Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 310. Gjentofte samt fra 4/3 1682 til 27/10 1758 K. Lyngby,

Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/61; L. P. B. 66; K. N. 153; Lkm. 1/32; M. 32; Danske Kirker o.s.v. 1/14;
Kbg. Gjentofte 1651, K. Lyngby 1641.
Anm. I endeel Aar have vistnok Capellanerne til Kbh. Hel. G. K. tillige været Sognepræster her. Capel i Ordrup indv. 23/7 1876.
———————————

1. 15 . . Rasmus Andersen.

2. 15 . . Oluf Nielsen.

3. 15 . . Niels Nielsen.

4. 15 . . Hans Pedersen.

5. (1580). Henrik . . . , tillige r. Cap t. Kbh. Hel. G. K.; [afsat el. suspenderet 83, fordi han havde straffet en liderlig Kvinde, som var en fornem Herres Hore („vilde hun leve et saadant Levnet, som hidtil, kunde hun ligesaa godt gaae til Skrifte hos en Træklods“].

6. (1584). Rasmus Nielsen.

KS 2:4 (1867-68), s. 405.

7. (159 . ). Jacob . . . ; begjærede 97 som emeritus(?) for Guds Skyld Hjælp i den dyre Tid.

8. (1608. 10). Niels Olufsen; [b. 24/8 1621].

KS 2:5 (1869-71), s. 150; 3:4 (1882-84) s. 836.

8b. i. 4/11 1621 [r. Cap. Slangerup-U., o. 26/9 1619] Hans Pedersen Svenborg; St. Od. 14; [fmtl. † c. 1637].

KUM I, s. 17 (»Iohannes Petri Svenburgensis«); KS 3:4 (1882-84) s. 836; PT 8:6 (1927), s. 186.

9. 1637 [Kbh. Vartov K. (gamle), o. 1/8 21] Jens Sandersen (Alexandersen, Plov); St. Hlh. 16; ~ (45) Anna Sørensdtr., † 12/12 50; 1 S., 1 D.; [b. 8/6 1651; W. 2/311; Lgst.].

KUM I, s. 26 (»Ianus Alexandri«); PT 8:6 (1927), s. 187; Kopskatten 1645, opsl. 7 (en datter over 15 år); Hlh., s. 16; DanKir bd. 3, s. 402 (se nedenfor).

10. 1651 [P. i Grytlingbo p. Gotland c. 40] Jørgen Iversen Nestved, f. c. 13; St. Roesk. 35; ~ Kbh. Frue K. 40 Kirsten Clemensdtr.; 2 ~ Etm.; [† 1657; Lgst.].

KUM I, s. 125 (»Georgius Ivarj Nestvedensis«); DanKir bd. 3, s. 403 (se nedenfor).

11. 16/7 1657. Rasmus Olufsen (Kjøbenhavn), f. c. 26; St. Kbh. 47; ~ 58 F. E.; 3 ~ C. Pedersen i Brøndshøi-R.; [† 1672; Lgst.].

KUM I, s. 205 (»Erasmus Olai Hauniensis«); DanKir bd. 3, s. 403 (se nedenfor).
(7/11 1670*. P. P. Galschjøtt; see Sæby r. Cap.).

12. i. 2 Adv. (8/12) 1672. Mag. Frederik Clausen Plum, f. Kbh. 12/8 43; F. C. P., Prof. jur.; M. Kirstine Cortsdtr.; St. Kbh. 63; udenlands 66-69; Mag. Kbh. 12/5 75; tillige K. Lyngby 4/3 82; ~ Gjentofte 13/11 79 Sophie Olsdtr., d. Kbh. Frue K 18/7 62, † 26/7 89; (Sstr. t. E. O. Sletting i Besser-O.); F. O. Lauritsen, Brygger i Kbh.; M. Lene Andersdtr.; 2 S., 4 D.; see M. J. Fastrup i Skibby; (C. C. Plum i Korsør-T.); [† Trin. (23/5) 1728, b. Kbh. Frue K.; Strid med den reform. Præst Kyhn, som vilde gjøre Indgreb i hans Menighed; Mindetavle i Steen].

KUM I, s. 316 (»Fridericus Clavdij Plumius«); Helk II, s. 214; PT 1982, s. 83-84 (Sletting); DanKir bd. 3, s. 402 (se nedenfor).

13. 31/1 1727**. Christian Siegfred Mangor, f. 1/7 01; St. Kbh. 21, Bacc. 22; C. 4/4 24; 1 ~ Elisabeth Saur, † 4/2 34; u. B.; 2 ~ 6/7 35 Anna Gjertrud Christiansdtr. Wienecken, f. Kbh. 15, † 79; F. C. W., kgl. Møntmstr.; M. Margrethe Elisabeth Kling; 12 B.; see L. Hasse t. Fred. Mich. K.-E.; [† 14/8 1758; mindedes længe med Tak, fordi han lod sig nøie med 3 mk. pr. 1 Td. Htkn. i Tiende istedetfor at tage Tiende i Kjærven (D. Kirker o.s.v. 1/15); hans Levemaade var saa, at han ikke kunde være uden en Capellan (Lkm. l. c.)].

KUM II, s. 436, 442 (»Christianus Sigfrid Mangor«, 20 år gl.).

14. 27/10 1758 [K. Lyngby 18/8 s. A.] Andreas Benjamin Poulsen; [7/3 1762 Frederiksborg-H.-H.; see der].

