Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

Kjøbenhavn.

No 647. Sognepræster til St. Petri tydske Kirke.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

M. S. 1-a/16; A. K. H. ; J. Kbh. 47; Nye Khist. Saml. 3 B.; Lkm. Kbh. 242; Kbg. 1659.
Anm. Den danske St. Petri K., som ikke havde været brugt til Gudstjeneste siden Reformationen, var bleven benyttet til Klokke- og Kanonstøberie. Den tydske Gudstjeneste holdtes først fra 1574 i St. Claræ Klosterkirke, indtil St. Petri K. var repareret 1575. Kirken afbrændte 1728, men indviedes paany 2/9 1731. Den leed saameget ved Bombardementet 1807, at Menigheden indtil 5. Juni 1816 maatte holde Gudstjeneste i Hel. G. K.; see Traps Beskrivelse 1/24.
———————————

1. (1574). Ovinus el. Ovenius, f. Holsteen; var vistnok kun Capellan.

KS 2:3 (1864-66), s. 144.

2. 1575. Mag. Laurits Pedersen, f. Haderslev c. 40; St. Ribe t. Wittenberg 59; Mag. ss. 24/2 64; 1 ~ Wittenberg 5/2 65 Gedske Hansdtr.; 2 ~ 76 Dorthe . . . , som overlevede ham; Kong Fred. II. gav ham til aarligt Salarium 200 Rdlr., frit Værelse, Brændsel og noget vist Korn (Lkm. 242); [# 1591; pædagogus regius ("Tugtemstr." for prinsesserne Elisabeth og Anna 1581(?)); † Frederiksborg Slot 23/3 92, b. i Kbh.].

Hegelund I s. 2, 6, 228, II s. 2, 7, 146; Achelis I, nr. 292; KUH II, s. 352; PT 15:2 (1967-68), s. 187.

3. 1591. Mag. Johann Homann; ~ Inger Mikkelsdtr.; [† 1593].

4. 1593 [Helsing. St. Mariæ K. 92] Mag. Johann (Hans) Mikkelsen Kraft (Crapht, Craft); F. Michael K., Sp. i Emmetzheim, Franken i Tydskl.; Rtr. Kbh. . . ; 1606–12 tillige Rtr. Kbh. og lect. musices; Mag. Kbh. 93; ~ Sofie Christophersdtr. Knoph af kgl. Confess., f. c. 73; 3 S., 6 D.; see Mikkel H. K. i Odden; B. Eskildsen i Høiby; [# 1616; Canonicus i Roesk. s. A.; levede endnu 30; „vir prorsus elegans et rei musicæ peritissimus”(1); W. 1/542; N 318].

F-P s. 130 (»Johannes Craphtius«); KS 2:5 (1869-71), s. 150; NST 37 (2000) s. 95; PT 3:2 (1893), s. 260, 264-268.

5. 1616 [St. Nic. K. i Kiel 12] Bernhard (Bernt) Johannsen Mejer, f. Flensbg. 13/12 70, (Bdr. t. Detlev M. 2. Slotsp.* i Haderslev); F. Johannes M., P. t. Flensbg. St. Mar. K.; (Bdr. t. 2. Slotsp.* i Haderslev B. Werembergs Mdr.); M. Anna Pepers, (Sstr. til 1. Slotsp.* i Haderslev G. Schrøders Hustru); St. i Jena 91; Mag. 94; St. Tübingen 99; 2. Slotsp. og Rtr. Haderslev 02; Sp. ss. 07; 1 ~ Haderslev 7/10 04 Botilde Tolner; F. Jürgen T., Sadelmgr. i Slesvig; M. Ellen Bogbinders; vist 2 ~ Agathe Petri; F. Chr. P., Landsskrvr. i Nordstrand; M. Martha Føckel; mindst 1 S.; [† 24/4 1634; lærd og anseet; god lat. Poet; dømtes 26/6 33 fra Embedet af Landemodet, fordi han uberettiget greb ind i de øvrige københavnske Sognepræsters Omraade med Vielser m.m. Rettertinget stadfæstede Dommen, men Kongen benaadede ham 10/7 33, så han blot skulde adlyde Sjællands Biskop, gøre ham og Præsterne Undskyldning, samt at afholde sig paa Prædikestolen og ellers fra al Skjelden; hans Navn p. en Kirkeklokke 1630; Lgst.; W. 1/33; N 382].

Arends II, s. 70-71: W. II. 180; Schw. 109; J. 153; R. 239 f.; Heimr. II. 39 (Stamt.); C. lit. I. 396 (opføres som to forsk. Pers.); Worm. II. 33; N. 382; Ehrencr.-M. V. 358; R. A. No. 184. 1500; Giessing. III. 47 Note; Lautrup 69; K.-S. 2 R. III. 137 f. 145. 189 ff. 195; V. f. K. 2 R. VII. 452 f. 455. 500; Kiel. Pred.-G. 65 f.; P.-T. 7 R. VI. 124 f.; Nied. F.-G. XII. 108.; B.-L.; (Arends’ litteraturforkortelser); Achelis I, nr. 811; KS 6:2 (1936-38), s. 479-80; DanKir bd. 1-1, s. 269, 418 (se nedenfor).

