Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1377. Værum og Ørum,

Galten Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

L. S.*; L. P. B. 309; K. 4/473; S. i K.; P. 10; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/450; L. S. v. W.; Kbg. 1685.
———————————

1. c. 1524. Poul Eeg; O.; havde været Munk; [blev stævnet for at have slaaet en Mands Øie ud, men frifandtes paa Rettertinget 13/5 1537].

KS 6:3 (1939-41), s. 180 (Rettertinget); KR nr. 146.

2. 15 . . Niels . . .

3. c. 1582 [Rtr. Rand. c. 76] Jacob Hofmand, f. Rand.; [† 1597].

4. 1597. Peder Madsen, f. Rand.; [† P. 1602].

5. 1602. [Hør. Aarh. Stift . .] Hans Bertelsen, f. Randers; [† 4/4 1617; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1600].

KS 3:2 (1877-80), s. 743 (»Johannes Bartholinus Rhandrusiensis); 5:2 (1903-05), s. 551.

6. 1617 [Hør. Aarh. 12] Peder Christensen Blichfeld af Aarh. Frue K.; St. i Kbh. (10); Pr. 46; ~ Anne(?) Mogensdtr.; see N. N. Krog i Veilby i J.; Etm.; [† 5/4 1649; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 12].

F-P s. 255 (»Petrus Christierni Blickfeldius Randrusiensis«); KS 3:2 (1877-80), s. 756; 3:2 (1877-80), s. 749; FAaW, s. 42.

7. k. 6/5 1649, o. 31/7, Christian Pedersen Wifvild, f. Vivild, Sabro Herred; St. Aarh. 42; ~ F. D. Maren Pedersdtr. Blichfeldt, b. Værum 25/2 85 (hun skal have været en dygtig Brolæggerske, som forsynede Præstegaarden med Steenbro; var det den Steenbro, som fandtes 1860, maa det have været en kraftig Kvinde; thi Stenene vare urimeligt store); 1 S.(?), 2 D.; [afsat 1677; fik 30/9 80 Bev. paa igen at maatte faa Præstekald; † Røgen •/1 99; hans og Hustrues Navne paa Altertavlen i V. med Aarstal 1675].

KUM I, s. 173 (»Christiernus Petri Vivildius«); P-Aarh. f. 13b, opsl. 16 (»Christianus Petri Wivildius«); KbhMet s. 663 (»Iohannes Christianus Blichfeld«, en mulig søn); Nygaards sedler: Døtre, nyt kald, hustrus begr..

8. o. 9/11 1677. Christen Jensen Høst ell. Hammel; [removeret for visse Aarsager (Synd mod det sjette Bud) 1684; see Haurum-S.].

9. o. 9/12 1684. Zacharias Nicolaisen Arensberg, f. Kbh.; F. Nikolaus A.; St. Kbh. 74, Bacc. 76; ~ 85 (Bev. 4/4) Dorthea Hansdtr. Aussen; 1 S.; 2 ~ Etm.; [b. 8/4 1698].

KUM II, s. 45, 70 (»Zaccharias Arnsberg«); KbhMet s. 672-73 (»Zacharias Nicolai Arnsbergius«); P-Aarh. f. 56b, opsl. 60; Nygaards sedler: Far, barn, begravelse.

10. 7/7 1698, o. 20/7, Jens Rudolphsen Bülch el. Bølch ell. Bülche af Thorsager-B.; St. pr. 90; 1 ~ 19/9 99 F. E., † 6/2 04; 2 ~ 04 Birgitte Christensdtr. Horsens af Harridslev-A.; 2 ~ P. S. Sommer i Mørke-H.; [† 1 Paaskedag (31/3) 1720].

KUM II, s. 178 (»Ianus Bullichius«).

