Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 801. Møgeltønder (St. Nicolai K.),

Møgeltønder Herred, Ribe Amt og Stift.

M. S. III.; L. S.*; L. P. B. 581; K. 2/845; R. M. 17/5 1766 og 16/3 68; Lkm. 6/110; Kbg. 1660.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. c. 1534 [Ubjerg 30] Laurits Boesen (Bossen, Boethius), f. Aventoft; [† 1586. Klagede over, at Beboerne ei gave ham Tiende af et Stykke Markland, som de havde vundet ved Inddigning. De fik 4/12 58 kgl. Befaling, at give 2 Mk. Smør af hver Ko (Pont. Ann. 3/362); 10/9 1560: »Aabent Brev, at Hr. Lauritz, Sognepræst i Store Thønder, har klaget over, at hans Sognemænd ikke ville give ham Tiende efter Ordinansens Lydelse og ville tvinge ham til at dige og dæmme for Havets Indgang som andre Bønder, skjønt Præsterne ikke pleje at besværes med saadant Arbejde. Det bestemmes derfor, at Bønderne paa „Mærsket“ skulle give i Tiende 2 Pd. Smør for hver Malkeko de eje, og Bønderne paa „Gejstet“ hver tiende Kjærv og hvert tiende Høved, siden skal Tienden skiftes i 3 Parter mellem Præsten, Kirken og Kronen; endvidere skulle de give deres Sognepræst Offer og anden Rettighed efter Ordinansens Lydelse. Hr. Lauritz skal være fri for at dige og dæmme«; Eptph.].

KB bd. 2 (1556-60) s. 224, 448.

2. 1586 [Cap.*, o. 14/2 85] Lambert el. Laurits Thomsen Østerby, f. Østerby, Daler S.; (Bdr. t. Anders T. i Tønder); F. T. Boëthius, Herredsfoged i Daler; St. i Rostock 84; Pr.; ~ Møgeltønder 4/7 85 Elisabeth Furbötel; mindst 1 D.; [Blev brændt 23/3 1614. „Der fortælles, at han i sin Alders 4de Aar faldt i en dyb Brønd i Laden, hvorudi megen Vand var, og udi samme til hver Mand Forundring ved Guds besyndelige Forsorg udi 2 Dage blev opholden og endelig funden, da de vilde drage Vand, hvoraf den Slutning strax blev gjort, at dette var skeet enten til stor Lykke eller Ulykke for ham selv.
     Han Siges, at have været en meget velstuderet, retsindig og nidkjær Mand og i sit Levnet exemplarisk. Men hans Kone blev ham en Anledning til en forskrækkelig Foragrelse og et gruseligt Fald, som saaledes berettes: Hun var hengiven baade til Drukkenskab og Letfærdighed, og holdt til med Avlskarlen, og, da Manden derfor fra Tid til anden alvorligen formanede og straffede hende, blev hun saa forbittret og saa fjendsk mod ham, at hun tragtede efter, at berede ham en Ulykke, hvormed hun og truede ham. Efter adskillige forgjæves Forsøg fik hun ham endeligen en Aften, da han var kommen sildigen hjem fra et Gilde, overtalet og forført til, mod sin Sædvane at drikke formeget, hvorpaa hun lagde ham i Sengen til sin med hende selv avlede Datter, som derefter blev frugtsommelig, og, da man begyndte, at skumle derom, bortrømte til Norge. Denne skammelige Handling skal være bleven aabenbaret ved et Brev, som Datteren skrev fra Norge til sin Fader, men blev opsnappet og i Øvrighedens Hænder leveret; hvorpaa Præsten med sin Hustru bleve lagte i Fængsel paa Møgeltønderhuus, og han truet til, med Skrivelse at lokke Datteren tilbage med Forsikkring, at Sagen var stille, og hun Intet havde at befrygte. Hvorledes det gik med det i saa stor Skjændsel avlede Barn, vides ikke.
      Præsten mistede sit Liv paa Bakken ved Gallehuus. Hustruen og Datteren bleve halshuggede i Møgeltønder. Mærkeligt er det, om det skulde være sandt, hvad fortælles, at 2 Præster, hvis Navne og Sogne jeg ikke har kunnet udforske, som førte ham ud til Retterstedet, og hver fik en Foræring af ham, den Ene hans Kjep og den Anden en Citrone, begge inden Aaret gik om, for grove Forseelser skammeligen kom fra deres Kalde“ (R. M.). I Kirken findes afmalet en Bonde, Peder Henriksen, † 1592, 127 Aar gammel].

Helk I, s. 402; Hegelund I s. 167, 169, II s. 95.

3. 1614 [Rtr. Ribe 19/2 10] Mag. Jørgen Pedersen Hegelund af Ribe Dk. (F. blev Biskop i Ribe), f. 15/10 83; St. Lübeck t. Kbh. 04, i Rostock og Wittenberg 05; Mag. Wittenberg 22/9 07; Rtr. Kold. 28/1 08; Pr. (49); ~ 21/10 10 Marine Kjeldsdtr., f. Ribe c. 91, † 14/11 58; F. K. Jørgensen, Rdmd., Bgmstr.; 10 B.; see 2 Etm.; Peder J. H. i Stavning; [† 10/4 1653; brav og lærd; N. 234; hans Navn paa Kirkeklokken 1642; Lgst.].

