. P. Thomsen Galskyt, Eier af Kornumgd.; M. Kirsten Pedersdtr. Kjerulf; u. B.; [b. Thisted 23/5 1679].

KUM I, s. 250, 332 (»Olaus Iani Iulius«).

12. 28/4 1680, o. 14/7 af Biskop Mathias Foss, i. 8/8, Hans Jacobsen Spjelderup af Hyllested-V., f. 25/11 48; St. Slag. 67; C. 29/7 69, l.; ~ Thisted 28/7 82 Anna Nielsdtr., maaskee E. e. Morten Thomsen, Bgmstr. i Thisted; u. B.; [† 30/7 1696; S. har forf. „Danmarckis Kongers ordentlig Series og merckwærdigste Bedriffter, sang-wijs“ (Kbh. 1676). – Paa den Tid, da S. var Præst i Thisted, var Forholdene her kun lidet opmuntrende i ydre Henseende. Sognepræsten, Mag. Anders Heboe skriver i en Indberetning 1690 bl.a.: „Adskillige Gaarde er øde i Thisted, hvilken By mange endnu forlade, ogsaa adskillige Gaarde er øde og ubesatte i Sognene“. S. bekræfter i sin Indberetning s. A. dette med flg. Ord.: „Byen er øde og forarmet“. Hertil kom, at Kapellanens Andel i den kirkelige Betjening af Thisted Købstad var meget beskeden. Han havde Froprædiken paa de tre store Helligdage, muligvis ogsaa paa andre Tider, men næppe Højmesse og ingen kirkelige Handlinger;
        Det er S., der har paabegyndt Skinnerup Kirkebog, idet han dog ved sin Ankomst forefandt „en liden Kirkens Bog, som for mig var funden og indrettet, men Papiret fordærvet og derfor paany af mig oprettet“. Den lille, nu forlængst bortkomne Kirkebog, han forefandt, satte ham i Stand til at gøre Kirkebogsoptegnelser tilbage til Marts 1676. Desværre opgav han Kirkebogsføringen igen 1684. Først 1696 genoptoges den af Torsong;
        I Biskop Jens Bircherods Dagbog fïndes Vidnesbyrd om en for S. øjensynligt lidet smigrende Affære. Nov. 1695 anføres: „Tilbringes mig Skrivelse fra Hr. Hans Spjelderup, Sognepræst for Skinnerup og Capellan i Thisted, hvorudi han søger at excusere sig for de ham tillagte Excesser og beder, at han fremdeles ved sit Kald og Brød maa forblive og lover, at ingen Klagemaal over ham skal høres“. Embedet mistede han da heller ikke, men døde et Aars Tid efter
; W. 2/411; N. 569; Eptph. – Et Epitafium over S. og hans Hustru blev ophængt i Thisted Kirke, men er senere gaaet tabt].

KUM I, s. 340 (»Iohannes Iacobi Spielderupius«).

13. 29/8 1696, o. 21/10, Mag. Johan Johansen Thorson (Torsong); [1/11 1701** Nors-T.; see der].

14. 8/9 1702 [r. Cap. Boddum-Y.-H., o. 15/9 97, men „kunde ingenlunde der paa Stedet forblive formedelst Præstens Suurfittighed og utilbørlige Begegnelse”] Henrik Mathiesen Reutze; [11/5 1708 Velling; see der].

15. 9/7 1708, o. Vibg. 27/3 09, Peder Christensen Staal el. Stahl (Stahlius), f. Kragerø 54; St. Christiania 80; C. 9/7 84, illum.; informerede i samfulde 21 Aar i private og offentlige Skoler i N.; ~ Ane Balthsersdtr., som overlevede ham, hun søgte i 1707 om Embede for sin Mand; [b. 16/1 1713].

KUM II, s. 101 (»Petrus Christiani Staal«).

16. 12/4 1713, o. 26/5 [Rtr. Thisted 12] Hans Gertsen Mumme; tillige Rtr.; [29/10 1717 Skjæve; see der].

17. 25/3 1718 [p. Cap. Seierslev-E.-J., o. 14/8 15] Conrad Nielsen Hildebrandt; [27/3 1722 Nors-T.; see der].

18. 24/7 1722 [p. Cap. Nors-T., o. 18/6 21] Jens Olufsen Hosum af Hundborg-J., f. 24/4 93; St. Thisted 10; C. 8/4 16, n.; ~ 1/8 25 Anna Cathrine Jacobsdtr. Scharschou af Sevel, f. 03, † ss. 19/4 86; B.; see J. S. J. Schive i Astrup-R.-A.; [b. 29/3 1734].

KUM II, s. 352 (»Ianus Olai Hosum«, 18 år gl.).

19. 24/4 1734, o. 2/6, Bent Nielsen Curtz; [ 23/3 1759 Nors-T.; see der; han har – saa vidt vides – haft den længste Virketid som Kapellan i Thisted: 25 Aar].

20. 23/3 1759 [p. Cap. Nors-T. 4/2 57, o. 15/6] Mathias Andresen Jensen; [31/3 1666 V. og Ø. Vandet; see der].

21. 31/3 1766 [p. Cap. Hjardemaal 19/5 58, o. 12/7] Michael el. Mikkel Bertelsen Langballe; [20/12 1768 V. og Ø. Vandet; see der].

22. 20/12 1768, o. 24/2 69, Gregers Jensen Halse af Nykjøb.-L.-E., f. Mandal 32; St. pr. 55; C. 15/3 57, n.; ~ Maren Hansted, f. 32, † Thisted 10/12 05; 1 D.; [† 12/11 1772, vist af Sprinkler; var Pietist; W. 3/287; N. 217].