6. o. 15/8 1634. Mag. Wilchen (Wilken) Langhorst, f. i Westphalen; [† 1638; forlenedes 25/7 1637 med et Kannikedom i Roeskilde Domk.].

PT 8:6 (1927), s. 192; KS 2:3 (1864-66), s. 147-148.

7. k. 15/2 1638, o. 22/4, Dr. th. Thomas Thomsen Lindemann, f. Rostock 09; F. Dr. jur. T. L., Prof. og Stadsyndicus(2); Prof. th. i Rostock 35; ~ 35 Cathrine Quistorph; see J. Tarnow, øverste Diac.*; C. F. Bremmer, Nr. 11 her; [† 1653, hans Navn på to Kirkeklokker 1646 og 1649; W. 1/607; N. 346].

PT 8:6 (1927), s. 194; KS 2:3 (1864-66), s. 148-149; DanKir bd. 1-1, s. 269-270 (se nedenfor).

8. 1654 [øverste Diac.* 51] Mag. Daniel Johannsen Pfeiff, f. Stettin 13/7 18; F. J. P., Advoc.; M. Maria Faber; Mag. i Kbh. 23/5 53; ~ 16/5 52 Gjertrud Olufsdtr. Lund; F. O. L., Rdmd. i Nykjøb. p. F.; 4 D.; (see L. C. Lund i Hersted Ø. og V.); [Prof. th. i Kbh. 2/2 1662; † 18/8 s. A.; „in ecclesia pastor fidelis, in pauperis benignus, omnibus amicus“(3) (eft. Eptph.; see J. Kbh. 36); var meget yndet af Kong Fred. III.; lod i Anledning af Souverainitetens(4) Indførelse sætte en latinsk Inscription paa sin Residents; Eptph.; N. 459].

KUM I, s. 245 (»Dn. Daniel Pfeifius«); KS 2:3 (1864-66), s. 149-150; DanKir bd. 1-1, s. 412 (se nedenfor).

9. 9/5 1662 [øverste Diac.* 18/4 61, o. 1/5] Mag. Hieronymus Hieronymussen Buck, f. Lübeck 19/3 30; F. H. B., Kbmd.; M. Cathrine Wiesen; St. 46 t. Leipzig; ~ Anna Henriksdtr. Würger; 2 ~ H. P. Bornemann t. Kbh. Frue K.; F. Rdmd. i Lübeck; M. Marg. Wibkins; [† 18/9 1673; W. 1/15; N. 104].

10. 22/10 1673 [Hofpræst hos Enkedronning Sophie Amalie 70] Mag. Gerlach Siassius (efter Eptph. Siasser), f. Mechlenburg; ~ Margrete Hodders; F. Alverich H.; M. Adelheid Burggraf; [† 13/9 1675; Eptph.].

DanKir bd. 1-1, s. 413-414 (se nedenfor).

11. 5/1 1676 [øverste Diac.* 22/10 73 (vistnok allerede 62)] Mag. Christian Friedrichsen Bremer, f. Lübeck 7/11 35; (Bdr. t. Johan F. B., tydsk Hofp. og Morbdr. t. H. G. N. Masius, tydsk Hofp., t. Cathrine G. C. Langelo ~ C. D. J. Friedenreich t. Aalbg. Bud. K. og t. C. C. Helt ~ T. J. Fimmer i Dannemare-T.); F. F. B., Kbmd.; M. Cathrine Botsach; St. i Rostock 52; Mag. i Kbh. 63; 1 ~ Ursula Cathrine Thomasdtr. Linnemann, E. e. J. Tarnow, øverste Diac.*; 2 ~ Eleonore Hedvig Hermansdtr. Meyer, f. Slesvig 5/8 42, † 9/3 97; F. Dr. jur. H. M., Syndicus(2); M. Ursula v. Gehren; [† 4/1 1701; W. 1/162; N. 89].

12. 12/4 1701 [øverste Diac.* 10/6 93] Dr. th., Prof. Barthold Conradsen Botsach, f. Lübeck 24/4 49; F. C. B., Kbmd.; M. Rosine Classen; St. i Giessen 68; Mag. 72; P. i Giessen og Lic. th. 76; P. i Brunsvig 78; Superintendent(5) ss. og Dr. th. 83; Prof. th. og Generalsuperintendent i Helmstedt 92; tit. Prof. og Cons-Rd. 02; ~ Dorothea Pedersdtr. Haberkorn; F. Dr. P. H., Prof. th. i Giessen; B.; [† 16/4 el. 19/4 1709. „Havde ofte sagt, at en hastig Død var den bedste, som Man kunde forynske sig, som og blev ham vederfaret; thi, da han 19/4 09 havde havt nogle gode Venner tilbords hos sig, og havde om Aftenen Kl. 7 velfornøiet ledsaget dem til Porten, gik han ind igjen, at tale med sine Børn, da han fandt en liden Sindsurolighed, hvorfor han gik ind i Senge-Kammeret, lagde sig paa Sengen, da der kom et Par Ræbe paa ham, bad han sin Hustru, lade Børnene lave sig til, at holde deres Aftenbøn, for han vilde slaae sig til Rolighed. Derpaa begyndte han at snarke(!), og som hans Hustru undrede sig over, at han saa hastig kunde falde i Søvn, saa hun nøiere til ham, da hun fornam, at han var død, da Kl. endnu ei var slagen 8“ (Lkm. 247); W. 1/147; N. 82].

