Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1135. Søby (Kirke-) og fra 9/1 1555 Turup,

Baag Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

J. M. 336; M. S. 1-a/88; Bl. f. G. 2/1 308; L. S.*; L. P. B. 272; B. M. 307; Lkm. 2/400; Kbg. 1696.
Anm. I Turup nævnes før Foreningen: Anders.
———————————

1. 15 . . Hans Hansen; i 35 Aar.

2. (1555). Hans Knudsen Alsing, f. i Vends Herred 30; ~ Kirstine Christensdtr. Schytte af Assens; 9 B.; [(1589) „graa; forligis ilde met Hustruen. War pastor till begge Sogner, men trellede saa meget, at hand forglempte sine studia. Nu haffuer hand alene Thuurop oc boer met sin Hustrue oc 9 Børn udj Asznes. Ganske arm oc elendig. Er fordelt (forfulgt med Lov og Ret til Thinge) thit oc offte; tegger; 1 gammel Kap.(1). Mele god noch, oc non male docet(2); stønner noget“; (1591) „Jan. 21. bleff Hr. Hans her forligt i Othense met Hr. Søren. Effterdj Hr. H. er fordelt, skal han stande fra Sognet oc ingen Theniste gøre; oc Hr. S. skal giffue hannem aarligen Smør 1 Fdg., Byg 6 Ort, Rug 3 Ort, Lamb 2, Gris, for 1 Las Hø oc Offert oc anden vuiße (uvis) Renthe 2 Dr. oc 2 Las Halm. Gik oc tegget siden“ (J. M. l. c.)].

3. 1589 [p. Cap.* 85] Søren Hansen Hindsholm* af Mesinge, f. 53; St. 77; p. Cap. Mesinge . . ; tillige Turup 21/1 91; 1 ~ Abel Pedersdtr., E. e. Mathias . . . , p. Cap. her, og † 9/5 98; 1 B.; 2 ~ Anna Simonsdtr. af Dreslette; [† 1641; „valde vocalis(3), en sterk Tenor, clamans, parum aut nihil docens“(4) (J. M. l. c.). Der fortælles, at Carsten Rosenkrantz engang (31) var bleven saa vred paa ham, at han, da Præsten gik af Prædikestolen op til Alteret, traadte efter ham med draget Sværd, for at gjøre det af med ham, hvori han dog forhindredes af sin egen Frue].

FS nr. 722 (»Severinus Johannis Hintzholm«); Strøm 3, s. 58.

4. 1641 [p. Cap.* 36] Christopher Nielsen Sadelmager (Zadelmager), vistnok f. Dalum; vist St. 31; [† 28/9 1658; Lgst.].

KUM I, s. 106 (»Christophorus Nicolaj Leostadius«).

5. 1658 [p. Cap. Sønderby-H., o. 8/3 46] Anders Bertelsen af Ørsted i F., f. 20; St. Slag. 43; ~ Kirstine Mikkelsdtr. Arctander af Gjelsted-R.; 1 D.; see Etm.; [† 1691].

KUM I, s. 178 (»Andreas Bartholi«); KS 3:5 (1884-86), s. 135 (»Andreas Bartholini«, 26 år gl.).

6. 14/12 1689**. Jens Tønnesen Rosenberg, f. Nybg.; F. T. Madsen R., Bgmstr.; M. Christine Jensdtr. Rosenberg (Sstr. t. Mads J. R. i Viby, t. Anna J. R. ~ P. Carstensen t. Od. St. Hans K. og t. Pernille J. R. ~ N. N. Bang i Guldbjerg-S.); St. Nybg. 86; ~ 8/10 90 F. D. Kirsten Andersdtr.; 2 ~ Avlskarlen, som blev Hestegilder eller Rakker, hvorfor hun blev kaldet „Kirsten Rakkers“; endte sine Dage i yderlig Armod og Foragt; mindst 1 B.; [† 1696, da han stod færdig, at ville reise ud; Opreisning 31/3 91].

KUM II, s. 148 (»Ioannes Antonii«); SL II, s. 276; Strøm 3, s. 87; PT 1:4 (1883), s. 260, 263.

7. 6/6 1696, o. 21/6 (i Taasinge Slotskirke), Poul Jørgensen Bang, f. Assens 67; F. J. Poulsen B., Rdmd.; M. Anna Bertelsdtr.; St. Od. 87; 1 ~ 14/5 97 Anna Kirstine Gertsdtr. Poelmann fra Flenstofte, Dreslette Sogn, f. c. 70, † 3/4 10; 2 S., 1 D.; 2 ~ 10/10 11 Karen Bertelsdtr. af Assens-Kj.; u. B.; 2 ~ Joachim Salomon Grubbe, Rdmd. i Od., og † Od. 65; see Etm.; [† 13/7 1717].

KUM II, s. 153 (»Paulus Georgii Asniensis«).