23. 14/1 1773, o. 17/3, Laurits Høyberg, f. Nykjøb. p. M., d. 4/10 20; F. Anders Lauritsen H., Skomager; St. Fdbg. 42; C. 26/10 54, n.; conditionerede i mange Aar i Norge og Danmark; ~ Kbh. Frue K. 2/7 73 Alette Clausdtr., E. e. Peder Flesborg, r. Cap. Asminderød-G.-F., f. Chrhvn., d. 21/8 26, † Thisted 18/9 95; F. Claus Jensen, Seilmager, senere tillige Stadscpt.; M. Barbara Marie Wasserdunck (el. Wesendunck); [# 1786; † Thisted 15/8 95; han omtales som „lidt særsindet og aandelig svag“. 1786 væltede han med en Vogn i Skinnerup og kom saa meget til Skade, at han maatte tage sin Afsked. Han blev med sin Hustru boende i Thisted efter Afskeden].

24. 22/9 1786 [p. Cap. Aaby-B. 24/9 84, o. 6/10] Andreas Christian Revelius; [9/9 1791 Flade-D.; see der].

25. 9/9 1791, o. 23/11, Peder Simonsen; [24/4 1798 Toftlund; see der].

26. 24/4 1798, o. 18/7, Knud Aagaard; [29/11 1799 Skjoldborg-K.; see Agerskov].

27. 29/11 1799, o. 21/2 00, Søren Kabell; [30/3 1810 Skyum-H.; see Hjørring-H.-O.].

28. 31/8 1810 [p. Cap. Asfærg-F. 23/4 02, o. 27/9; Urlev-S. 14/12 04; Ebeltoft-D. 2/12 08] Peter Nielsen Brandt; [11/8 1826 Sp. Ringkjøb.-R.; see der].

29. 23/2 1827 [p. Cap. Vemmelev-H. 19/3 23, o. 16/4] Hans Agerbek; [5/3 1830 Bredstrup; see Ø. Hæsinge-H.].

30. 12/5 1830, o. 8/7, Jacob Christian Formann; [24/8 1831 Skamstrup-F.; see Kundby].

31. 16/11 1831, o. Kbh. 18/1 32, Johan Henrik Rosenkilde; naaede overhovedet ikke til Thisted; [14/3 1832 V. Ulslev; see Ørsted-D.].

32. 15/6 1832 [p. Cap. Ø. Velling-H.-G. 2/6 28, o. 28/7] Marcus Raahauge; [29/12 1838 Tødse-E.; see Lading-F.-S.].

33. 4/7 1839 [p. Cap. Ousted-T. 15/8 37, o. 7/11] Johan Peter Holst; [4/2 1851 Ringkjøb.-R.; see der].

34. 13/4 1851, o. 4/6, Thomas Neergaard Wesenberg, f. Kbh. 4/8 18; F. Kgrd. Jacob Daniel W., siden Foged i Støvring m. fl. HH.; M. Anna Friis; St. Rand. 30; C. 3/11 40, l.; Alumn. p. Elers Coll.; Lærer i Kbh.; Inst. Skanderbg.; O. [17/11 1871 Lading-F.-S.; † 31/10 1884].

35. 6/2 1872 [Medhjelper hos Stiftsprovst Glahn i Aalbg. 31/5 61, o. 19/6] Marcus Andreas Dam, f. Aaker 15/3 35; F. Marc. Lud. D., Artillericpt.; M. Mette Marg. Koefoed; St. Hlh. 55; C. 18/1 61, h1.; ~ 5/6 63 Anna Ulrikke Thomsen, f. 1/8 38; F. Joh. Aug. T., Farver i St. Hedinge; M. Cathr. Magd. Grum; (75) 2 S., 2 D.; [7/6 1880 Rønnebæk-O.]

———————————

Noter:

(1) »den bekjendte Besættelseshistorie« = Her var paa dette Tidspunkt forefaldet nogle Tilfælde af en hysterisk Besættelse, hvilket han til at begynde med, da man søgte hans Raad, ansaa for betydningsløs og ikke agtede videre paa. Men først paa Aaret 1696 kom han til den Overbevisning, at der forelaa en virkelig Besættelse af Djævelen, og da Epidemien greb om sig, arbejdede han ud fra den lutherske Kirkes Anskuelser om saadanne Besættelser. Han er altsaa ikke Ophavsmand til Besættelsen, men hans delvis misforstaaede Iver samt en Del hermed følgende forskellige uheldige Forhold førte til, at han ved Højesteretsdom 1698 fradømtes sit Embede, fra hvilket han i Forvejen var suspenderet, og efter en Tid at have siddet i Fængsel forvistes han fra Kongens Riger og Lande. Under hans Suspension fungerede Magister Holger Schandorph som Sognepræst; han tog iøvrigt ogsaa aktivt Del i Besættelsen. (af P. L. Hald).
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1940. Thisted Kirke, s. 29-64, Tilsted Kirke, s. 362-368, Skinnerup Kirke, s. 369-378.
Hald, P. L.: Thisted Præsteembede til 1864. Historisk Årbog for Thisted amt 1955, s. 415-425.
Sørensen, H. Juul: Thisted residerende Kapellani og Skinnerup Sognekald. En Præsterække. Historisk Årbog for Thisted amt 1944, s. 61-90.
Wulff, D. H.: Bidrag til Thisted Skoles Historie. Kirkehistoriske Samlinger 4:2 (1891-93), s. 756-763.