Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1258. Vallensved,

Ø. Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/123; K. M. 226; Lkm. 1/875; M. 65; W.; Kbg. 1645.
———————————

1. (1555). Peder Svendsen; 1/10 1555: »Befaling til Hr. Christoffer, Abbed i Skoufcloster, at skaffe Hr. Per Suensen, Sognepræst til Vallingsved, tilbørligt Underhold«.

KB bd. 1 (1551-55) s. 401.

2. 15 . . Christopher Rosenkilde (Rosæfontanus); [† 1566].

3. 1566. Christen Nielsen Wallensved; [1584 i Næsby-T.; see der].

KS 2:4 (1867-68), s. 403.

4. c. 1584. Hans Jensen Marrit*, f. 49; 1 ~ Kirsten . . . , † c. 21; 2 ~ Margrethe . . . , som overlevede ham; [† 1632; T. 314].

KS 2:5 (1869-71), s. 147.

Forenet med Marvede 1632-39.

5. k. 9/6 1639 [r. Cap. Marvede 35] Jens Pedersen Foss (Foß, Aarhuus); St. Aarh. 28; p. Cap. Egeslevmagle, o. 17/8 32; 1 ~ (45) Gjertrud Andersdtr., † c. •/4 62, E. e. Hans (Christophersen i Egeslevmagle?); u. B.; 2 ~ 63 Mette Gabrielsdtr. Althausen, d. Nestved St. Pet. 12/4 44; F. G. A., Kbmd., Vejer og Maaler i Nestved; M. Elisabeth Pedersdtr.; 1 D.; 2 ~ Etm.; [b. 19/3 1671].

KUM I, s. 92 (»Ioannes Petræus Fossius«); PT 15:2 (1967-68), s. 161-170 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø Amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 2; Kopskatten 1645, opsl. 78.

6. 27/9 1669**, o. 12/11, Laurits Christensen af Fodby, f. c. 43; St. Nestved 63; ~ Vallensved 21/6 71 F. E.; hun boede som Enke længe paa sin Gd. Øllerup i Vallensved, siden i Slagelse, hvor hun døde i Fattigdom, b. Slag. St. Pet. K. 31/1 07; 3 S., 3 D.; [† 26/2 1682; hans Navn paa Alterkalken 1678].

KUM I, s. 314 (»Laurentius Christiani fil.«); PT 15:2 (1967-68), s. 164-170 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø Amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 15, 17; DanKir bd. 5, s. 1036 (se nedenfor).

7. 1/4 1682*. Mathias Mortensen, f. Rudolphsstadt el. Erfurt i Türingen; kom til Danmark 69; Bacc. 77; ~ Ø. Egede 6/2 83 Helle Thomasdtr. Hein, f. 57; (Sstr. t. Kirstine T. H. ~ M. P. Østergaard i Vestervig-A. og t. Cathrine T. H. ~ J. Svendsen i Ørsted-D.); F. Mag. Th. Mikkelsen H., Cannik og Lect. v. Roesk. Dk.; M. Anna Irgens fra Itzehoe; 8 B.; 2 ~ Etm.; [† 1701; hans Navn paa Alterbordet: »Herr Matthias Martin, fød udi Erffurdt udi Thüringen, opfød i det Augustiner Kloster, hvor D. Morten Luther fordum vaar en Munck, kom til Danmarck 1669, blef kaldet til denne Meenigheds Sognepræst 1682«].

KUM II, s. 71 (»Matthias Martini Thuringus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Thisted Amt, Refs hrd. nr. 7; DanKir bd. 5, s. 1035-36 (se nedenfor).

8. 2/9 1701. Bertel Frantsen Bruun af Rørby, f. 61; St. Roesk. 79; ~ 26/7 02 F. E., † •/3 24; u. B.; [† 20/11 1731].

KUM II, s. 93 (»Bartolus Francisci Brunovius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Thisted Amt, Refs hrd. nr. 7.

9. 30/11 1731, o. 20/2 32 [Hør. Sorø c. 16] Jochum Hansen Wulff; [3/5 1743 Førslev; see der].

10. 24/5 1743 [r. Cap. Fodby 1/5 41] Peder Christensen Aggerup; Pr. 57; [25/3 1758 Hyllested-V.-H.; see der].