Helk I, s. 245; Hegelund I s. 158, 399, 447, 448, 492, 538, 549, 553, 621, II s. 99; EM III, s. 474; KS 2:6 (1872-73), s. 656; DanKir bd. 21, s. 1326 (se nedenfor).

4. o. 26/4 1654. Bagge Pedersen Rhode, f. Ribe 26; F. P. Olufsen R.; M. Dorethe Baggesdtr.; St. Ribe 46, Leyden 50, Strassburg s. A.; ~ F. D. Anna Jørgensdtr. Hegelund; 2 S.; 2 ~ Etm.; [† 1659; havde fortidligt Omgang med sin Anna; de maatte begge gjøre offentlig Deprecation i Ribe].

KUM I, s. 197 (»Bago Petri Rhodius«).

5. o. 22/12 1659. Lauge Hansen Stauning af Stavning, f. 18/10 33; St. Ribe 55; Pr. 91; 1 ~ F. E., † 22/5 73; 2 D.; 2 ~ Ursula Pedersdtr. Vessel; F. P. V., Kbmd. i Tønder; mange B., hvoraf 3 S.; [† 17/2 1707; var en kjæk Officier, før han blev Student; deltog i Kbhvns. Forsvar 59; brav, begavet og munter; Portrait i Kirken].

KUM I, s. 258 (»Lago Iohannis Stauringius«); E. Brejls skifteuddr.: Ringkøbing byfoged nr. 179; E. Brejl: Stavning præster; DanKir bd. 21, s. 1324 (se nedenfor).

6. 8/3 1707 [Ø. Snede 9/1 92] Mag. Malte Jørgensen Junghans, f. Kold. c. 50; (Bdr. t. Bagge J. J. i Aaby-H.); F. J. J., Tolder; M. Thale Malthisdtr.; St. Kold. 69; Rtr. ss. 8/2 83; Rtr. Kold. 5/1 82; Mag. Kbh. 17/6 86; Fp. 89; Pr. i Nørvang Hrd. . . ; Pr. . . ; ~ Kolding 25/11 84 Ellen Nielsdtr. Frandsen af Sengeløse, f. 58, b. Engom 17/7 38; 3 S., 4 D.; [gik sund og veltilpas iseng, men fandtes † om Morgenen 16/11 1708; lærd; især stærk i de orientalske Sprog; besad et stort Bibl.; Biskop Muus i Ribe havde adskillige Disputer og Qvereller med ham; 1 S. og 1 D. bleve fordrukne og tiggede tilsidst].

KUM II, s. 15, 144 (»Malthesius Iunghans Georg. f.«); KoldStud s. 185-186; EM bd. V, s. 300 og IX, s. 354-355; Nygaards sedler: Rektor, Vielse, Børn i Kolding, Børn i Ø. Snede.

7. 18/5 1709. Johannes Henningsen, f. Tønder 22/3 74; F. Peter H., Rdmd.; St. Jena 92, Leipzig 94, Oxford 98, i Kbh. 09; C. Kbh. 09; 1 ~ Helene (Lene) Roost, d. Tønder 13/2 78, † 7/3 12; (Sstr. t. J. Roost i N. Løgum og Løgumkl., t. Ingeborg R. ~ B. Brodersen i Ballum og t. Johanna R. ~ F. C. Bruhn i Rinkenæs); F. Jacob R., Bgmstr. i Tønder; M. Ancke Lorenzen; 1 D.; 2 ~ Elisabeth . . . , f. Hamburg, der længe overlevede ham; 1 S., 1 D.; [† •/3 1730; simpel, ringe studeret og slette Gaver].

KUM II, s. 336 (»Iohannes Hennings, Holsatus«); Achelis I nr. 3873; Kbg. Tønder (1653-1726), opsl. 129 (1. hustrus dåb); Kbg. Møgeltønder (1660-1720), opsl. 139 (1. hustrus død).

8. 8/4 1730 [Vonsild-D. 29] Godske Eskilsen Møller el. Müller, f. Haderslev 18/12 99; F. E. Hansen, Møller; St. pr. Sommersted 17, Bacc. 18; C. 15/6 19, l.; St. i Jena 20, i Wittenberg 21; Hofmester p. Schackeborg; ~ Bjært 30/10 29 Cathrine Magdalene Johansdtr. Krahe af Bjært, d. 6/4 05, † Kold. 24/9 79; 2 S., 3 D.; see Otto D. M. i Sottrup; J. Bjørn i Viby; P. N. S. Kleist i Bjært; [† 19/1 1741; brav og lærd].

KUM II, s. 410, 414 (»Gotskius/Gotschius Eskelinus Müller/Møllerus«, 18 år gl.); Achelis I nr. 4811; Nygaards sedler: Vielse, hustrus dåb, enkens død.