13. 17/10 1709 [øverste Diac.* 17/10 02] Felix Christopher Mentzer, f. Pommern; anden Diac.* 12/4 01, o. 13/4; ~ Margrethe Elisabet Klinge, † 27; F. Jstrd. og Rdmd.; 2 ~ Chr. Wineke, Møntmstr.; see Johan S. F. M. i Kvislemark-F.; [† P. 1711; N. 385].

14. 16/4 1712 [øverste Diac.* 16/2 11] Dr. th. Heinrich Dürkop, f. Lübeck 71; P. i Lübeck 95; nederste Diac.* 06 el. 09 og Prof. i Catechetik; Dr. th. i Greifswalde 11 el. 31; 1 ~ Elisabeth Leopoldine . . . ; 2 ~ Cathrine Ritter; 3 ~ Cathrine Lucie Henriette Reicken; 4 ~ Dorothea Langercken (?); [† 8/7 1731; forudsagde 20 i en Præd. Kbhs. Brand („førend 10 Aar ere forbi, skal Kbh. blive en Steenhob“; see Lkm. S. 31); W. 2/264].

15. 1731 [øverste Diac.* 16/4 12] Mag. Mathias Schreiber, f. Gettorf i Holsteen c. 77; F. vistnok Johan S., Diak. i Gettorf; M. . . . Wilde; St. i Kiel 97; P. i Westensee 05; P. og Pr. i Barmstedt 10; Cons.-Rd. 29/10 36; ~ Mette Marie Buurmeister, f. 74, † 30/12 46; B.; [† 12/12 1746].

Arends II, s. 242: W. II. 182; B. I. 38, II. 391; Lüb. 459; F. 109-12; Ehrencr.-M. VII. 261; Z. f. Schl.-H. G. XXVIII. 59; Petri Begr.-prot.; (Arends’ litteraturforkortelser).

16. 28/1 1746 [øverste Diac.* 31] Anton Christopher Rohn el. Rhone, f. Wilster 26/9 96; Sp. i Eddellach 22; i Bovenau 25; i Rendsborg 29; anden Diac.* 4/11 29; Cons.-Rd. 29/10 36; 1 ~ Cathrine Elisabeth Schwinge el. Schwinger; 1 S., 4 D.; 2 ~ Christiane Dorothea Schmidt, E. e. Jstrd., Livmed. Heinr. Georg Blumenberg; u. B.; see G. Seeboth t. Kbhs. tydske Garn.; C. C. Plum i Korsør-T.; [# 1766; † 12/5 74; Eptph.; W. 2/266 og 3/644; N. 495].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København, nr. 57; DanKir, bd. 1-1, s. 401-402 (se nedenfor).

17. 5/6 1766 [øverste Diac.* 17/5 65] Dr. th. Balthasar Lauritsen Münter, f. Lübeck 24/3 34; F. L. M., Kbmd.; M. Christine Kaiser; St. t. Jena 54; Mag. 57; Prof. phil. ss. 59; P. i Gotha 60; P. og Superintendent(5) i Tonna 63; Dr. th. 67; ~ 60 Magdalene Friederike Ernestine v. Wangenheim, f. 5/3 42, † 22/8 08; F. Georg Heinrich v. W.; 5 B.; hans Søn var den berømte Biskop, Dr. th. Friederich C. C. H. M., (see Frederik Münter i Ørslev-S. og Balthasar M. t. Kbh. Holmens K.); [† 5/10 1793. Før 1772 kunde neppe nogen P. i Kbh. sammenlignes med ham som Taler; ogsaa en ypperlig Catechet; viste uindskrænket Velvillie, Oprigtighed og Beskedenhed; var en øm Ægtefælle, god Fader, trofast Ven; hans Huus var Rolighedens og Fredens Bolig; Eptph.; see F. Mag. B. 2, 537–39; W. 2/77; N. 413].

DanKir, bd. 1-1, s. 402 (se nedenfor).

18. 1793 [øverste Diac.* 4/5 75] Ludvig Manthey*, f. Friedeberg i Neumarkt 26/3 35; r. Cap. Kbh. t. Garn. 23/3 59; Slotsp. og Garnisonsp. i Glückstadt 23/2 67; ~ Glückstadt 7/7 68 Sophie Dorothea Hermes, f. Pitznick i Pommern 20/6 45, † 16/1 26; F. George Vincenz H., P.; M. Maren Lucretia Becker; 2 S.; (see P. A. Fenger t. Kbh. Frelsers K.); [† 26/8 1813; Eptph.].

