Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1234. Udbyneder og Kastbjerg,

Gjerlev Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

K. 4/215; P. 11; M. S. III.; Aarh. M. Lkm. 5/524; Kbg. 1731.
———————————

1. 15 . . Andreas . . . (gamle Hr. A.).

2. 15 . . Niels Jensen.

3. (1584). Morten Madsen.

4. 1575**. Andreas Sørensen* (unge Hr. A.); Sønnen Søren Andersen Ubinæus blev Rtr. i Christiania; [† 1629 (23?)].

Sixhøj nr. 42.

4b. c. 1598*. Morten Jensen; maaskee St. i Kbh. 94; skal være udnævnt til Sognepræst 1598 (et Skrift tilegnet bl.a. »D. Martino Joanni, ecclesiæ Wdebynedrensis præconi«).

F-P s. 136 (»Martinus Johannis«); PT 1:5 (1884), s. 233; EM bd. 1, s. 84.

5. 1629 (23?). Villads Nielsen* af Holstebro-M., f. 23/10 el. 21/10 07; St. Holstebro 27; Pr. (45), 16/10 46; 1 ~ Karen Nielsdtr.; 2 ~ 57 Mette Christophersdtr. Helsing af Holbæk-U., f. 37, † 16; 11 B.; see Etm.; [† 24/4 1681; da han skal have været Præst i 56 Aar, er han maaskee bleven adjungeret Sp. 23 og virkelig 29; hans udførlige Forklaringer af Catechismens Parter i 6 særskilte Bøger hørte til de meest afholdte danske Opbyggelsesskrifter i det 17de Aarhundrede (H. d. Khist 1/387); gav (5/4 52) 200 Rdlr. til fattige Disciple i Aarh. Sk.; W. 2/121 og 3/564; N. 429; Eptph. i Kastbjerg K.; Pg. br. 75].

KUM I, s. 86 (»Vilhadus Nicolai Holstpontanus«); P-Aarh. f. 2b, opsl. 5; f. 34b, opsl. 37.

6. 11/6 1681, o. 14/10, Bendix Johansen Kop, f. c. 54; F. J. K., Rdmd. i Randers; M. Margrethe Henriksdtr.; St. Rand. 74; ~ F. D. Mette Villadsdtr., som overlevede ham; see Villads B. K. i Assens-Kl.; B. C. Drachart i Ulvborg-R.; [† 22/2 1716].

KUM II, s. 48 (»Benedictus Iohannis Copius«); E. Brejls skifteuddr.: Randers byfoged nr. 152 og 223.

7. 20/4 1716 [1 r. Cap. t. Rand. St. Mortens K. 22/12 13, o. 14/1 14] Peter Christian Piper, f. Rand. 26/2 89; (Bdr. t. Mette Marie P. ~ H. C. Hensmann i Ø. Tørslev); F. Johan Peter Christiansen Piper, Hospforst. i Rand., siden Fyrforv. for Skagen og Anholt (Bdr. t. Frederik C. P. t. Randers Hosp. og t. Anne Margrethe C. P. ~ J. J. Ryegaard i Støvring-M., Farbdr. t. Helene S. Guldager ~ R. P. Storm i Mørke-H.); M. Karen (Cathrine) Pedersdtr. Wendel (Sstr. t. Mette P. W. ~ H. D. Mossin i Rand., Moster t. J. J. Thorson i Nors-T. og t. H. Ottesen i Ledøie-S.); St. Rand. 10; C. 24/1 13, l.; 1 ~ Rand. 25/9 14 Alexandrine Kiefer fra Sverige, † 23; 2 ~ Udbyneder 7/1 27 Johanne Nielsdtr. Kellermann af Rand. St. Mortens K. 1 r. Cap., † Kbh. 1747; B.; [dømt fra Kald og Embede for uchristelige Gjerninger ved et extraord. Landemøde 26/1 1729, hvilken Dom blev confirmeret af Høiesteret 31. Da han blev indsat, gik Sp. L. Lassen i Rand. ud fra de Ord; „Her er en liden Dreng“ o.s.v. (Joh. 6, 9), hvorover P. moqverede sig, da han var liden af Statur. Hans Forhold var urimeligt tilforn, og langt værre blev det, da han kom hertil; han satte sig i stor Vidtløftighed, og, da han ikke kunde betale sin Gjæld, blev der i Aalbg. gjort Arrest paa hans Person; slap dog nogenledes derud af igjen; men derefter kom han i en vidtløftig Proces med Otto Marsviin til Trudsholm, hvorudover han blev mere og mere forvildet og urimelig og begik mange Forseelser. Da hans første Hustru var død, besvangrede han sin Huusholderske og blev derefter suspenderet. Han ægtede hende og fik kgl. Dispensation, at blive ved Kaldet. Siden blev hans Urimelighed saa stor, at han syntes, ei fuldkomment at være ved sin Forstand, og, da Man frygtede for, at han skulde gjøre Andre Skade, blev der igjen lagt Arrest paa hans Person i Huset. Efter sin Afsættelse drog han med Hustru og Børn til Kbh., hvor han saa andægtig anstillede sig; at mange fornemme Folk havde Medlidenhed med ham, ja endogsaa store Mænds Fruer besøgte hans Kone i Barselseng og var ham behjelpelig, at han havde det, som han vel kunde leve af; men, som han ei kunde skjule Skalken(1) og igjen begik mange Enormiteter, blev der tilsidst igjen gjort Arrest paa hans Person, da han endelig efter kgl. Befaling blev som Arrestant ført til Christiansø, at forvares der hans Livstid, hvor han og døde (Lkm.); † p. Christiansø 17/9 49].

