Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 740. Liørslev og Ørding (de 11,000 Jomfruers Kirke),

Mors Sønder Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 82; M. S. III.; M. Nr. 497; E. M.; Lkm. 4/353; Vahls M. 101; Kbg. 1688.
Anm. Man havde tilforn hentet sig Præster fra Dueholms Kloster, som nogle Gange om Aaret prædikede i disse smaa Kirker og administredede Sacramenterne.
———————————

1. 1537. Jens Nielsen; [† 15 . . ; havde været Munk i Dueholm Kloster].

FR s. 422.

2. 1561**. Jørgen Justesen, f. Aalbg.; Pr. . . ; 19 B.; [† 1591; flyttede fra Præsteboligen for dens Ringheds Skyld, og satte sig ned i en Gd. i L., som hedder Koldbjerg].

3. 1591 [Hør. Nykjøb. p. M.] Jens Christensen Haverslev, f. Haverslev c. 41; 11 B.; see C. J. Lørslev i Tæbring-O.-R.; [† 6/10 1637; byggede Pgden.; see Vendelbo St. 87].

4. 1637. Peder Justsen Ferslev, f. Ferslev 07; (vist Fdr.bdr. t. i P. P. Bloch i Harridslev-S.-R.); F. J. Pedersen i Ferslev, Selveier og Herredsfgd. i Fleskum Hrd. (Bdr. t. Marine P. ~ L. J. Winther i Ferslev-D.-V.); M. Maren Jørgensdtr.; St. Roesk. 27; ~ Else Pedersdtr. Holst, f. Sundby p. Mors (Sstr. t. I. P. Holst i Veierslev-B.); 3 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see P. P. Holst i Vraa-E.-S.; [† •/12 1654; flyttede ogsaa fra Boelet, og boede i nogle Gaarde i Ørding, som Kong Chr. IV. 1642 og 43 perpetuerede til en Pg.].

KUM I, s. 82 (»Pet. Iustin. Ferslef Cimb.«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 75; KlitVen s. 361; HimF, s. 42-44; AaB s. 118.

5. 1655. Christen Jensen Nykjøbing, f. Nykjøb. p. M.; St. pr. 49; ~ F. E.; 1 S.; 3 ~ Etm.; [b. 22/12 1662].

KUM I, s. 216 (»Christianus Iani Morsinus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 75.

6. k. 18/1 1663. Jens Mikkelsen Tæbring af Tæbring-O.-R., f. 40; St. Fdbg. 60; ~ F. E., † •/8 89; 1 D.; [b. 17/11 1698; mulkteret 30/4 1696 med 2 Rdlr., fordi han ei vilde reise til Landemødet. I Alterbordet i L. Kirke fandtes 81 et Hul og deri en liden Blyæske med Reliquier af de 11,000 Jomfruer].

KUM I, s. 280 (»Ianus Michaëlis Morsinus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 75, 17; Nygards sedler: Begr..

7. 19/11 1698, o. 25/1 99, Niels Eriksen Gjern af Gjern-S., f. 31/12 69; St. Aarh. 89; C. 20/5 93, n.; 1 ~ 3/12 98 Mette el. Else Mikkelsdtr. Rønne, E. e. . . . Fogh i Kbh., f. c. 57, † 9/4 08; 1 D.; 2 ~ Skive 23/1 10 Kirsten Larsdtr. Tygesen af Sal, Ribe Stift, f. c. 82, † Skive 29/5 39; 2 S., 4 D.; see Poul K. N. G., r. Cap. Skive-R.; Erik N. G. i Linnerup-H.; H. D. H. Holst i Gudme-B.; [b. 23/4 1720; gav 11 Daabsfad til K.].

KUM II, s. 170 (»Nicolaus Gernæus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 198, 291; i Thisted amt, Morsø Sønder hrd. nr. 4, i Vibg. Amt, Hindborg hrd. nr. 21; Nygards sedler: Børn, 2. vielse, begr., enkens begr., børn i 1747; DanKir bd. 12, s. 888 (se nedenfor).

8. 10/8 1720 [Fp. v. Dronningen Livrgmt. i Norge] Hans Gjerdrum, f. Røgstad i Gjerdrum, Christiania Stift, 2/11 94; F. Andreas Olsen G., Bgr.; M. Christina Holst; St. Christiania 13; C. 19/10 17, h.; Skp.; ~ Hundborg 4/7 38 Ulrikka Hedvig Christiansdtr. v. Post, boede 80 som Enke i Strømsø; F. C. Seefeld v. P. til Glomstrup; M. Mette Elisabeth Lasson; 1 S., 2 D.; [11/5 1743 Lier, Christiania Stift, † 10/10 1757].

KUM II, s. 373 (»Iohannes Gierdrum«, 21 år gl.); Nygaards sedler: Vielse, enken; Bastian Svendsen: Lier s. 59-60.

9. 5/7 1743, o. 16/8, Peder Mortensen Radich; [24/10 1760 Snesere; see der].