PT 16:5 (1977), s. 44-45 (Slægten Manthy); DanKir, bd. 1-1, s. 403-404 (se nedenfor).

1814–16 udførtes de præstelige Forretninger af Catechet ved Frue K.,
J. L. Gesner (siden i Nysted-H.), hvorefter der blev en Enepræst.

19. 19/6 1816 [Wilster 10/10 06] Dr. th. Albrecht Heinrich Mathias Kochen, f. Kiel 25/3 76; F. Jstrd. Jac. K., Landsrets-Advoc.; M. Christina Sophie Langheim; studerede først Lovkyndighed, siden Theol. i Kiel, Leipzig og Jena; Dr. phil. i Jena 99; C. i Gottorp med 1ste Charact. . . ; Diac. i Glückstadt 17/9 02; Dr. th. i Kiel 17; 1 ~ 03 Johanna Friederica Ruperti, f. Hamburg 29/12 73, † 11; F. Georg Anton Heinrich R.; M. Anna Christine Schramm; mindst 1 D.; 2 ~ 12 Anna Wilhelmine Dannemann, f. Hamburg 27/4 89; F. Georg Wilh. D.; M. Anna Marg. Meyer; see C. A. Valentiner, o. Cat. her; [# 25/9 1824; † 21/6 47; „Da han var bleven indsat og han derefter var hos Kong Fred. VI., sagde han: „Det var besynderligt, at Stpr. Clausen i Indsættelsestalen vilde foreholde mig mine Pligter“. Men Fred. VI. svarede ham: „Det ved jeg ikke. Da jeg blev salvet, foreholdt Biskop Münter min ogsaa mine Pligter, og jeg fandt at han havde Ret, thi det var det, han skulde gjøre“. „Saa taug han, den Karl“, (tilføiede Kongen ved at fortælle det)“. See Mynsters Meddelelser S. 228; N. 315; E. 2/44 og S. 2/76].

20. 29/7 1825 [Diac. i Glückstadt 27/1 18; tillige P. t. Tugthuset ss. 19] Dr. th. Johann Christian Gottberg Johannsen, f. Nortorf i Holsteen 20/6 93; F. Johann J., Org. og Skllrr.; M. Wilhelmine Kroymann; St. Altona t. Kiel 13; C. i Glückstadt 16 med 1ste Charakt.; Dr. phil. i Kiel 17; Dr. th. 25/5 26; R.* 28/10 36; udenlands 31 og 39; ~ 18 Charlotte Elise Seidel, f. Krempe 12/1 98, levede 68 i Kiel; F. Etrd. Joh. Ernst S., Præsident i Glückstadt; M. Aug. Amalie Dittmer; 4 S., 6 D.; [† Lütjenburg 11/9 1854; E. 1/790 og S. 1/956].

20b. c. P. •/11 1854 – 8/5 55 [o. Cat. Frederiks tydske K. p. Chrhavn. 14/6 1854, o. 25/10] Johann Christian Jacobsen; [10/5 1861 Bøl, Gottorp Pr.; see Starup-G.].

21. 6/3 1856. Poul Ferdinand Schmaltz, f. Dresden 2/9 28; F. Dr. th. Moritz Ferd. S., Præst i Dresdens Neustadt; M. Concordia Ernestine Hänsel; St. i Jena og Berlin; ~ 2/9 56 Agnes Rindelaub, f. Hamburg 18/2 38; F. Carl R., Kbmd.; M. Henriette Glaue; (68) 2 S., 2 D.

———————————

 

 

Kjøbenhavn.

No 648. Andenpræster el. øverste Diaconer til St. Petri Kirke.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

Anm. I Aaret 1641 fik Diaconen lige Ret med Sognepræsten. Saafremt S. Henning, efter Nye khist. Saml. B. 3, ikke blev Sp., og W. Langhorst og T. Lindemann ikke først vare Diaconer, men strax Sognepræster, bliver Ordenen lidet anderledes.
———————————

1. o. •/9 1625, o. 26/10, Mag. Johann Justsen Stemann, f. Hamburg 28/8 02; F. J. S., Kbmd.; M. Elisabeth Theben; 1 ~ Sophie Hedvig Valentinsdtr. Wudrian, † 29; F. Mag. V. W., P. t. St. Petri K. i Hambg.; (mindst) 1 S.; 2 ~ Anna Jügert; see Just V. J. S. t. Helsing. St. Mariæ K.; [1630 Diac. t. St. Nicolai K. i Hamburg; . . . Archidiaconus ss.; † 9/4 1676; W. 3/737].

PT 8:6 (1927), s. 189; KS 2:3 (1864-66), s. 146; EM 8, s. 26.

2. 1630. Mag. Johannes Beuerlin (Beurle, Bewerlin); [1632 Hofp. i Nykjøbing hos Prinds Christian(6); see der].