15. 16/3 el. 16/4 1762 [P. t. Tugt- o.s.v. Huset p. Chrhvn. 15/9 58, o. 27/10] Mag. Johannes Eriksen Siverud, f. Aas, Aggershuus St., 20/6 23; F. Erik Nielsen S., M. Johanne Jacobsdtr.; St. Christiania 50; C. 22/2 53, n.; Mag. Kbh. 27/9 68; ~ 59 Margrethe Maria Jensdtr. Aalborg, † Lisehøj, Skamstrup S., 12/3 06; F. J. Aa., Pr. og P. i Rakkestad i Borgsyssel (Østfold); 2 S., 1 D.; [† 21/1 1783; anvendte stor Bekostning paa den Lod, han fik, med at sætte dobbelte Steendiger om hele sin Mark og levende Gjærder, hvori ere 20,000 Planter (Pont. Atl. 6/10); W. 2/384 og 3/716; N. 557; Mindetavle i Steen].

KUM III, s. 102, 285 (»Iohannes Syverud/Siverud«, 27 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Tuse hrd. nr. 106; DanKir bd. 3, s. 402 (se nedenfor).

16. 19/2 1783 [Hillerslev-K. 10/6 73] Hans Jørgen Christian Høegh, f. Hors. 30/4 38; F. Jørgen H., Kbmd., siden Bedemd.; M. Helene Dorothea Ovesdtr. Guldberg af Hvirring-H.-T.; (altsaa Broder til Statsminister Ove Høegh-Guldberg); St. Hors. 56; C. 60, h.; p. Cap. Skorup-T. 3/9 64, o. Vibg. 7/11; Sp. Andsager 2/6 69; Pr. . . ; ~ 18/10 69 Dorothea Cathrine Nyland, f. Hors. 1/12 41, † 25/9 07; F. Hans N., Rdmd.; M. Ellen Cathrine Hatting; 1 S., 2 D.; see Etm.; [† 10/12 1805; bekjendt af sit Prisskrift om Landbruget; „ypperlig som Lærer, Landmand, Huusfader“ (Fallesen: Theol. Magazin 7/134); N. 278; Kirkegaardsmonument].

DanKir bd. 3, s. 404 (se nedenfor).

17. 28/2 1806, o. 11/4, F. S. Jørgen Høegh, f. Hillerslev 28/4 81; St. pr. 90; C. 13/7 04, l.; ~ 06 Marie Kirstine Caroline Elisabeth Møller, f. p. Høiriis, † 9/1 52; F. Caspar M., Herredsfoged og Landvæsenscomm. i Hammerum H.; 2 S., 3 D.; see Caspar M. F. H. i Hurup; A. F. Leunbach i Elmelunde; [† 14/4 1852].

18. 18/6 1852 [Søllerød 20/5 36] Boie Frederik Outzon Boisen* af Vesterborg-B. (F. Biskop over Lolld.-Falsters Stift), f. 20/10 93; St. Nykjøb. 13; C. 21/4 17, l.; Vicepast. i Vesterborg-B. og Lærer v. Vesterborg Sem. 30/10 18, o. 16/11; Sp. Saxkjøbing 14/9 25; Pr. 8/4 29; Medlem af Ritualcomm. 36; Pr. her 29/5 40; Amtsraadsmedlem 42; R.* 28/6 42; D.-M. 12/1 64; R. (3 Kl. Nr. 9) 26/5 67; ~ 16/4 19 Christiane Hansine Møller, f. 26/10 95; F. Godsinsp. p. Lolld.; u. B.; [Afskediget efter Ansøgning uden Pension 2/7 1872; † Frederiksberg 13/5 76; byggede 1864 et Børneasyl, hvortil han skjænkede 10,000 Rdlr. Jubilæum 30/10 68. Smuk Høitidelighed. Telegram fra Kongen med Udnævnelse til Commandeur af Db. Overraktes en af Sognets Beboere sammenskudt Sum, 700 Rd., hvis Renter skulle anvendes til trængende Confirmanter („Provst Boisens Jubellegat“). Fra Præsterne en pragtfuldt indbunden Bibel som Mindegave; fra Skolelærerne et Album med samtlige Skolelæreres Portraiter samt en Viinkande (Berlingske Tid. 68/255)].

19. 28/10 1872 [Følleslev-S. 18/11 71] Harald Peter Ipsen; † 27/5 1876. Samlede ligesom i Citadellet (see der) en talrig Menighed om sig.

20. 4/9 1876 [Cap. p. l. her 5/3 75, o. 14/5] Albert Thorvald Jantzen, f. Kbh. 23/5 40; F. Jstrd. Hans Henr. J., Chef for Generalstabens Secretariat; M. Inger Fred. Weinert; St. Chrhvns. Bgdsk. 58; C. 24/1 64, l.; Lærer for Prinds Valdemar og Prindsesse Thyra 10/7 65; ledsagede Prindsen paa en Reise til England 66 og til Grækenland og Italien •/11 71 – •/5 72; Ridder af den græske Frelserens Orden 28/2 72; R.* 31/5 73; ~ 3/4 68 Jenny Albertine Julie Johnsen, f. Husavik p. Isld. 13/3 44; F. Jac. J., Handelsfactr.; M. Hildur Johnsen; (73) 2 S.

———————————

 

 

 

No 310b. Capellaner pro loco i Gjentofte.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

Oprettet ved Rescr. 28/10 1872.

———————————

1. 5/3 1873, o. 14/5, Albert Thorvald Jantzen; [4/9 1876 Sp.*; see der].

2. 18/12 1876 [Cap. p. p. Dover-V. 28/7 71, o. 20/9] Frederik Julius Andresen, f. p. Ørnfeldt 14/11 42; F. Jens Christ. A., Propr.; M. Fred. Sørine Thomsen; St. pr. 64; C. 28/6 69 h.1; (77) O.; [25/7 1879 Haslund-Ø.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 3, Københavns Amt, udg. af Nationalmuseet 1944. Gentofte Kirke, s. 332-350, (Kongens) Lyngby Kirke, s. 406-429.