Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

Kjøbenhavn.

No 662. Sognepræster til Frederiks tydske Kirke p. Chrhvn.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

M. S. 1-a/22 og 1-c/12; Kbg. 1738 (1760).
Anm. Frederikskirken i Strandgade blev rejst på initiativ af den tyske menighed på Christianshavn. Menigheden bestod for en stor del af tyske militærpersoner. Mange underofficerer og menige stammede fra Slesvig-Holsten; de hørte til denne menighed og kunne således komme til tysksproget gudstjeneste. Modsat deres tyske brødre inde i København, som siden 1575 havde haft deres egen kirke, Skt. Petri, stod tyskerne på Christianshavn uden. Man havde derfor måttet dele Vor Frelsers Kirke med dens danske menighed, og den tyske forsamling følte sig »lille og foragtet«, eftersom dens gudstjenester henlagdes til selve middagstiden. I 1749 henvendte 41 fremtrædende medlemmer sig til Frederik 5. om tilladelse til at bygge deres egen kirke, hvortil kongen gav tilsagn med en byggegrund samt tilladelse til afholdelse af et lotteri. Efter dette kaldtes den i folkemunde »lotterikirken«. Kirken fik i 1901 navnet Christianskirken. Grundstenen til Kirken lagt af Kong Fred. V. 12/6 1755. Indviet 1759. Kirken skal i en ikke fjern Fremtid ophøre som tydsk Sognekirke.
 
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. 16/11 1759 [tydsk Cap. t. Frelsers K. 15/1 45, o. 17/11] Josias Jessen Lorck, f. Flensborg 3/1 23; (Bdr. t. Maria L. ~ M. C. Claudius, r. Cap. i Nordborg); F. J. Lorentzen L., Rdmd.; M. Birgitte v. Lütten; St. Tønder til Halle 41, i Kbh. 44; C. Flensbg. 44; 1 ~ Kbh. Garn. K. 8/11 52 Dorthea Maria Kreber, f. Glückstadt(?) 21/11 21, † Kbh. 18/11 70; F. Capt. Daniel K.; M. Catharine Dorthea Freiers; 1 S., 2 D.; 2 ~ Kbh. Petri K. 28/2 71 Sophie Amalie Müller, f. i Slesvig 2/12 41, † Kbh. 14/2 87; F. Otto Johan M., Major i Ingeniørerene; M. Marie Charlotte Amalie Nielsen ; see J. G. C. Adler, tydsk Hofp.; [† 8/2 1785; stiftede 55 et Opfostringshus for Piger; N. 351].

Achelis II, nr. 5686; PT 8:2 (1923), s. 190, 10:3 (1936) s, 132, 134-135 (Kreber), 11:4 (1943), s. 193; EM 5, s. 185-187; DBL.

2. 20/5 1785, o. s. D. [Prof. i Syrisk 83] Prof. Jacob Georg Christian Adler, tillige 1/5 89 tydsk Hofp.; see der.

3. 28/12 1792, o. 18/1 93, Nicolai Henrik Massmann, f. Heiligenhafen, Segeberg Amt, 10/3 66; F. Joachim M., Senator og Kbmd.; M. Cathrine Schlichting; St. i Kiel 85; i Jena 88; C. i Glückstadt 89 (2. Char.); R.* 28/1 09; ~ 24/6 93 Dorothea (Doris) Elisabeth v. Essen, f. Husum 26/9 75, † 27/1 51; F. Mich. v. E., dengang Amtssecr. og Advoc., siden Geheimeconfrd.; M. Marie Dorothea Lass; [† 26/10 1816; bekjendt som Stifter af de „massmannske Søndagsskoler”(1) (1800); N. 379; E. 2/242 og S. 2/333].

Wikipedia.

4. 15/9 1819 [Kbh. tydske Garn. 14/11 09] Christian Georg Vilhelm Gøricke, f. p. Rantzau Slot 2/6 62; F. Anton Martin G., Cancelliebud ved den glückstadtske Regjering; M. Ida Margr. Flor; St. i Kiel 82; C. Glückstadt 85; r. Cap. (adj. min.) v. Trefoldigh. K. i Altona 26/6 89, tillige Vesperp. i Ottensen; Legationsp. i Paris 7/3 90; ~ 97 Sophie Elisabeth Cappaun, f. Strassburg 18/4 75, † 26/3 46; F. Lic. jur Jean Daniel C.; M. Maria Elisabeth Geermann; B.; see Etm.; [† 28/6 1829; E. 1/541 og S. 1/626].

5. const. 1829–31. Lorents Simonsen, tillige Catechet fra 27, f. Flensborg 20/8 00; F. Marx (Marcus) Ditlevsen S., Møller; M. Ingeborg Christine Jensen; St. i Kiel 18, i Berlin 20; C. Gottorp 23 (II.***); Cat. her 26; tillige p. Cap. 21/2 27, o. 2/5; ~ F. D. Elise Sophie Frederikke Gøricke, f. Paris 21/9 06, † 22/6 70; [13/6 1836 Husby, Flensborg Pr., afsat 10/9 50; genindsat 28/5 64, # 66; † Flensbg. 17/12 1872; „Han deeltog med Iver i den danske Missionsvirksomhed; men hans Danskhed var dog kuns et Klædebon, som han snart kastede. Hvor frækt han, den danske Mand, kastede Masken, kan sees deraf, at ikke den danske Regering men Regeringscomm. for Hertugdømmet Slesvig fandt, at han var umulig, og derfor 10/9 50 afskedigede ham. Sammen med hele den menederske Yngel vendte S. i Ulykkesaaret 64 tilbage, og det var da ganske naturligt, at det „preussisk-østerrigske Skjændselsregimente“, som det er kaldet, 28/5 s. A. indsatte ham i hans gamle Embede“. see D. t. 72/340].