3. k. 2/2 1633(?), o. 18/7 32, Mag. Simon Henning el. Hennings, f. Bergen 19/4 08; F. Ambrosius H., P. t. St. Martini tydske K. ss.; M. Wendel Eggers; St. i Rostock 24; Mag. sst. 18/8 31; ~ (45) Margrethe Limsing; F. Kbmd. i Rostock; 8 B.; [dømt fra Embedet paa Herredagen 1651; Hofpræd. hos Corfits Ulfeld i Stralsund; P. t. Domkirken i Bremen 54; † 1661; her fremførte han i en Præd. ærerørige Beskyldninger mod en Rdmd. og søgte at redde sig ved tomme Udflugter; han sagde nemlig 14/2 47 paa Prædikestolen, at der under Raadsherrerne var en gammel graa Ægteskabsbryder, som burde udstødes og gjøres et Hoved kortere (d.v.s. Laur. Erichsen); see Nye khist. Saml. 3/149; N. 245; efter Nye khist. Saml. var han ikke Sp. men Diac.; hans Navn på to Kirkeklokker 1646 og 1649].

Helk I, s. 247; PT 8:6 (1927), s. 192; KS 2:3 (1864-66), s. 147, 148-49; Lampe I, s. 142; Kopskatten 1645, opsl. 7; DanKir bd. 1-1, s. 269-270 (se nedenfor).
(Udgaar her, var sognepræst. 4. o. 15/8 1634. Mag. Wilchen (Wilken) Langhorst, f. i Westphalen).
(Udgaar her, var sognepræst. 5. k. 15/9 1638. Dr. th. Thomas Thomsen Lindemann].

6. 1651. Mag. Daniel Johannsen Pfeiff; [1654 Sp.*; see der].

7. k. 12/1 1655. Mag. Johann Johannsen Tarnow, f. Rostock 24/12 24; F. J. T., Prof. th.; M. Elisabeth Knorchen; ~ Ursula Cathrine Thomasdtr. Lindemann, en Dtr., af Sp. Nr. 7; 2 ~ C. F. Bremmer, Sp.*; [† 1661; W. 4/460; N. 597].

8. 18/4 1661, o. 1/5, Mag. Hieronymus Hieronymussen Buck; [9/5 1662 Sp.*; see der].

9. 1662. Mag. Christian Friedrichsen Bremmer; [5/1 1676 Sp.*; see der].

10. 5/1 1676. Dr. th., Prof. Johann Johannsen Lassenius, f. Waldau i Pommern 26/4 36; F. J. L. af Familien Lasinsky, Præst; M. Anna Siewerts; Rtr. Itzehoe 66; Hofp. hos Ditlev Rantzau, Statholder i Holsteen, 69; Mag. i Stratsburg . . .; tillige P. i Barmsted . . . ; Dr. th. i Greifswalde 76; tit. Prof. 78; 1 ~ Elisabeth Disteller?; F. Kbmd. i Rostock; 2 ~ Gedske Wilden, E. e. Peder Garpen, P. i Holsteen; (see V. U. F. Piper t. Helsing. St. Mariæ K.); [† 29/8 1692. Nød stor Anseelse som Præd.; Kirken maatte endogsaa udvides, for at skaffe Plads, og der blev præget en Guldmedaille til hans Ære. Hans Veltalenhed var dog noget vel theatralsk. Saaledes brød han engang pludseligt af, svøbte sit Lommetørklæde sammen og begyndte at spille Bold dermed. Da stødte den ene Tilhører til den anden, og paa Øieblikket var den hele Forsamling munter; hvorpaa han udbrød: „Tænkte jeg det ikke nok; hvis jeg var en Gjøgler, der gjorde Løier for Eder, vilde Enhver give Agt paa mig; men nu, da jeg foredrager Eder de allervigtigste Sandheder, sove I ind derved. O! dorske Hjerter gjøre dorske Øine og Øren“ (H. d. Khist. 1/491). „Engang vilde han overtale Menigheden til, at give en Collect, til at bygge en Fløj til den ene Side af Kirken, siden Menigheden var bleven saa talrig. Denne Collect blev en Søndag saa stor, at der fandtes i Bækkenet mere end 1000 Rd. Mangen Dame lagde en Ring eller et andet kostbart Smykke.“ „Et rart Exempel paa Gavmildhed mod de Fattige“ (Lkm. 246); Møllers theol. Bibl. 5/328; W. 1/577; N. 337; Eptph.; Gravkapel i K.].

DanKir bd. 1-1, s. 233, 263, 276, 367, 391-392 (se nedenfor).

11. 10/6 1693 [Superintendent(5) i Brunsvig 83] Dr. th. Barthold Conradsen Botsach; [12/4 1701 Sp.*; see der].

