Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 264. Flade og Draaby (Sønder-),

Nørre Herred paa Mors, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 89; L. S.; L. P. B. 568; M. Nr. 497; E. M.; M. S. III.; Lkm. 4/368; L. S. v. W.; Kbg. 1688.
———————————

1. (1537). Jens Pippendiufl el. -difel el. diuse el. dyvel (Pibedjævel); „en reformeret Munk af et besynderligt og selsomt Navn“; var først Papist og hellig Munk, siden bedre oplyst.

2. (1540). Anders Olufsen; see Etm.; [† c. 1552 el. 56; førte Klagemaal over Pgdn. i Draaby].

3. o. 1556. F. S. Oluf Andersen*; St. i Rostock 54; see Etm.; [† før 1610].

Helk I, s. 151 (»Morsianus«).

4. 1607. F. S. Niels Olufsen; St. i Kbh. (97); ~ Ane Hansdtr.; 2 ~ Etm.; [† 1608; blev formodentligt Formanden adjungeret 1607].

F-P s. 155 (»Nicolaus Olai Flade«); KS 5:2 (1903-05), s. 547 (note 9).

5. 1608. Laurits Eriksen, f. p. Mors; St. i Kbh. (02); ~ F. E.; 3 ~ Etm.; [† 1616].

KS 5:2 (1903-05), s. 547; F-P s. 182 (»Laurentius Erici Morsianus«).

6. 1616. Christopher Olufsen Sæbye, maaskee af Sæby; ~ F. E.; see Etm.; C. C. Flade i Søndbjerg-O.; S. C. Morsø i Understed-K.; [† 1658].

KlitVen s. 337.

7. 1658. F. S.? Claus Christophersen; St. Helsing. 48; [† el. forflyttet 1661].

KUM I, s. 212 (»Claudius Christophor.«).

8. 1661. Herman Rasmussen Keilgaard, f. Nykjøb. p. M.; St. Vibg. 53; ~ Anna Lauritsdtr.; 2 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; [† •/6 1688; deltog som Student i Kbhs. Forsvar].

KUM I, s. 243 (»Hermannus Erasmi Morsinus«); Sixhøj nr. 283.

9. 30/6 1688*, o. 15/11, Mads Mikkelsen Hassing, f. Hassing •/8 53; F. M. Madsen, Bde.; M. Kirsten Christensdtr.; St. Thisted 75; C. 20/4 78, n.; 1 ~ F. E., † 92; u. B.; 2 ~ Anna Poulsdtr.; [† 5/9 1704; fik 96 Draaby Kirketidende i Fæste].

KUM II, s. 60 (»Matthias Michaëlis Hassingus«).

10. 31/7 1704, o. 28/11 [Rtr. Nykjøb. p. M. 9/5 90] Falk Christensen Sylve, f. Slangerup 63; F. C. Tornsen, maaskee af Ry, Rdmd.; M. Johanne Simonsdtr.; St. Vibg. 83; C. 4/12 85, n.; (Frøslev-M. 1/6 04*); ~ (95) Cathrine Helmersdtr. Meyer, f. c. 11/2 59; (Sstr. t. Anna H. M. ~ S. C. Borch i Tyregod-V. og Faster t. Anne M. ~ J. B. Bilhardt i Ø. Nykirke-G.); 2 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; [† •/5 1707].

KUM II, s. 124 (»Falckius Christiani«); Sixhøj nr. 641; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Nørvang hrd. nr. 13; Nygaards sedler: Rektor, børn; Sundbo II, s. 111.

11. 30/5 1707, o. 9/12, Søren Henriksen Ammidsbøll*, f. Velling 2/5 82; F. H. Nielsen; M. Kirsten Lauritsdtr.; St. Fred. 01, Bacc. 02; C. 05, n.; Pr. 10/10 31; 1 ~ F. E., † 15/4 31; u. B.; 2 ~ Fredericia 11/7 32 Cathrine Nielsdtr. Erritsøe, † Klim 11/6 92; F. N. Iversen Erritsø; M. Hagar Cathrine Reimer af Fred. Mich. K. r. Cap.; 3 S., 3 D.; see T. J. Thygesen i Klim-T.-V.; [1751 afstoed Embedet til Etm.; † 21/2 1764; eiede Randrup; Hustrus Lgst. i Klim K.].

KUM II, s. 269, 273 (»Severinus Henrici Amsbølle/Ammisbøll«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Fredericia byfoged nr. 1315, 360; Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 362, 432; Nygaards sedler: Børn, afståelse; DanKir bd. 12, s. 147 (Klim kirke).

12. 3/4 1751**, o. 17/11, Thyge Jespersen Thygesen; [6/1 1774 Klim-T.-V.; see der].

13. 1/6 1774 [p. Cap. Nibe-V. 27/2 67, o. 8/4] Niels Johnsen Nysom, f. Aalbg. 7/7 38; F. J. Pedersen N., Guldsmed; M. Anna Jensdtr. Lind; St. Aalbg. 59; C. •/3 61; ~ Ferslev 28/11 65 Apollone Marie Damiansdtr. Hald af Nibe-V., f. 44, b. Veierslev 23/5 00; 1 D.; [† 18/4 1785].