KUM II, s. 350 (»Petrus Iohannis Pipper«, 21 år gl.); KS 5:1 (1901-03), s. 749 (Slægten Piper); 5:4 (1907-09), s. 196 (se nedenfor); R. Rostrup: Bidrag til futesoga for Nordhordland og Voss, Genealogen 2/2006, s. 36-37; PT 9:2 (1929), s. 187.

8. 1/6 1731, o. 27/7, Mag. Niels Nielsen Secher, d. Aarh. 28/2 04; F. N. Mikkelsen Sicher el. Sicker, en riig Kbmd.; St. pr. 23, Bacc. 24; C. 17/10 26, n.; ~ Johanne Margrethe Pedersdtr. Anchersen af Karlby-V., f. 06, † paa Sødringholm, b. 7/6 15; 5 S., 2 D.; (see Ole A. S. i Søften-F.); [† Rand. 12/5 1768; Eier af Sødringholm og af 150,000 Rdlr., saa han nok af alle Præster var den rigeste; „Sognepræsten Hr. Secher prædikede det bedste af ham kunde forforventes og talede Intet mod Sandheden“. (Biskop Hygoms Dom; see J. H. 3/380); Eptph. i Sødring K.].

KUM II, s. 451, 459 (»Nicolaus Sicher«, 19 år gl.); E. Brejls Skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers Amt, Gjerlev hrd. nr. 3.

9. 22/7 1768 [p. Cap.* 26/8 63] Jacob Nielsen Frausing, d. Ørum 2/10 35; F. N. F., Kromd.; M. Mette Bloch; St. Vibg. 56; C. 22/9 61, n.; ~ Kirstine Marie Jacobsdtr. Timmermann af Hobro-S., f. 49, † 09; [† 29/5 1792].

KUM III, s. 160 (»Iacobus Frausing«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 1229.

10. 27/7 1792 [Blære-E. 3/7 81**] Peter Timmermann af Hobro-S., f. 52; St. Rand. 67; C. 28/12 71, h.; p. Cap. Hobro-S. 2/7 77, o. 23/7; Glenstrup 15/9 79; 1 ~ 11/4 84 Mette Marie Albertsdtr. Sadolin af Blære-E., f. c. 56, † 27/3 85; 1 D.; 2 ~ 12/10 87 F. Sstr. Karen Sohie Sadolin; i Blære 1 S.; [† 1808].

11. 29/4 1808, o. 17/6, Jacob Bie*, f. 27/6 76; F. J. Jacobsen B., Bkdmr. i Nørager ved Rand.; M. Christiane Larsdtr. Borup; St. Vibg. 96; C. 16/1 00, h.; R.* 20/9 58; ~ Rand. 3/11 08 Anna Kirstine Welling, f. Rand. 21/5 87, † 2/5 58; F. Rasmus W., Kbmd. og Stadshauptmd.; M. Else Cathrine Bay; 6 S., 3 D.; see Etm.; [# 19/11 1858; † 22/2 62].

Sixhøj nr. 1521.

12. 14/2 1859 [Lime 1/9 50] Ernst Adalbert (Alberth) le Sage de Fontenay, f. Hillerød 9/9 13; (Bdr. t. Susanne M. l. S. de F. ~ M. H. L. Dahlerup i Ballerup-M.); F. Kmrd. Caspar Fred. le S. de F., Consumtionsinsp.; M. Karen Margrethe Hansen; St. Fdbg. 32; C. 7/5 38, l.; p. Cap. her 16/10 40, o. 23/11; ~ 11/1 43 F. D. Anna Dorthea Sophie Bie, f. 11/4 14, † 31/3 73; 1 S., 1 D.; [# 21/12 1874; fik fra Beboerne i K. et Maleri, forestillende K. By. See D. T. 75/321; † Hobro 28/9 78].

Elvius s. 547.

13. 5/3 1875. Peter Joseph Mazanti; see V. Tørslev-S.

———————————

Noter:

(1) Skalk = slet, ondsindet ell. troløs, upaalidelig, lumsk person; skurk; slyngel; afskum; bedrager.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Jantzen, A.: Om Nogle Medlemmer af Slægten „Piper“ i ældre Tid. Kirkehistoriske Samlinger 5:1 (1901-03), s. 733-755. (s. 747-755: Om Peter Christian Piper og hans sødskende).
Rørdam, H. F.: En Tragedie fra Pietismens Tid. Kirkehistoriske Samlinger 5:4 (1907-09), s. 178-196. (Om Peter Christian Pipers liv og levnet).