6. const. 19/9 1836, o. 26/10, virkelig Sp. 25/3 37, Peter Thomsen; [12/3 1839 Munkbrarup, Flensborg Pr.; see Steppinge-F.].

7. 23/7 1839 [Cat.* •/10, o. 15/9 37] Joachim August Gottfried Thun, f. Lauenburg 24/3 09; F. Frantz Henrik Th., Kbmd.; M. Joh. Elisab. Dorth. Dreyer; St. i Berlin 29, i Kiel 31; C. Gottorp 33 (II.**); [# 18/5 1848; Hjelpep. i Bergstedt 49, Sp. ss. 50, # 53; P. i Einsleben 54].

8. 18/9 1853 [Cat.* 10/11 39, o. 2/4 41] Christian Vilhelm Theodor Diedrich Brandis, f. Kiel 29/4 10; F. Georg B.; St. i Kiel 30; C. Gottorp 36 (II.*); ~ 48 Angelique Ernestine Alexandrine Christiane Laurentze Reumert; F. Alexander Balthasar R., Forv. v. det kgl. Klædeoplag; M. Soph. Christine Rosenbech; 1 S., 1 D.; [21/1 1859 Bergsted i Holsteen; R.* 6/10 62; † 22/10 1878].

9. const. 1859 og 60. Johann Christian Jacobsen, tillige o. Cat.*; see Starup-G.

10. 5/7 1860 [Institutbest. i Ottensen 53] Dr. phil. Cæsar Stoessiger, tillige tydsk Garnisonsp., f. Altona 27/12 15; F. Chr. Heinr. Ad. S., Kbmd.; M. Marie Adelheid Vielrock; St. i Kiel 37, i Berlin; C. Gottorp 41 og 42; Dr. phil. i Jena 47; Institutbest. i Elmshorn 47; ~ 22/4 47 Cathinka Caroline Christine Schrøder, f. 17/9 12; F. Jørgen S., Viinhandler i Kiel; M. Magdal. Köpcke; [17/11 1863 Christk. i Rendsborg; Røde Ørns 4. K. 86; † 13/12 1889].

11. const. 1/3 1864 [const. P. Slesvigs Dk. 5/9 50, Sp. 9/12 s. A.; afsat 6/2 64 af d. t. R.] Peter Martens, f. Flensborg 7/12 04; F. Joh. Heinr. M., Skomgr. og Garver; M. Cathrine Jürgensen; St. i Kiel 26, i Halle 27; C. i Gottorp 31 (II.*); Diac. og Rtr. i Tønning 24/5 36; Sp. Nykirke, Flensbg. Pr., 21/12 46; 24/5 36; Aabenraa 18/3 50; c. Pr. Slesvig 5/9 50–11/10 56; # Præst for den tydsktalende Deel af Kbhs. Garn. 24/7 66; ~ 11/6 37 Caroline Friederica Selk, f. Tønning 9/1 18; F. Joh. Edlef S., Kbmd.; M. Marie Hedevig Catharina Lüders; [nedla Embedet 1/2 1871; † Kiel 7/6 1886].

Achelis II, nr. 8879.
———————————

 

 

Kjøbenhavn.

No 663. Ordinerede Catecheter til Frederiks tydske Kirke p. Chrhvn.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

 
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. 25/10 1820 [Cat. her s. A.] Heinrich Egge, f. Kleinhackebo v. Wilster 16/7 96; F. Joh. E., Gdeier; M. Margr. Schrøder; St. i Kiel 15; C. Glückstadt 19 (II.**); ~ 27 Maria Dorothea Klockmann, f. Nybøl (T.), 8/7 07, † 8/1 38; F. Joh. Heinrich K., Diaconus; M. Dorothea Fred. Holst; [1/8 1826 Tolk-N., Gottorp Pr.; † 7/3 1843; B. D. G. 1/158].

Arends I, s. 216: W. II. 210; J. 1132; M. 618; Fr. B. I. 158; Lüb. & Schr. 136, Suppl. 690; Alb. I. 184; Ersl. I. 363, S. I. 399; Wulff. 35; A. f. Sip. VIII. 207; (Arends’ litteraturforkortelser).

2. 21/2 1827 [Cat. her 26] Lorents Simonsen, tillige const. Sp.* 28–31; see der.

3. •/10 1836, o. 15/9 37, Joachim August Gottfried Thun; [23/7 1839 Sp.*; see der].

4. 10/11 1839, o. 2/4 41, Christian Vilhelm Theodor Diderik Brandis; [18/9 1853 Sp.*; see der].

5. 14/6 1854, o. 25/10, Johann Christian Jacobsen, tillige c. P. t. Kbh. Petri K. •/11 54 – 8/5 55, tillige const. Sp.* 59 og 60; [10/5 1861 Bøl, Gottorp Pr.; see Starup-G.].

Siden ingen.

———————————

Noter:

(1) »De Massmannske søndagsskoler« = søndagsskoler, hvor unge håndværkere gratis kunne få undervisning i regning, dansk, skrivning og tegning. Søndagsskolerne fik stor tilslutning, også i mange provinsbyer, men ophørte i 1920. Det Massmannske Legat yder stadig uddannelsesstøtte til unge håndværkere.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 1-4, København By, udg. af Nationalmuseet 1973-75. Christians Kirke (tidl. Frederiks tyske kirke), s. 75-287.
Christians Kirke gennem 200 år: 1759-1959. Kbh. 1959.
De massmannske Søndagsskolers Fem og tyve Aars-Fest, højtideligholdelsen i Frederiks tyske Kirke ... 1825. Kantate. Musikken af N. P. Jensen. Ordene af H. C. Michelsen. Kbh. 1825. 11 s.