Nygaards sedler: Vielse; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Thisted amt, Morsø Nørre hrd. nr. 43.

14. 25/11 1785 [Frøslev-M. 16/11 75] Poul Nielsen Fogh, f. Storring 18/9 30 (O. P.); F. N. Rasmussen F., Skræder i Aalbg.; M. Marie Poulsdtr.; St. Aalbg. 52; C. 16/12 55, n.; p. Cap. Aasted-S. 31/1 66, o. 21/3; Elling-T. 14/4 69; 1 ~ 14/6 63 Hippolyte Christiansdtr. Kjerulff af Sindal-A.; 2 S., 2 D.; 2 ~ Margrethe Elisabeth Møller, f. 44, † 13/11 70; u. B.; 3 ~ Anna Marie Rasmusdtr. Holm, f. 51, † 10/1 82, E. e. Christen Thomsen Erling, Skipper i Elling; u. B.; 4 ~ 5/3 84 Anna Kleistrup Thorbull af Nykjøb.-L.-E., † 11/4 07; u. B.; see G. M. Thorbull i Kobberup-F.; [† Nykjøb. p. M. 11/7 1791].

E. Brejls skifteuddr.: Hjørring byfoged nr. 184; Ålborg byfoged nr. 2854; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Thisted amt, Morsø Sønder hrd. nr. 49, 87; Morsø Nørre hrd. nr. 50.

15. 9/9 1791 [r. Cap. Thisted o.s.v. 22/9 86] Andreas Christian Revelius, f. 1/4 51; F. Henrik Relfsen (Revelsen), Haarskjærer i Vibg.; M. Anne Cathr. . . . ; St. Vibg. 70; C. 17/4 82, n.; Hør. Aalbg. 82; p. Cap. Aaby-B. 24/9 84, o. 6/10; ~ 26/10 92 Kirstine Høyer af Harring-S., † Nykjøb. 31; 1 S.; [# 25/10 1805; † Nykjøb. p. M. 8/5 16; som Hører i Aalborg paatog han sig at give fri Undervisning til den fattige Bondekarl Jeppe Schmidt fra Skjoldborg; denne blev senere en berømt Læge og Optiker; Han mindes fra sin Thisted-Tid som „en særdeles velbegavet Mand baade som Prædikant og Sanger. Man fortæller, at han for Alteret i Thisted kunde messe saa højt, at det kunde høres tydeligen ned paa Torvet“. Samme Meddeler kan imidlertid ogsaa fortælle, at da R. allerede 1805 tog sin Afsked, skyldtes det Svaghed som Følge af Drikfældighed, men føjer mildnende til: „Den særdeles Opmærksomhed, som han skænkede mig i min Barndom, gjør stedse hans Minde kjært for mig“. Efter Afskeden opholdt R. sig først nogle Aar i Præstegaarden i Flade og flyttede siden med sin Hustru til Nykøbing].

HiThi 1944, ca. s. 80; Sixhøj nr. 1334.

16. 28/3 1806, o. 4/6, Christian Carl Mejer; [15/3 1818 Rødby-R.; see der].

17. 2/12 1818, o. 21/4 19 [Skllrr. Lyngaa . .] F. Bdr. Hans Erik Saabye Mejer; [12/5 1826 Øsløs-V.-A.; see der].

18. 13/10 1826 [p. Cap. Sebber-A. 17/9 23, o. 19/11] Jacob Hansen Kjerulff; [1/5 1838 Ferslev-D.-V.; see der].

19. 25/9 1838, o. •/11 [Lærer v. Kbhs. Fattigsk. . .] Peter Andreas Lynge; [25/8 1854 Seierslev-E.-J.; see der].

20. 7/11 1854 [Miss. v. Julianehaab 22/3 43, o. 29/3, – 51; Hjelpep. i Blidstrup 28/11 52 – 1/10 54] Hans Frederik Iver Henrik Vesterboe af Gyrstinge-F., f. 21/12 13; St. Roesk. 32; C. 14/11 40, n.; ~ 29/3 43 Ida Vilhelmine Behrend, f. Kbh. 20/3 19, † •/12 69; F. Carl Vilh. B., Vexelmægler; M. Kirstine Meyer; 5 S., 3 D.; [# 26/2 1874; † Helsing. 1/1 78; han byggede 56 Stuehuset, forbedrede Udhusene og Gaardsrummet, anlagde Haven Syd, Nord og Vest om Pgden. og beplantede den med 7000 Træer. Mistede 7/9 64 ved Kuldseiling en haabefuld Søn paa 15 Aar, hvorover en ældre Søn blev sindssvag].

21. 5/5 1874 [Veiby-S. 11/1 70] Niels Benzon af Slag. St. Pet. K., f. 5/2 32; St. Slag. 50; C. 30/1 56, h2.; Cap. p. p. Gimlinge 7/10 58, o. 13/10; ~ 29/11 71 Emma Jensine Christine Lassen, f. Børglum Kl. 7/12 39, † 3/2 75; F. Christ. L., Forp. p. Christiansdal, Børglum S.; M. Cathr. Amal. Plesner; 2 S.; [# 17/12 1880; boer i Kbh.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1942. Flade Kirke, s. 983-991, Sønder-Draaby Kirke, s. 1006-1012.