8. 4/8 1717, o. 25/9, Hans Jacobsen, f. Faabg. 24/6 89; (Bdr. t. Anna Sophie J. ~ J. M. Faber i Gislev-E., t. C. Jacobsen i Søllinge-H., t. D. J. Achton i Vigersted-K. og t. H. J. Achton i Hyllested-V.); F. J. Jørgensen af Søllinge-H., Bgmstr.; M. Karen Henningsdtr. Achthonia („Karen Borgmesters“) af N. Broby; St. Nybg. 06; C. 4/7 12, l.; Pr. 39; ~ 20/7 18 F. D. Anna Marie Poulsdtr. Bang, b. 4/4 58; 3 S., 7 D.; see Etm.; P. P. Lundager i Hee; T. H. Amager, C. P. Høeg og C. J. Strøyberg, alle i S. Broby; B. H. Wederkinch i Koldby; [† 11/12 1749].

KUM II, s. 315 (»Iohannes Iacobi«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 36; Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 81.

9. 7/3 1749** , o. 28/3, F. S. Mogens Hansen Lacoppidan, f. 26/10 19; St. Od. 37; St. Od. 37, Bacc. 38; C. 27/11 41, l.; Pr. 75; ~ Kbh. 53 Johanne Dorothea Hansdtr. Ravn; F. H. R. i Karleby (Herredskirke) p. Lolld.; M. Catharine Sophie v. Bippen; 4 S., 4 D.; see Etm.; [# 17/5 1793; † 20/7 s. A.].

KUM II, s. 582, 589 (»Magnus Lacoppidanus«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 112, 136.

10. 12/7 1793, o. 28/8, Christian Frederik Hempel, f. Faabg. 22/9 67; F. Chr. H., Chir. og Postmstr.; M. Sophie Erreboe; St. Od. 86; C. 2/11 90, h.; 20/7 93 F. D. Cathrine Bolette Lacoppidan, f. 13/11 69, levede i Od. 37; 2 S., 4 D.; 2 ~ 09 Hans Larsen Pedersen, Christianslyst, Harrendrup S.; [† 18/3 1806].

11. 25/4 1806, o. 30/5, Gomme Jacob Brandt; [19/5 1809 Gamtofte; see der].

12. 4/8 1809, o. 1/9, Niels Schaldemose; [17/6 1837 Ondløse-S.; see der].

13. 22/8 1837, o. 7/12, F. S. Mathias Christian Schaldemose; [26/8 1859 Assens-Kj.; see der].

14. 31/10 1859 [Cat. Præstø 31/12 50, o. 5/2 51] Oluf Christian Thoring Flagstad, f. Kbh. 23/7 14; F. Magnus F., Copiist i Rentekammeret, siden Assistent ved Nationalbanken; M. Charlotte Ane Marie Thoring; St. Kbh. 31; C. 11/7 37, h.; Institutbest. i Nykjøb. i Sjælld. 43; 1 ~ 4/11 43 Frederikke Christiane v. Mehren, f. 8/10 12, † 30/1 54; F. Fred. v. M., Kbmd. i Helsing.; M. Fred. Christiane Sprunck; 3 S., 1 D.; 2 ~ 18/8 55 Johanne Kirstine Jensen, f. 27/1 36; F. Joh. J., Skomager i Nykjøb. p. F.; M. Johanne Ulrikke Stephensen; (68) 5 S., 3 D.; [# 16/6 1876; værdifuld Gave 29/7 s. A.; boer i Kbh.].

15. 7/9 1876 [Skarrild-A. 29/5 73] Theodor Demetrius Ferdinand Mathiesen af Høiby, f. Rye 12/12 35; St. Roesk. 54; C. 25/6 63, h1.; Huslærer 63—68; meldte sig frivilligt som Soldat 64, men kasseredes nogle Maaneder efter paa Grund af Sygdom; reiste i Italien og Sveits for at studere reformerte og catholske Kirkeforhold; o. Cat. Rudkjøb. 25/7 69, o. 3/9; ~ Kbh. Vartov K. 12/11 69 Louise Margrethe Møller, f. Kbh. 12/5 51, † Frederiksberg 29/11 1911; F. Jstrd. Hans Peter Koefoed M., Foged i Vends H. og Bfgd. i Middelf.; M. Juliane Marie Bruun; 1 S., 2 D.; [1/2 1883 Haraldsted-A.; # 17/12 96].

Elvius s. 177-178; G-HF I, s. 318; J. Sulkjær: Arnborg Sogn i Hammerum Herred. udg. 1939, s. 142-143.
———————————

Noter:

(1) »1 gammel Kap.« = muligvis af tysk kapornen, kaput, d.v.s. en der er gaaet fallit.
(2) »non male docet« = han prædiker ikke saa daarligt.
(3) »valde vocalis« = meget klangfuld Stemme.
(4) »clamans, parum aut nihil docens« = raaber, lidet eller slet ikke belærende.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.