11. 5/5 1758 [r. Cap. Fodby 19/5 56] Frants Caisen Byssing; [16/4 1762 Marvede-H.; see der].

12. 8/5 1762 [r. Cap. Fodby 26/10 59, o. 2/11] Carl Frederik Andersen Barfoed af Lumby, f. 24/2 25; St. pr. Od. 42; C. 9/12 48, h.; ~ •/10 60 Charlotte Rasmusdtr. Bang, f. 5/3 25, † Roesk. 7/2 01; F. R. Pedersen B., Degn i Lumby; M. Anna Cathr. Hellevad; see N. K. Bechmann t. Aarh. Dk.; [† 3/4 1775].

KUM III, s. 21 (»Carolus Fridericus Barfoed«, 18 år gl.).

13. 18/5 1775 [r. Cap. Fodby 21/11 66, o. c. 26/11] Johan Christopher Johansen Kaulveld, f. Od. c. 24; F. J. Conrad K.; M. Ane Marg. Giesen?; St. Od. 43; C. 17/7 45, n.; Cabp. hos Carl Adolph v. Plessen(1) paa Vemmetofte 55; Sygetrøster v. St. Hans Hosp. v. Kbh. 63; ~ c. 68 Mette Helene . . . , † Holsted, Herlufsholm S., 18/6 89; 2 S., 1 D.; [† 8/6 1777].

KUM III, s. 32 (»Christophorus Coulvel«, 20 år gl.); Kbg. Vallensved (1733-1814) opsl. 152 (død); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 161.

14. 2/7 1777, o. 11/7 [Lærer v. St. Petri Sk. i Nestved] Frederik Christian Frederiksen Bast; [19/8 1789 Karrebæk; see der].

15. 19/8 1789, o. s. D., Johan Georg Korn*, f. Hors. 2/5 57; F. Gottlieb K., Skorsteensfeier; M. Cecilie Marie Krog; St. Hors. 78; C. phil. 5/2 85, l.; C. th. 11/1 87, n.; (Gjerlev-B. 2/5 88*); Pr. 02–08; Cons.-Rd. 19/8 39; ~ Kbh. 18/6 90 Caroline Cathrine Ritter, f. Kbh. 23/12 69, † 30/6 36; F. Christ. R., Cpt.; 1 S., 7 D.; see Etm.; O. Brasen i Veiby-T.; [† 9/12 1841; agtet og afholdt; mild og jevn; beskeden, venlig og fordringsløs; altid arbeidende med en ærlig Villie, om end ikke med fremragende Egenskaber. (B. D. G. 1/146)].

16. 3/2 1842 [p. Cap.* 29/12 38, o. 23/1 39] Conrad Gottfred Buchholtz, f. Klitgd., Vibg. Stift, 29/6 13; F. Casp. Lorents B.; M. Anna Magd. Saabye; St. Aalbg. 31; C. 25/11 36, l.; ~ 22/11 43 F. D. Ernestine Frederikke Korn, f. 23/11 03; [† 13/7 1874; fik 22/11 68 et Sølv-Bordopsats; „Virkede til stor Velsignelse ved sin alvorlige, hjertelige Christendomsforkyndelse“. Mindesmærke afsløret 14/3 75; see D. T. 74/187 og 75/77; E. S. 1/272].

17. 18/10 1874. Johannes Henrik Tauber Fibiger; see Kbh. Garn. K. r. Cap.

———————————

Noter:

(1) Carl Adolph von Plessen (1678-1758), dansk statsmand og storgodsejer. Havde et nært forhold til Christian V's søn, prins Carl, og dennes søster prinsesse Sophie Hedevig, som han ofte besøgte på Vemmetofte. Efter sin afsked fra regeringen vendte han tilbage til prinsesse Sophie Hedevigs hof på Vemmetofte som overkammerherre. Han hjalp med at udarbejde fundatsen til Vemmetofte frøkenkloster 1735 og var indtil sin død var den ene af klosterets to kuratorer (DBL).
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø amt, udg. af Nationalmuseet 1938. Vallensved Kirke, s. 1030-1039.
Petersen, Erling: To præster. Nogle oplysninger om hr. Jens Foss i Vallensved, hans eftermand og deres nærmeste slægt. Personalhistorisk Tidsskrift 15:2 (1967-68), s. 161-170.