Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 141. Brande,

Nørvangs Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

H. 3/228; L. P. B. 366; K. 1/243; M. S. III.; Lkm. 6/220; Kbg. 1774.
———————————

1. (1584). Søren Madsen; [vist † c. 1600; Lgst.].

KS 3:2 (1877-80), s. 212; DanKir bd. 17, s. 2600-01 (se nedenfor).

1b. 15 . . 16 . . F. S.? Caspar Sørensen; [† 31/3 1603].

Hegelund I, s. 400, II s. 232.

1c. o. 6/6 1603. Antonius Hansen; maaskee St. i Kbh. (02); [† mel. 20/5 35 og 1/3 37; maaskee hans og Hustrus Initialer paa et Stolestade 04: »HAHF – AD«].

F-P s. 183 (»Antonius Jani Hafniensis«); Hegelund I, s. 403, II, s. 232; KS 5:2 (1903-05), s. 558; 2:6 (1872-73), s. 549; Viborg Landstings Dombog C, 18/12 1624 (f. 693), 20/5 1635 (f. 105), 1/3 1637 (f. 80), se Villy M. Sorensen: Præsteliste Brande; DanKir bd. 17, s. 2587 (se nedenfor).

1d. (1638. 49). Laurits Nielsen Winther; ~ (45) Birgitte el. Anne Sørensdtr. Glud af Glud-H. (F. S. Jørgensen); [fmtl. † 1657].

KS 3:3 (1881-82), s. 341; Villy M. Sorensen: Præsteliste Brande; T. Bundgaard Lassen: Brande Sogns Historie, 1972, s. 23; Frank Jørgensen (udg.): Præsteindberetninger til Ole Worm, bd. 1, Indberetninger fra Ålborg og Ribe stifter 1625-42, Landbohistorisk Selskab 1970 (uddrag af denne findes her: Hammerum herred, avsn. 7).

2. o. 9/1 1658 [Hør. Ribe 4/12 47] Peder Eskilsen Bramminge, vistnok af Bramminge-H.; St. Ribe 42; [fmtl. † 1660].

KUM I, s. 172 (»Petrus Escheri Brammingius«).

3. E. f. B. 1/11 1660. Otto Sørensen, fmtl. f. i Vrold, Skanderup S.; St. Aarh. 52; ~ Anna Jensdtr., levede her 17; see Etm.; J. Pedersen i N. Snede-E.; [afstod Kaldet 1696 formedelst Svaghed]

KUM I, s. 237 (»Otto Severini Wroldius«); RSGE, s. 126 (»Otto Severini Wroldius«); Nygards sedler: Afståelse.

4. 31/3 1696. F. S. Søren Ottesen Brandt; St. Aarh. 88; [† 1708].

KUM II, s. 163 (»Severinus Ottonis«); E. Brejls skifteuddr.: Ringkøbing Kbst. nr. 168 (Sk. e. broderen); Nygards sedler: Kaldsbrev, død.

5. 14/9 1708 [p. Cap. Starup-N. . .] Henrik Jensen Jerne, fmtl. af Hammelev-E., f. c. 78; St. Kold. 98, Bacc. 99; C. 01; ~ Maren Pedersdtr. Arensberg af Hveisel-G.; u. B.; 2 ~ Etm.; [† •/3 1717, Skifte 10/5 s. A.].

KUM II, s. 240, 245 (»Henricus Jernæus«); KoldStud s. 182; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Nørvang hrd. nr. 3; Brusk hrd. nr. 14; Nygaards sedler: Farsnavn.

6. 14/5 1717. Jens Lauritzen Risum el. Risom af Smidstrup-S., f. 91; St. Od. 11; C. 17/6 15, l.; Pr. (50); Cons.-Ass. 13/4 54; ~ •/11 17 F. E.; u. B.; [† 1758; eiede Brandholm og fra 23 og til sin Død Brande K.; bekostede 24 nyt Spir til K., men hans og Hustrus Initialer på Vindfløjen; lod 30 Prædikestolen ‘opstaffere’ med maling og skænkede Pulpitur og Stolestader, et Orgel 49; Begr. i K.].

KUM II, s. 356 (»Ianus Risomius«, 21 år gl.); VejAar 1954, s. 37; DanKir bd. 17, s. 2555, 2560, 2565, 2569, 2586, 2588-93, 2594, 2606 (se nedenfor).

7. 19/8 1757**, o. 26/10, Knud Peder Christensen Søltoft af N. Snede-E., f. 18; St. Fred. 39; C. 11/9 52, n.; ~ F. Fosterdtr. Birgitte Cathrine Andersdtr. Ross, f. Haugehus (el. Haugelund), Jelling S., c. 26, † Herlufsholm 13/11 07; F. A. Pedersen; M. Sophia Charlotte Ross; 1 S., 1 D.; [† 1762].

KUM II, s. 600 (»Canutus Søltoft«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Koldinghus amt nr. 58; Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 213; Kbg. Herlufsholm (1768-1814) opsl. 128 (enkens begr.); Nygaards sedler: Børn, hustru som fosterdatter, 1801.