12. 12/4 1701 [P. i Holsteen] Sigismund Wilhelm Topp; [Vægrede sig, ved at udføre de ugentlige Prædikener lige med anden Diaconus; tog 8 Trin. (6/8) 02 uformodentligt „Reißaus”(7) „Hans Levemaade var overdaadig og ham uanstændig. Han fremsatte 6/8 . . . ni postulata, som de Ældste og Kirkens Forstandere ansaae som en Virkning af Hundedagenes(8) Hede paa hans fordærvede Hjerne, hvorfor de ikke engang vilde svare derpaa“ (Lkm. 250); tiggede i Kbh. 16; W. 2/499].

PT 9:3 (1930), s. 96, 105 (Bircherods Dagb.).

13. 17/10 1703 [nederste Diaconus* 12/4 01] Felix Christopher Mentzer; [17/10 1709 Sp.*; see der].

14. 17/10 1709 [nederste Diaconus* 17/10 03] Mag. Gottfried Henrici; [„fik 1711 sin Dimission formedelst nogen indløben Irring”; N. 245; eft. J. Kbh. afsat 1705].

15. 16/2 1711 [nederste Diac.* 06 el. 09] Prof. Heinrich Dürkop; [16/4 1712 Sp.*; see der].

16. 16/4 1712. Mag. Mathias Schreiber; [1731 Sp.*; see der].

17. 1731 [nederste Diac.* 4/11 29] Anton Christopher Rohn el. Rhone; [28/1 1746 Sp.*; see der].

18. 28/1 1746 [Superintendent(5) i Schaumburg-Lippe 25] Dr. th. Eberhard David Hansen Hauber (Haubert, Haaber), f. Würtemberg 27/5 95; F. Mag. H. Eberhard H.; M. Maria Marg. Ruoffia?; Dr. th. i Helmstedt 27; Cons.-Rd. s. A.; ~ Maria Cathrine Siegel, † 18/2 59; [† 13/2 1765; N. 228; Eptph.].

DanKir, bd. 1-1, s. 402 (se nedenfor).

19. 17/5 1765 [Sp. og Superintendent(5) i Tonna 63] Mag. og Prof. Balthasar Lauritsen Münter; [5/6 1766 Sp.*; see der].

20. 5/6 1766 [P. i Quedlingenburg] Friedrich Gabriel Christiansen Resewitz, f. Berlin 25; F. C. Fried. R.; M. Maria Elisabeth Reichel; St. Berlin til Halle; [Superintendent(5) i Klosterbergen i det Magdeburgske 1775; † 1809 el. 06; W. 2/257; N. 492].

21. 4/5 1775 [Slots- og Garnisonsp. i Glückstadt 23/2 67] Ludvig Manthey; [1793 Sp.*; see der].

22. 14/3 1794 [Universitetspred. i Göttingen 89] Johann Gottlieb Marezoll, f. Plauen i Voigtlande 25/12 61; F. østerrigsk Officer; St. i Leipzig 75; C. Dresden 83; ~ Göttingen 90 Karoline Mayenberg fra Gøttingen; (mindst) 1 S.; [tog 1802 tilbage til Tydskland; Prof., Superintendent og Cons.-rd. i Jena 08; † Jena 15/1 1828; navnkundig Taler; N. 375].

Encyclopädie der deutschen National-Literatur, Bd. 5, s. 201; Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 20, (1884), s. 316-317.

23. 14/1 1803 [P. t. Slesvigs Dk. 97] Mathias Friedrich Paysen, f. Segelsbøl, Nykirke S., Tønder Provsti, 30/12 56; F. Peter P., Bgr.; M. Cathrine . . . ; St. i Kiel 75; C. i Gottorp 79, (I).; Compast. i Tønningen 80; Kloster- og Garnisonsp. i Kiel 84; Sp. t. Flensborg St. Maria K. 9/9 89; ~ F. D. i Flensbg.: Margrethe Caroline Bendixen, f. Coldenbüttel 29/3 62, † Kbh. 31/12 14; F. Andreas B., Pr. og P. t. Flensbg. St. Maria K.; M. Louise Elisabeth Krohn; [† 11/4 1814; E. 2/541 og S. 2/633].

Arends II, s. 137: W. II. 185; J. 778. 885. 1040; Lüb. 559; M. 563; Voss. 44; Lüb. & Schr. 423; Alb. II. 171; Ersl. II. 541, S. II. 633; Kiel. Pred.-G. 89; B.-L.; (Arends’ litteraturforkortelser); Achelis II, nr. 6884.
———————————

 

 

Kjøbenhavn.

No 649. Nederste Diaconer ved St. Petri tydske Kirke.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 24/11 1692. Mag. Johan Eiler Smith, f. Helsing.; maaskee St. Helsing. 54; Mag. Kbh. 16/5 94; ~ Kbh. 14/10 95 Anna Cathrine Kellinghusen, f. 11/1 79, † 40; F. Andreas K., Kbmd. i Kbh.; M. Sophia Amalia Søbøtker; 2 ~ 5/2 06 Peter Lund, Silkehandler; 3 ~ Simon Bischoff, Kbmd.; [† 8/2 1701].