11. 16/9 1720, o. 6/12, Nicolai Sørensen Wedel* af Reisby, f. 31/5 91; St. Haderslev t. Kiel 11; St. i Jena 15, i Halle 17, i Kbh. 20; C. Kbh. 3/7 20, h.; Pr. 9/5 42; ~ Anna Elisabeth Johansdtr. Ritter, f. 4/9 00, † 23/9 50; (Sstr. t. J. L. Meyers Hustru i Ødum); F. Johan Herman R., Overførster og Vildtmester i Venggd.; M. Elsabe Margrethe Hassen; 3 S., 1 D.; see Etm.; [† 1779. Ivrig Pietist, som havde stor Indflydelse paa Omegnen. God Ven af Biskop P. Hygom i Aarh. Efter Sagnet havde han den Sædvane, under Gudstjenesten ved Slag i Alterbordet (formodentlig af Mangel paa Blækhuus) at jage Djævelen fra sig. Havde Besvær af sin Degn, som gjerne vilde gjøre Visiter i Byen under Prædikenen, hvorfor W. ved en Visitats, adspurgt, hvorvidt han havde Noget, at klage over, svarede; „Ja! Æ har en obstrinasig Degn“. „Provsten, Hr. Nicolai Vedel, prædikede, ligesom han altid pleier, med megen Overbeviisning som en retskaffen Discipel af sine retsindige Lærere, de christelige theologis til Halle, Dr. Breithaupt, Dr. Anton og Prof. Francke, hvis Fodspor i Lærdom og Levnet han idelig har efterfulgt. Udi hans saamange Aar vel underviste Menigheder er det derfor intet Nyt at sine Sjæle, der kjende Jesum og Sandheden i Jesu, ikke af Bogen og Hørelsen alene, men af egen aandelig Forfarenhed, saa at naar man kommer der og seer den Guds Naade, da kan man ei andet end glæde sig“. (Biskop Hygoms Dom 1744; see J. H. 3/380)].

KUM II, s. 429 (»Nicolaus Wedel, Reisbya-Cimber«, 29 år gl.); Achelis I, nr. 4572; E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 1228; Skanderborg og Åkær amter nr. 24; Gejstl. sk. i Randers amt, Galten hrd. nr. 38.

12. 24/11 1758**. F. S. Søren Nielsen Wedel, f. 3/4 28; St. Ribe 48; C. 8/12 50, h.; ~ 23/6 61 Kirstine Nielsdtr. Bay, f. Rand. 1/9 41, † Rand. 2/2 01; F. N. Rudolphsen B., Kbmd. i Rand.; M. Kirsten Hansdtr. Bloch; u. B.; [† 1/8 1787; god, men simpel].

E. Brejls skifteuddr.: Randers byfoged nr. 1235; Gejstl. sk. i Randers amt, Galten hrd. nr. 51, Støvring hrd. nr. 125.

13. 12/10 1787 [Tirstrup-F. 2/12 85] Christen Jørgensen Evaldsen; [3/1 1794 Thorsager-B.; see der].

14. 3/1 1794, o. 9/4, Bertel Christian Budtz; [8/7 1796 Thorsager-B.; see der].

15. 8/7 1796, o. 7/9, Johan Borchsenius; [25/6 1817 Hesselager; see der].

16. 12/11 1817 [p. Cap. Galten-V.-H. 29/4 09, o. 12/7] Christopher Laurentius Schmidt af Galten-V.-H., f. Kbh. 7/10 76; St. Rand. 94; C. 11/5 01, h.; ~ 19/5 18 Sophie Hedvig Blichfeldt, f. 1/8 83, † 14/1 50; F. Henrik B., Skovrider paa Frijsenborg; M. Christine Elisab. Sophie Lassen; u. B.; [† 12/9 1850; retsindig og samvittighedfuld].

17. 16/11 1850 [Alsted-B. 10/9 39] Johan Jensen af Rønne-K., f. Vestermarie 13/2 02; St. Rønne 23; C. 19/10 28, n.; p. Cap. Hasle-R. 20/9 29, o. 8/10; Hjelpep. Baarse-B. 30; ~ •/12 39 Anna Margrethe Caroline Boss af Pedersker, f. 18/4 11, † Frederiksberg 2/8 69; 2 D.; [† Værum 14/11 1854; godmodig, men svag].

AaDB s. 58.

18. 24/2 1855 [Laurbjerg-L. 24/12 46] Edvard Snedorph Koefoed af Aversi-T., f. 20/11 11; St. Roesk. 29; C. 7/7 34, h.; p. Cap. Aversi-T. 7/2 37, o. 7/3; ~ 12/4 36 Vilhelmine Amalie Munk, f. Christiansø 13/5 12; F. Hans M., Commandeur i Søetaten; M. Mette Dorothea Borchhorst; 4 S., 6 D.; fik •/7 66 en smuk Gave i Sølv for sin Virksomhed under Krigen.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.