10. 23/1 1761, o. 29/5, Laurits Christian Adler, f. Kbh. 16; F. C. Christensen, Skipper; M. Birgitte Olsdtr.; St. Aalbg. 37; C. 26/10 45, n.; Copiist i det d. Cancellie i 6 Aar; O.; [# 1772; † Aalbg. 3/3 91; for at undgaae en beskæmmende Dom, frasagde han sig itide Kaldet].

KUM II, s. 583 (»Laurentius Adler«, 20 år gl.).

11. 22/10 1772, o. 3/12 [Skllrr. Sigerslev, Strø S., 61–67; prædikede siden i Kbh.] Christopher Christiansen Wefling, f. Kbh. 29/7 33; F. Christian Frederik W., Kbmd.; M. Ellen Cathrine Møller; St. Kbh. 52; C. 2/10 56, n.; O.; [† 15/1 1792; gav 50 Rdlr. til Sognenes Fattige].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Ulfborg hrd. nr. 130, i Thisted amt, Morsø Sønder hrd. nr. 61.

12. 23/3 1792 [r. Cap. Klim-T.-V. 5/6 89] Lorents Juhl; [7/7 1797 Rødding-K.; see Førslev].

13. 6/10 1797, o. 16/3 98 [Degn i Gylling 92] Mogens Lindhard; Pr. 03; [17/2 1804 Asfærg-F.; see Aarh. Dk.].

14. 11/5 1804, o. 1/8 [Hør. Fred. 91] Ole Olsen; [24/9 1823 Greis-S.; see der].

15. 26/3 1824, o. 9/7, Johannes Cramer; [10/5 1826 Tolstrup-S.; see der].

16. 13/10 1826 [p. Cap. Gimlinge 3/10 23, o. 8/10] Hans Gjørup Holst; [20/5 1835 Egeslevmagle; see der].

17. 29/7 1835, o. 14/10 [Adj. Fdbg.] Carl Adolph Balsløv; [26/1 1836 Hørby; see der].

18. 24/5 1836, o. 31/8, Ole Flensborg; [17/12 1840 Vellev; see der].

19. 13/3 1841 [p. Cap. Skjævinge-G. 23/12 35, o. 30/12] Frederik Nicolai Brockdorff; [16/4 1852 Alrø; see der].

20. 18/6 1852 [p. Cap. Korup-U. 17/7 38, o. 9/11; # 12/11 46] Hans Eiler Stenfeldt af Korup-U., f. 1/7 02; St. pr. 23; C. 25/4 33, n.; O.; [# 15/10 1862; † Aalbg. •/6 65].

21. 27/12 1862 [p. Cap. Harridslev-A. 21/2 62, o. 21/3] Janus Severin Mollerup af Harridslev-A., f. Aarh. 20/10 24; St. Aarh. 44; C, 10/7 51, l.; c. Adj. Roesk. 22/1 55; Aarh. 18/8 s. A.; Adj. ss. 1/3 56; 1 ~ 17/8 55 Johanne Marie Høyer, f. 28/3 30, † 22/9 60; F. Jstrd. Erik H., Bfgd. i Hobro; M. Margrethe Grotum Stougaard; 1 S.; 2 ~ 28/7 63 Anna Kirstine Hagemann af Støvring-M., f. 27/5 43, † 15/4 78; (67) 1 S., 2 D.; 3 ~ Laurby 5/9 83 J. A. Hagemann, f. Støvring 6/10 54; [23/4 1870 Tæbring-O.; 6/4 78 Houlbjerg-G.; ved et besøg i Tæbring efter sin Forflyttelse til Houlbjerg overraktes ham 304 Kr. med Ønsket om, at der for denne Sum maatte reises hans afdøde Hustru en Mindestøtte paa Houlbjerg Kgd., hvor hendes Støv hviler].

22. 25/6 1870. Alfred Valdemar Meinert; 26/10 1877 Flødstrup-U.; see Nykjøb.-L.-E. r. Cap.

23. 25/1 1878 [Cap. p. l. Taarnby 5/9 76] Hans Sessing Theilade af Taarnby, f. Starup 14/11 44; St. Kbh. 64; C. 27/1 71, h1.; Cap. p. p. Helsinge-V. 7/2 74, o. 11/2; 1 ~ Taarnby 14/10 74 Marie Martine Augusta Petersen, f. Kastrup 10/2 46, † Helsinge 19/2 76; F. Oscar Pet. P., Skibsrheder; M. Cathrine Mar. Rauberg; u. B.; 2 ~ Taarnby 18/7 78 F. Sstr. Fanny Harriet Petersen, f. 4/1 57, † Sal 21/12 87; 3 ~ Ørum v. Rand. 11/2 96 Elisabeth Birgitte Preetzmann, f. Frisenvold 15/9 59; F. Sofus Fr. Jul. P. til Frisenvold; M. Caroline Thomasine Marie Floor; [23/1 1883 Sal-E.; Pr. Hjerm-Ginding 6/5 86; Kregome-V. 9/5 91; Stouby-H. 17/5 98].

Elvius, s. 426; G-HF II, s. 186-187.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1942. Ljørslev Kirke, s. 885-894, Ørding Kirke s. 895-900.