KUM I, s. 250 (»Iohannes Hilarii«), II, s. 200; PT 9:2 (1929), s. 146 (Bircherods Dagb.); 2:4 (1889), s, 25.

2. 12/4 1701, o. 13/4, Felix Christopher Mentzer; [17/10 1702 øverste Diac.*; see Sp.*].

3. 17/10 1703. Mag. Gottfried Henrici; blev maaskee dog afsat el. forlod Embedet allerede 1705, uden at blive øverste Diac.

4. 1706 el. 09 [P. i Lübeck 95] Heinrich Dürkop; tillige Prof. i Catechetik; [16/2 1711 øverste Diac.*; see Sp.*].

5. 4/11 1729 [P. t. Mariæ K. i Rendsborg 29] Anton Christopher Rohn el. Rhone; [1731 øverste Diac.*; see Sp.*].

Siden synes ingen Trediepræst at være ansat.

———————————

 

 

Kjøbenhavn.

No 650. Ord. Catecheter til St. Petri tydske Kirke.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 25/9 1809, o. 4/11, Severin Christian Salling; [22/5 1812 Vonsild-D.; see der].

2. 17/11 1817. Georg Josias Stephan Adler, f. Kbh. 29/10 92; F. Dr. og Prof. th. Jacob Georg Christ. A., dengang tydsk Hofp., siden Superintendent(5) i Hertugdømmet Slesvig; M. Dorothea Maria Lorck; C. Gottorp 17 (I.); ~ 25 Elisabeth Cathrine Friederike Eschen, f. Eutin 16/6 87; F. Cclrd. Jacob Hugo E.; [4/11 1823 Compastor i Rellingen i Holsteen; Pr. i Pinneberg Pr. 31/3 37; R.* 28/6 40; † 5/11 52; E. 1/8 og S. 1/7].

3. 24/3 1824, o. 19/4 (14/4?), Christian August Valentiner, f. Flensborg 26/6 98; F. Georg Wilh. V., Diac., siden Hovedpræst t. Flensbg. St. Maria K.; M. Ludovica Friederike Petermann; St. Flensborg t. Kiel 17; St. i Jena 19; C. Gottorp 20 (2 Char. mit rühmlicher Auszeichnung); ~ 28 Emilie (Emmy) Kochen af Kbh. Petri K., f. Glückstadt 19/5 05, † 3/5 45; [6/5 1828 P. i Heiligenhafen i Holsteen; 27/6 37 Hovedpræst til Flensbg. St. Maria K.; # 28/9 50; levede som Privatlærer deels i Altona, deels i Hamburg; † Hamburg 27/3 1864; E. 3/454 og S. 351].

4. 6/8 1828, o. 3/10, Nicolaus Børm, f. Slesvig 2/8 03; F. Hans B., P. t. St. Johannis K.; C. i Glückstadt 27; [1834 P. t. Grube i Holsteen].

5. 13/3 1835, o. 13/5, Christen Wollesen; [17/9 1839 Diaconus i Broager; see Sp. ss.].

6. 24/12 1839, o. 4/3 40, Johann Friederich Stapel; [# 8/5 1848; see Brøns].

7. 6/7 1848, o. 18/8, Nis Bertelsen; [# 10/5 1849; Friederichstadt, Hütten Pr., 25/11 54; see Bjolderup].

8. const. •/5 1849, fast ansat 11/8 s. A. [Adj. min. Tyrstrup-H., Haderslev Amt, 47; forjagen af Oprørsregjeringen 48] Dr. phil. Peter Hansen; [15/6 1850 Bov; see Høislev-D.-L. ].

9. 14/8 1850, o. 11/9, Peter Ingvard Jürgensen, f. Sønderborg 17; F. Iver J., Kbmd.; M. Doroth. Petersen; St. 37; C. 1/11 43, h.; ~ 43 Oline Kirstine Antonette Selmer, f. Kbh. 10/6 19, † •/11 el. •/12 47; F. Adolph Siegfred S., Urtekræmmer og Laugsbud; M. Marie Kirstine Weile; 2 D.; [# som sindssvag 26/10 1856].

Achelis II, nr. 9500.

10. 14/12 1856, o. Altona [Lærer i Altona] Hans Voss, f. Lütjenwestedt, Schenefeld S., Rendsborg amt, 9/1 07; F. Hans V., Ldmd.; M. Thrien Eggers; St. i Kiel 29; C. Gottorp 34, (3. K.*); O.; [# i Naade 24/11 1865; 2. Compast. i Læk, Tønder Pr., 9/1 66; # 9/2 76; † 28/5 80].

Elvius s. 662.

Ledigt til 1868.

11. c. Cat. 13/7 1868 [Tolk og Nybøl, Gottorp Pr., 16/2 60; afsat af d. t. R. 64; # af d. d. R. 26/10 s. A.] Søren Bregnholm Lundt, f. Aalbg. 19/3 11; F. Joachim L., Lærer; M. Margrethe Mehl; St. Aalbg. 29; C. 1/11 39, h1.; Haddeby 29/1 51, o. 6/2; ~ 9/9 52 Else Christine Elise Prahl af Skads, f. 16/2 28; [# 1872; Distriktsforst. Kbhs. Fattigvæsen].