8. 29/1 1763 [Fp. 60 el. 62] Niels Christian Claussen; Pg. br. 2 Gange samme Aar, 1680; [1/8 1786 Fred. Trin. K.-V.; see der].

VejAar 1908–1, s. 147-153 (se nedenfor); DanKir bd. 17, s. 2557 (se nedenfor).

9. 3/11 1786 [Chinap. 2/10 79] Jens Frederiksen Breum af Kornum-L., f. Christiania 16/10 33; St. Vibg. 56; C. 12/9 64, l.; Skoleholder p. Frederiksberg; Skllrr. Gladsaxe 67–71; Lærer v. Frue Sogns Fattigsk. i Kbh. . . . ; ~ Brande 16/2 88 Kirstine Andersdtr. Alle, f. ca. 68; F. A. Jensen A. (fra Allegaard Vorgod), Hosekrmr. i Kbh.; M. Sidsel Jacobsdtr.; 1 S., 1 D.; [# 1792; † Kbh. 28/9 98].

KUM III, s. 160 (»Ianus Breum«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1235; E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 2201; Nygaards sedler: Vielse, børn; Richter 1, s. 170 (begges død).

10. 13/1 1792 [r. Cap. Vraa-E.-S. 6/8 84, o. 6/10] Severin Møller, f. Vesterbygd. i Sjælld. 17/9 48; F. Jens Larsen, Insp. p. Grev Lerches Gods; M. Elisabeth Møller; St. Aalbg. 70; C 23/4 78, n.; ~ Else Johanne Naschou, d. Aalbg. 6/11 54, † Østerholm, Brande S., 7/7 26; F. Hans Jørgen N., Byfgd. i Aalbg.; M. Anna Sofie Mørch; u. B.; [† 14/5 1801].

Nygaards sedler: Enkens forældre, enkens død; T-N s. 175.

11. 15/8 1801 [r. Cap. Skjærbæk 21/6 99] Ludvig Michael Lund; [16/9 1808 Starup-N.; see N. Vedby-A.].

12. 16/9 1808 [Ø. Starup-N. 24/8 98] Joachim Otto Schack From; [28/5 1823 Kristrup-H.; see der].

13. 22/10 1823 [Amtspr.-Cap. i Thisted-T. 19/5 20] Niels Bay Lund; [13/10 1838 Ø. Tørslev; see der].

14. 22/12 1838, o. 19/4 39 [c. Adj. Od. 10/1 35, Adj. ss. 21/3 37] Ludvig Blædel; [8/7 1851 Nustrup; see der].

15. 20/9 1851 [Chordegn v. Svendborg Frue K. 19/10 20] Hans Jensen, f. Strammelse p. Taasinge 16/10 00; F. J. Knudsen, Hmd.; M. Dorthea Simonsdtr.; Sem. Skaarup 20; St. pr. 36; C. 11/1 42, h.; ~ Ane Marie Nielsen, f. Svendborg 23/4 03; † 7/9 66; mindst 1 S., 1 D.; see A. Teilmann i Bredsten-S.; [# 2/8 1865; † 29/8 s. A.].

16. 24/11 1865 [p. Cap. Humble 8/1 57, o. 3/4; Todbjerg-M. 23/1 64] Peter Christian Olesen, f. St. Brøndum 2/9 24; F. Ole Jensen, Gdfstr. og Sognefoged; M. Maren Pedersdtr.; St. Aalbg. 44; Alumnus p. Borchs Coll. 24/12 51 – Okt. 53; C. 17/6 53, l.; ~ Snøde 4/5 66 Marie Kirstine Hansen, f. paa Steensgd., d. 9/1 37; F. Niels H., Forp.; M. Ane Sophie Petersen; (75) 2 B.; [† 15/7 1875].

Borchs K. nr. 637; Elvius s. 72.

17. 20/9 1875 [Cap. p. p. Tved i F. 17/8 68, o. 26/8] Jørgen Andersen, f. Birkende 8/11 42; F. A. Andersen, Gdeier.; M. Kirsten Hansdtr.; St. pr. 61; C. 27/6 67, l.; ~ 29/9 68 Johanne Petrine Jensen, f. Svendbg. 7/5 42; F. Niels J., Proc. og Kæmner i Svendbg.; M. Anna Møller; (75) u. B.

———————————

Afskrift ved Villy M. Sorensen, München.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 17 Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2017. Brande Kirke, s. 2555-2614.
Lassen, T. Bundgaard: Brande Sogns Historie, Brande Byråd, 1972, 319 s., se specielt s. 93-97 kirkens ejere og s. 102-119 præster og kapellaner.
Brande Gårdhistorie, Lokalarkivet i Brande, hefte nr. 10, Landsbyen Brande, s. 1-4.
Sorensen, Villy M.: Præsteliste Brande.
Pedersen, Clemen: Fra Brande i Præsten Niels Christan Clausens Tid. Vejle Amts Aarbog 1908–1, s. 147-153.
.