9. 14/4 1741 [Daler 20/10 30] Bendix Meyer, f. Kbh. 5/10 05; F. Etrd. Hans M., Toldinsp.; St. pr. 24; C. 17/11 27, h.; ~ Anna Sophie Johansdtr. Clausen (Claudi, Claudius) af Emmerlev, f. 12/6 16, † her 11/11 67; u. B.; [† 30/5 1742; Lgst.].

KUM II, s. 464 (»Benedictus Mejer v. Hitcher/Hitscher«, 19 år gl.); PT 11:4 (1943), s. 193; DanKir bd. 21, s. 1328 (se nedenfor).

10. 29/9 1742 [Cap.** Emmerlev, o. 17/8 42**] Christopher Johansen Schultz; [22/10 1756 Roesk. Dk.; see der].

11. 12/11 1756 [Daler 20/7 53, o. 5/9] Vilhad Christian Jørgensen Zoëga af Vilstrup, f. 15/8 21; St. Pløen til Jena 40; C. i Haderslev 24/10 46; St. i Kbh. 53; C. Kbh. 16/7 53, n.; Pr. 58; 1 ~ 24/10 54 Henriette Emilie Ottosdtr. Clausen, f. Trøiborg c. 35, † her 7/12 63, E. e. Hans Lange i Halk; F. Cclrd. O. Fred. Cl., Overinsp. p. Schackenborg og Trøiborg; 4 S., 1 D.; 2 ~ 1/2 65 Ingeborg Jacobsdtr. Rosenkilde, f. Holbæk 30/9 25, † Varde 2/2 1800; (Sstr. t. Anna Margrethe J. R. ~ N. S. Elkjær i Hatting); F. J. R., Org. i Holbæk; 2 D.; see Etm.; [† 23/6 1790; Lgst].

Achelis I nr. 5629; KUM III, s. 127 (»Wilhadus Christianus Zoëga, Wilstrupa-Holsatus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Voer hrd. nr. 69; PT 1988, s. 53, 56-57; DanKir bd. 21, s. 1328 (se nedenfor).

12. 29/8 1788**, o. 16/9, F. S. Hans Vilhelm Zoëga, f. 29/11 61; St. Kiel 80, i Kbh. 83; C. 29/6 84, h.; ~ c. 90 (sit næstsødskendebarn) Ingeborg Christiane Hansen, f. Søndergd., Emmerlev S., d. 5/5 71, † Tønder 24/6 02; F. Nicolay H., Godseier; M. Ingeborg Pedersdtr.; 1 S., 2 D.; [† 23/1 1797].

Achelis II nr. 7051a; PT 1988, s. 57, 59-60.

13. 18/3 1797 [Ballum 1/11 65, o. 1/3 66] Peter Cramer*, f. i St. Johs. S. p. Før 16/11 37; F. Peter C., siden Hovedpræst v. Slesvigs Dk.; M. Dorothea Mathiesen; St. Slesvig til Gøttingen 59; St. i Kbh. pr. 61; C. 16/3 63, n.; Pr. 91; R. m. Apr. 16/3 13; ~ 22/9 69 Gynche Helene Jessen fra Chr. Albrechts Koog; F. Bonde; u. B.; [† 22/6 1822; „Besad en lys Forstand og en levende Indbildningskraft. Hans hyppige Omgang med Mennesker havde beriget ham med en sjelden Menneskekundskab. Han var en heldig Fredsstifter, en virksom Forretningsmand, som med mandig Udholdenhed forfulgte sit foresatte Maal“ (Thaarups Necrol. S. 111)].

Achelis II nr. 6313.

14. 6/12 1822 [Aale-T. 30/9 18] Hans Kruse Winding; Pr. 28/1 29; [15/6 1832 Gundslev; see der].

15. 29/8 1832 [Ballum 17/9 30] Peter Severin Fønss; [9/3 1845 Grundfør-S.; see der].

16. 1/5 1845. Hans Christian Sonne; [19/4 1864 Thisted-T.; see der].

(30/6 – 27/11 1864. A. L. Bruun; see Vium-S.-A.).;

18. 1/4 1865 [Ballum 27/1 1854, o. 24/2] Johan Laurits Sandal Bohr, tillige c. Sp. i Daler 5/4 67, f. Nakskov 10/7 15; F. Peter Georg B., dengang Adj. ss., sidst Rtr. i Rønne og t. Prof.; M. Birgitte Steenberg Sandal af Udby-Ø.; St. Rønne 32; C. 21/1 40, *l.; c. Adj. Horsens 1/5 41; Adj. ss. 30/10 46; Folkethingsmd. (Skanderborg Amt) 4/8 52, 26/2 53 og 27/5 53; Pr. Lø-Møgeltønder 3/9 59; O.; [† 30/8 1876 ved et Missionsmøde i Møgeltønder].

19. 1876 [Medolden 73] Lic. theol. Hans Schlaikjer Prahl, f. Ø. Løgum 45; [1890 Igen; Gl. Haderslev 1893-1919].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie (kirkelig geografi) 1849-1949. Bd. 1–9, København 1951-1974. Bd. 9B (Ribe stift), s. 1158-69.
Danmarks Kirker, Bd. 21 Tønder amt, udg. af Nationalmuseet 1957. Møgeltønder Kirke, s. 1295-1335.