Elvius s. 291.

12. c. Cat. 30/4 1872 [S. Brarup-Løit 2/10 57; fordreven af Tydskerne 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.; Lærer v. Kbhs. Kommunesk.] Carl Frederik Clemmensen, f. Kbh. 26/6 20; F. Andreas C., Sec.-Lieut., Assist. v. Opmudringsvæs.; M. Cathrine Birgitte Borring; St. pr. 39; C. 5/11 50, n.; Diak. Læk 23/12 51, o. 15/2 52; var i nogle Aar forretningsførende Medl. af Bestyrelsen f. Forsørgelsesforeningen for Lærerinder; ~ 5/11 50 Charlotte Laurenze Hass, f. Helsingør 18/4 21; F. Kgrd. Laur. Aagaard H., Pakhusforv.; M. Charlotte Elisabeth v. Stricker; [† 27/1 1891].

Elvius s. 291; Arends I, s. 148: M. 418; M.-H. II. 418; Elv. 291; H. C. Carstensen. 46. 49; Ostang. Pr.-K. 37; (Arends’ litteraturforkortelser).
———————————

Noter:

(1) »vir prorsus elegans et rei musicæ peritissimus« = en Mand med god Smag og uden Omsvøb; særdeles musikkyndig.
(2) Syndicus = en Jurist, der fungerer som retslig Værge og juridisk Rådgiver (Kurator). Flere tyske Landdage havde således i ældre tid deres fast ansatte Syndici, ligesom der i Preussen tidligere fandtes særlige såkaldte Kronsyndici, dvs. Kronjurister eller ansete Retslærde, der på Regeringens Forlangende skulle afgive Betænkning over tvivlsomme statsretslige Spørgsmål ligesom de engelske Kronjurister.
(3) »in ecclesia pastor fidelis, in pauperis benignus, omnibus amicus« = i Kirken en trofast Hyrde, de Fattiges Velgører og venlig mod alle.
(4) Souverainiteten = Enevælden (indført i Danmark 1660).
(5) Superintendent = en Person, der fører det overordnede Tilsyn med en protestantisk Kirke, især i Tyskland. I Danmark indtil 1700-tallet brugt om Biskoppen. Generalsuperintendent svarer til Ærkebiskop.
(6) Prinds Christian = den udvalgte Prins Christian, 1603-1647, Christian IV. s ældste Søn, der døde før han nåede at blive Konge.
(7) tog uformodentligt »Reißaus« = tog pludseligt og uventet sin Afsked.
(8) Hundedage = Perioden fra 23. Juli til 23. August. I disse dage står Sirius, Hundestjernen, nærmest Solen. Man mente at Sirius tilføjede ekstra Varme til denne. Perioden er i hvert fald den varmeste tid på den nordlige Halvkugle, og det har muligvis givet Anledning til Myterne om at Kød rådner, Mælken bliver sur og Hundene bliver bidske.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Rørdam, Holger Fr.: De tydske Menigheder i Danmark i 17de Aarhundrede: S. Petri Kirke. Kirkehistoriske Samlinger 2:3 (1864-66), s. 143-151.
Danmarks Kirker, Bd. 1-1, København By, udg. af Nationalmuseet 1945-1958. Sankt Petri Kirke, s. 232-452.
 
Boldt, H. W.: Gesammelte Nachrichten zur Geschichte der deutschen evangelisch-lutherischen Sct. Petri Kirche zu Copenhagen. Eine Gedenkschrift zur Erinnerung an die 300jährige Jubelfeier dieser Kirche den 20. Februar 1875, Kbh. 1875.
Bobé, Louis: Die deutsche St. Petri Gemeinde zu Kopenhagen. Ihre Kirche, Schulen und Stiftungen MDLXXV-MCMXXV. Im Auftrage des St. Petri Kirchenkollegiums, Kbh. 1925.
Praetorius, Hans W.: Aus der Geschichte des St. Petri Gemeindevereins 1872-1972, Kbh. 1971.
Dose, Johannes og Niels Hasselmann: St. Petri 1575-1975. 400 Jahre deutsche evangelisch-lutherische St. Petri Gemeinde zu Kopenhagen, Kbh. 1975.
Lehmann, Johannes, P. H. Frosell og Hans W. Praetorius: Die St. Petri Schulen in Kopenhagen. Ihre 400-jährige Geschichte, Kbh. 1975.
Beyer, Jürgen og Johannes Jensen (red.): Sankt Petri Kopenhagen 1575-2000. 425 Jahre Geschichte deutsch-dänischer Begegnung in Biographien mit einem Beitrag von Hans Munk Hansen zur Restaurierung, Kbh. 2000.
Beyer, Jürgen: Gravmindevandring i Sankt Petri Kirke i København, Kirkehistoriske Samlinger 2013, s. 79–99.